Tiltak for reinere storfe

(25.08.09) Norske storfebesetninger og rådgivere har deltatt i en undersøkelse for å kartlegge tiltak mot møkkete dyr. Over halvparten av rådgiverne tror møkkete dyr kan skyldes bondens arbeid. 91 storferådgivere har svart på en spørreundersøkelse om tiltak for reinere dyr.

"Spalteligger"
Spalteliggere i løsdrift blir svært møkkete. Ofte er det nyinnsatte kviger som ikke har funnet sin plass ennå. En risikofaktor for gangligging er kvigeoppdrett i spaltebinger. Liggebåser mot yttervegger kan også gi flere spalteliggere.

Kilde: Animalia/Go' mørning nr. 3 - 2009

Reine skrotter-prosjektet gjennomførte i februar og mars en feltundersøkelse i storfebesetninger for å finne hva som påvirker reinheten av storfe, og hva som skiller besetninger med og uten hygienetrekk hos slaktene. Det ble plukket ut 60 melkekubesetninger i 4 fylker. På forhånd ble det foretatt en spørreundersøkelse blant storferådgivere i kukontrollen og storfekjøttkontrollen.

Rådgivere med erfaring
Hensikten var at rådgivernes praktiske erfaring skulle legge grunnlag for feltundersøkelsen blant bønder. Rådgiverne svarte på 6 spørsmål via internett, og det kom inn 91 svar.

På spørsmålet ”Hva tror du er hovedproblemet i storfebesetninger med mange svært møkkete dyr?” svarte 59 % av rådgiverne at det skyldtes bonden/røkterens arbeid. Mange mente også at lite eller feil strø, golvtype og innredning gir seg utslag i møkkete dyr.

Forskjell mellom driftsopplegg
Rådgiverne mente det var forskjeller mellom ulike typer driftsopplegg, der oppfôring av slaktedyr i binger og på bås gir mest skitne dyr. Melkekuer på bås eller løsdrift tror de er reinest. 37 % av rådgiverne mener at bøndene ofte setter inn tiltak for å få reinere dyr ofte, mens 52 % av rådgiverne mener dette skjer av og til. Det vanligste tiltaket er klipping av dyr, deretter kommer pussing for hånd og vasking av dyra.

Gode forslag
Rådgiverne kom også med mange gode forslag til hvilke tiltak besetninger som sliter med skitne dyr, kan gjøre.

Eksempler de kom med, var:

  • Rett fôring for å unngå løs avføring
  • Lavere dyretetthet i binger
  • Mer strø
  • Stor nok spaltebredde
  • Mer tid i fjøset
  • Ulike typer fiksering/oppbinding av dyr
  • Såpevask med lunka vann

Økning av trekksatser på slakt, forbedring av talleløsninger og kvinner med i daglig stell, ble også nevnt som gunstig for reine dyr. Alle disse svarene ga innspill til utformingen av skjemaet som ble brukt i feltundersøkelsen hos melkeprodusentene.

 

Figur 1

Figur 2