Vann til avvent smågris – fordel med vanntro?

(05.05.09) Det er viktig at smågris har god tilgang til drikkevann etter avvenning. Formålet med dette forsøket var å undersøke effekten av å tildele avvente smågriser vann i vanntro eller drikkenippel.

Av: Oddbjørn Kjelvik, Nortura Team Gris

Forsøksopplegg og registreringer
Undersøkelsene ble gjennomført i en svinebesetning med 7-ukers puljedrift, og i hver av tre puljer ble det valgt åtte forsøksbinger. I fire av bingene ble det montert drikkenipler og i de fire andre vanntro ved avvenning av smågrisene. I bingene med drikkenipler var det to bitenipler av type Monoflo® plassert henholdsvis 21 cm og 41 cm over golvnivå, mens det i bingene med drikketro var en vanntro av type Agro products® med Aqua Level ® vakuumventil for regulering av vannnivå i troa.Vanntro

Før avvenning bestod smågrisenes vannforsyning av de to drikkeniplene. Smågrisene hadde fri tilgang på kraftfôr i en fôrautomat (Domino SO 22) både før avvenning og etter avvenning.

Det var montert en vannmåler i hver av de åtte bingene og vannoppsamlere ble montert under både vanntro og under drikkenipler for å samle opp vannspill. Vannmålerne ble avlest og vannspillet målt opp to ganger daglig. Samtidig ble vanntroene tømt for alt vann.

Fôropptaket ble registrert ved at fôrautomatene hver dag kl 16 de første syv dagene etter avvenning ble tømt og restmengde veid, før nytt fôr ble veid inn. Alle smågrisene ble merket med individnummer og veid ved avvenning, 14 dager etter avvenning og ved 10 ukers alder. I pulje 2 ble det tatt vannprøver fra to binger med drikkenipler og to binger med vanntro for bakteriologisk undersøkelse på dag 3, 5 og 7 etter avvenning.

Opptak av vann
Det var en klar tendens til høyere vannopptak fra vanntro de første tre dagene, men forskjellen var sikker bare for pulje 2. I perioden fire til syv dager etter avvenning var det relativt likt vannopptak fra drikkenippel og vanntro, mens det i perioden 8 - 14 dager etter avvenning var en klar tendens til høyere vannopptak fra drikkenipler (figur).

Vannopptak graf.

Samlet for perioden frem til 14 dager etter avvenning var det også en klar tendens til høyere vannopptak i binger med drikkenippel.

Vannkvalitet
Innholdet av koliforme bakterier og E. coli. bakterier var klart høyere i vannprøver fra vanntro enn fra drikkenipler på dag 5 og 7 etter avvenning.Drikkenippel

Fôropptak og tilvekst
Det var en tendens til noe høyere fôropptak de første syv dagene etter avvenning for smågriser med drikkenippel enn med vanntro. Likeledes var det en tendens til høyere tilvekst de første 14 dagene etter avvenning for smågriser i binger med drikkenippel. 

Vannspill
Mens gjennomsnittlig vannspill lå på ca. 10 % i bingene med vanntro, var vannspillet ca. 44 % i binger med drikkenippel. Vannspillet i binger med vanntro varierte fra 6 % - 14 %, mens vannspillet i binger med drikkenippel varierte fra 35 % -56 %.

Konklusjon
Mens opptaket av vann var noe høyere for smågriser med vanntro de tre første dagene, var det en klar tendens til høyere vannopptak hos smågris med drikkenippel fra dag 8 til 14 etter avvenning. Dette er også vist i andre forsøk, og årsaken synes å være dårligere vannkvalitet på grunn av forurensing av vannet med fôr og gjødsel. Til tross for at vanntroene ble rutinemessig tømt to ganger pr. dag, så var altså vannkvaliteten i vanntro klart dårligere. Likevel hadde ikke det reduserte vannopptaket effekt på tilvekst og helse i denne besetningen.

Dette viser at med den vanntroa som ble brukt i dette forsøket er det nødvendig med mekanisk renhold for å opprettholde god vannkvalitet. Ved bruk av andre typer vanntro/drikkekar og annen plassering i bingen kan det være andre krav til renhold.