Hele Nortura

Tall fra Norturas Slaktekyllingkontroll:

Resultater for vanlig kylling, normale kull 2017

Forklaring av tallene:

Gjennomsnitt: Gjennomsnittet av de aktuelle tallene.

Min.: Det laveste av de aktuelle tallene.

Første kvartil (25. persentil): De 25 % laveste tallene ligger under dette tallet.

Median (50. persentil): Det midterste tallet; halvparten av tallene ligger over og halvparten under dette tallet.

Tredje kvartil (75. persentil): De 25 % høyeste tallene ligger over dette tallet.

Maks.: Det høyeste av de aktuelle tallene.

Data der det inngår få kull må tolkes med forsiktighet!

Klikk på diagrammet for å vise større diagram og detaljerte data.

Tråputescore
Gjennomsnittsvekt og slaktealder
 
Tilvekst per dag
 
Fôrforbruk/kg slakt
 
Fôrpris x fôrforbruk/kg slakt
 
Dødelighet
 
Førsteukesdødelighet
 
Kassasjon
 
Kassasjon pga acites/hjertesvikt