Søk:

Meny

Verktøylinje

Prognose 2017 – per mai 2017

Fortsatt svært krevende markedssituasjon for sau og lam

(04.05.17) Til tross for godt salg av lam hittil i år, er det fortsatt stort overskudd og en krevende markedssituasjon på dette dyreslaget. Det er også fortsatt noe overskudd av gris og egg, men ikke mer enn at det kan håndteres med virkemidlene vi rår over. Situasjonen på storfe er uendret og preges fortsatt av stort underskudd.

Prognose 2017 – per mai 2017

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Storfe/kalv

83 400

103

7 570

102 300

98

- 11 400

Sau/lam

26 100

103

1 006

25 900

105

1 200

Gris

136 700

100

1 500

137 300

101

900

Egg

63 200

103

290

62 800

101

650

 

Sau og lam
Prognosen på sau og lam viser et overskudd på ca. 1 200 tonn i 2017. Det er samme nivå som i marsprognosen. Bak dette tallet ligger det en beregnet økning i tilførslene på ca. 3 prosent, mens engrossalget forventes å øke med ca. 5 prosent sammenlignet med 2016.

Bestanden av sau og lam ser ut til å bli ca. 1 prosent høyere ved beiteslipp i 2017 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det tyder på at veksten i bestanden er i ferd med å avta noe sammenlignet med utviklingen de to siste årene. Det er samtidig lagt til grunn slaktevekter som gjennomsnittet for de siste fire årene.

Salget i 1. tertial i år har økt med 24 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og som et resultat av det er det tatt ut nesten 1 200 tonn sau og lam fra reguleringslageret så langt.

– Bransjen gjør nå en stor innsats for å øke salget av sau og lam og viser at det er mulig å få til et salgsløft som monner når bransjen virkelig går om bord, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Men han advarer samtidig mot å tro at problemene er løst.

– Selv om overskuddet i prognosen nå er vesentlig mindre enn i fjor, må en være klar over at det beregna overskuddet på 1 200 tonn kommer på toppen av de 3 200 tonn som lå på lager ved inngangen til året. Først når vi får reell underdekning vil vi se en nedbygging av reguleringslageret. Og innen rimelig tid må vi dit, understreker Simonhjell.

– Når vi kommer til selve sesongen ønsker vi også i år å få lammene tidlig, bl.a. ved at slaktemodne leveres rett fra utmarkbeite. Vi kommer som i fjor til å bruke prisløypa aktivt for å stimulere til det, varsler Simonhjell.

Tidlig slakting er viktig for å møte etterspørselen etter lam når kjedene gjennomfører sine kampanjer. Det bidrar til at det samlede salget øker og at overskuddet reduseres. I tillegg blir størrelsen på lammene mer i tråd med forbrukernes og industriens ønsker. Totalt sett gir dette bedre markedsbalanse som alle vil ha effekt av.

Storfe
På storfe viser den nye prognosen et underskudd i 2017 på ca. 11 400 tonn. Der er bare marginale endringer fra forrige prognose. Tilførslene er prognosert å øke med ca. 3 prosent i 2017 sammenlignet med 2016. Økt mordyrtall og mindre kalveslakting er viktige årsaker til større tilførsler. I tillegg drar økte slaktevekter på oksene produksjonen opp. Engrossalget av storfekjøtt forventes redusert med om lag 2 prosent.

Prognosen viser en liten økning i storfebestanden i 2017. Antall ammekyr er beregnet å øke med ca. 6 000 dyr, mens melkekutallet ser ut til å gå ned med ca. 4 000 dyr. Totalt gir det en netto økning i mordyrtallet på ca. 2 000 dyr i løpet av 2017.

– Omlegging av telledato fra 1. august til 1. oktober i år vil bli en utfordring for markedsbalansen på storfekjøtt, sier Jakob Simonhjell. Han signaliserer dermed at prisløypa for høsten vil bli lagt opp med tanke på å redusere slaktingen i oktober.

– Høsten er den tiden på året vi normalt har god dekning av storfe, både fordi det slaktes mye da, men også fordi etterspørselen etter storfe er lavere i lammesesongen. Vi har mer bruk for slaktet utover våren og sommeren og før jul og nyttår, sier Simonhjell. I den grad du har mulighet, så følg de prissignalene som gis, er Simonhjells oppfordring. Det bidrar til bedre utnyttelse av norsk storfe og mindre importbehov.

Gris
Griseprognosen viser nå et overskudd på 900 tonn i 2017. Det er 200 tonn lavere enn forrige prognose viste og skyldes lavere tilførsler hittil i år enn forventet. For året under ett prognoseres det imidlertid omtrent uendrede tilførsler i forhold til 2016. Engrossalget av svin ser ut til å få en liten økning i 2017.

I tilførselsprognosen er det lagt til grunn en reduksjon i antall bedekninger på vel 1 prosent. Men en økning i effektiviteten på 2 prosent, i form av flere avvente grisunger, drar produksjonen i motsatt retning. Slaktevektene forutsettes å bli på omtrent som 2016.

I første tertial var det et overskudd av gris på 1 700 tonn. Prognosen tolv måneder fram i tid viser et like stort overskudd i 1. tertial 2018.

– I den grad smågrisprodusenter har mulighet til å planlegge produksjonen med tanke på å bedre markedsbalansen for gris i 1. tertial neste år, er det gjennom sommeren en bør tenke på redusert semin. Dette vil være et viktig bidrag til å balansere markedet, og overskuddet i første tertial i år hadde vært enda større hvis det ikke var for at flere produsenter reduserte seminen gjennom sommeren i fjor.

Egg
På egg prognoseres det et overskudd på ca. 600 tonn i 2017. Det er også uendret fra marsprognosen. Tilførslene forventes nå å øke med ca.3 prosent sammenlignet med 2016, men korrigert for differansen i førtidsslakting er den reelle økningen på 1,6 prosent. Salget av egg forventes samtidig å øke med ca. 1 prosent.

Overskuddet er ikke veldig stort året sett under ett, men det er likevel planlagt førtidsslakting med effekt fra uke 20 for å tilpasse produksjonen til salget gjennom sommeren. Det er ingen dramatikk i det. Forsiktig bruk av førtidsslakting sikrer en optimal produksjonstilpasning som gjør det mulig å forsyne markedet med norske egg inn mot forbrukstopper som jul og påske.

 

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg