Slakting og markedsbetjening 1.halvår

(28.06.19) Slakting og markedsbetjeningen av storfe de siste 12 måneder har vært meget spesiell. Tørken ga store utfordringer for landbruket i fjor sommer, og det preget slaktingen av storfe gjennom sommeren og høsten.

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe

Tilførslene ble langt større enn markedet kunne ta unna, og ved utgangen av 2018 var reguleringslageret på 2 718 tonn. I tillegg kom usikkerheten om utviklingen i salget i lys av Eat-rapport og klimadiskusjonen. 

Det var bakteppet når budsjett for slakting og prisløype ble vurdert.

Det var slaktet mye i løpet av høsten, slaktevektene var redusert, kalveslaktingen hadde vært større enn normalt. Det store spørsmålet var; hvordan ville produsentene tilpasse seg gjennom vinteren og våren?

Prisløypen for 1. halvår av 2019 ble satt med bakgrunn i at en hadde et ekstraordinært stort lager og erfaringene fra 1. halvår 2018. Ambisjonen var at en skulle få tømt reguleringslageret i løpet av 1. halvår. Med bakgrunn i fôrsituasjonen forventet en at slaktevektene ville holde seg stabile og at slaktemønsteret ville holde seg på om lag samme nivå som i tilsvarende periode i 2018. Prisløypen 1. halvår 2019 ble derfor satt med samme profil som i 2018.

Vi forventet en noe lavere slakting av okse på begynnelsen av året. Med bakgrunn i endring i forholdstall forventet en noe økning i slakting av ku, men at dette i hovedsak ville komme etter telledato 1. mars. I januar ble slaktingen av okser om lag som forventet, men Nortura slaktet hele 1700 kyr mer enn i samme periode året før, en økning på nesten 20 %! For februar var økningen 300 kyr sammenlignet med fjoråret. Totalt for hele bransjen ble det slaktet 2900 flere kyr i disse to månedene.

Graf

Dette var en av årsakene til en fikk et stort underskudd av storfekjøtt frem mot påske. Men den viktigste grunnen var at etterspørselen i denne perioden ble høyere enn forventet. Pr. uke 12 var omsetningen av helt slakt 4 % høyere enn samme periode i 2018. Det førte til at en stor andel av storfekjøttet ble omsatt i denne perioden var frossent. Frossent og ferskt storfeslakt har innenfor enkelte produktområder en ulik anvendelse. Dersom andelen med fryst vare blir for høy kan det være utfordrende for aktørene å oppfylle leveringsavtaler på enkelte produkter. Det var bakgrunnen for at det ble åpnet for import i en periode på tre uker, fra uke 13. Forutsetningen var at aktørene forpliktet seg til å ta ut av reguleringslager samtidig.

Fra påske og frem til nå har slaktingen vært som forventet, og supplert med uttak fra reguleringslager har en klart å forsyne markedet med ferskt, norsk storfekjøtt. Siste slaktskrott gikk ut av reguleringslagret i uke 22! 

Det er for tiden stor slakting, og etterspørselen er på et normalt nivå. Det har vært god markedsdekning av ferskt storfekjøtt, og det har i noen uker vært et lite overskudd som har gått inn på reguleringslageret. Slakting og etterspørsel vil avta gjennom sommeren. Med de ca. 180 tonn (ca. 600 slakt) en har på reguleringslageret nå, vil en unngå import i sommer. Og det er første gang på veldig mange år!

Dette viser at prisløype og innmelding på avtale er viktige verktøy for å kunne handtere den løpende markedsbetjeningen. Ca. 70 % av storfe i Nortura meldes inn på avtale.

Takk til alle som bidrar i dette viktige tiltaket!