Stort potensial for flere medlemmer

Storfekjøttkontrollen:

(12.05.10) Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttfe, kjøttfekrysninger og fôringsdyr. Kontrollen er åpen for alle storfeprodusenter i Norge.

CharolaisflokkAv: Bondebladet

Medlemskapet organiseres via slakteriene, mens Animalia har den sentrale administrasjonen - med ansvaret for drift av databasen og for utvikling av registrerings- og rapporteringsverktøyet for medlemmer og rådgivere.

2009 har blitt året med størst medlemsvekst i Storfekjøttkontrollen siden starten i 1998. Ved årets slutt hadde medlemstallet økt til 2303, som er en økning på 20 prosent.

- Men fortsatt har Storfekjøttkontrollen et stort potensial for flere medlemmer, både blant ammekuprodusenter og produsenter av slaktedyr. I kontrollen er 66 prosent av ammekyrne i landet registrert, og 47 prosent av buskapene er medlemmer, sier Grethe Ringdal, spesialrådgiver for Husdyrkontrollene i Animalia.

- Vi skulle gjerne sett at enda flere fikk øynene opp for dette nyttige og brukervennlige verktøyet, fordi det letter det daglige arbeidet i betydelig grad. Programmet er også godt tilrettelagt for besetninger som kjøper inn kalv for framfôring. I tillegg til å få overført opplysninger til Husdyrregisteret som man er pliktig til, får man bedre oversikt over produksjonen. Og jo flere som er med, jo bedre blir sammenlikningsgrunnlaget og grunnlaget for avlsarbeidet på landsplan, framholder Grethe Ringdal.

Å øke antall medlemmer vil derfor prioriteres framover. Et av midlene for å øke medlemsassen, er en vervekampanje hvor eksisterende medlemmer oppfordres til å verve en kollega.

Nyttig verktøy
- Storfekjøttkontrollen er et særlig viktig redskap etter at produksjonen av storfekjøtt for noen har gått fra å være et venstrehåndsarbeid for melkeprodusenter, til å være hovedproduksjonen for mange, sier Are Sæthre, rådgiver i Nortura.

Han viser til at gjennomsnittsvekta på en slakteokse på 60-tallet var på 160 kilo. I dag ligger snittet på ca 300 kilo.

Nortura stiller krav om dokumentasjon for å være leverandør til spesielle varestrømmer som for eksempel Norsk Kjøttfe og Gilde Ekstra. Storfekjøttkontrollen gir den dokumentasjon som kreves.

Nøkkeltallsanalyse
Storfekjøttkontrollen har rapporter som viser tilvekst og slakteresultater for enkeltdyr og grupper av dyr. Årsrapportene viser gjennomsnittstall for din besetning. Tallene sammenliknes med landsmiddel og for rasen. Rapportene synliggjør forbedringsområder på egen gard. Andre rapporter viser hvordan enkeltdyr gjør det og hvilke dyr som oppnår best resultater.

Slakteresultatene blir overført direkte fra slakteriene til Storfekjøttkontrollen. I programmet finnes det en Nøkkeltallsanalyse slakt, hvor du kan sammenlikne ulike kategorier i ulike perioder. Dermed kreves det liten egenregistrering for å få ut nyttige lister.

Storfekjøttkontrollen er også selve grunnlaget for avlsarbeidet på kjøttfe i Norge, som TYR har ansvaret for. For å få stambokført dyr og få avlsverdier, må dyra være registrert i Storfekjøttkontrollen.