Ungdyrkåring av kjøttfe

(17.01.08) Ungdyrkåring er et objektivt vurderingssystem som gir den enkelte gårdbruker mulighet til å velge ut de beste dyra i egen buskap til eget påsett, eller til eventuelt livdyrsalg.

Halstein Grønseth
Halstein Grønseth er en av flere fagpersoner på storfe i Nortura som kårer kjøttfe

Vurderingen blir gjort på grunnlag av kriterier som er viktig for det økonomiske utbyttet i produksjonen. Egenskaper som inngår i ungdyrkåringa er tilvekst, kjøttfylde og kalvingsvansker.

Kåring i praksis
I praksis innebærer kåringa at fagpersoner fra Nortura kommer ut på gården for å vurdere dyra. Kjøttfylde blir målt ved hjelp av et ultralydapparat, og kryssareal blir målt ved hjelp av målestav. Dyrets vekt registeres og dette bør gjøres ved hjelp av vekt. Dersom vekt ikke er tilgjengelig brukes målbånd. I tillegg blir det gjennomført en eksteriørbedømming av dyret. For medlemmer av storfekjøttkontrollen blir opplysninger fra storfekjøttkontrollen kobla sammen med kåringsregistreringene.

Denne koblingen gjør at man har tilgang til alle tidligere registrerte data om dyra. Alle opplysninger fra kåringa legges inn i et dataprogram som beregner kåringspoeng og eventuelt en avlsverdi for dyret. Sum kåringspoeng er et resultat av ei beregning der kalvingsvansker, kryssareal og kjøttfylde inngår. Kåringssystemet er basert på at man sammenligner kvaliteten på alle de kåra dyra innen buskapen. På grunn av at det gjøres korrigeringer for kjønn, alder på dyret som kåres, alder på mor og rasetype (tung eller lett) kan man sammenligne dyr av ulikt kjønn innen samme rase.

Kåringsresultatet gir en rangering av dyra innen buskapen, men kåringsresultatene kan ikke brukes for å direkte sammenligne ulike besetninger.

Hvorfor er de målte egenskapene viktige?
Tilvekst er viktig for det økonomiske utbyttet i alle former for kjøttproduksjon.
Kjøttfylde gir et bilde av dyrets kjøttfylde som er viktig for slaktekvaliteten.
Kalvingsvansker blir påvirket av kryssform og kryssareal, og kryssarealet blir derfor målt.

Eksteriørvurdering og krav for å kunne kåre dyr
Eksteriørvurderingen er ment som en tilleggsopplysning som blant annet kan være nyttig for kjøper ved eventuelt livdyrsalg. En best mulig eksteriørvurdering betinger at dyra står bundet eller i fanggitter og på fast underlag. Dyra som skal kåres må være i alder 245 - 450 dager. For å få rangeringen innen buskapen mest mulig korrekt, bør flest mulig dyr, og både kviger og okser, i dette aldersintervallet kåres samtidig. Minimum 3 dyr av samme rasetype (tung eller lett) må kåres.