Søk:

Meny

Verktøylinje

Dyrevelferdsprogram slaktekylling:

Hva må du ha på plass til 1. juli?

(15.04.13) 1. juli 2013 trer nye endringer i Forskrift om hold av høns og kalkun i kraft, som følge av implementering av EUs rådsdirektiv 2007/43/EF om minimumsbestemmelser for beskyttelse av slaktekylling, det såkalte "slaktekyllingdirektivet".

Av: Hilde Bryhn, Nortura og Marlene Furnes BagleyKLF

I dag kan man produsere med en tetthet inntil 34 kg/m2, men med de nye endringene gir i utgangspunktet Forskrift om hold av høns og kalkun kun anledning til å ha 25 kg/m2 etter 1. juli.

Da dette ville ha gitt store økonomiske konsekvenser, har fjørfenæringa fått gjennomslag for høyere tetthet forutsatt at visse betingelser oppfylles. Fjørfebransjen ved Nortura og KLF har forpliktet seg gjennom en egen bransjeretningslinje og et Dyrevelferdsprogram slaktekylling, som utfyller forskriften. Ved deltakelse i Dyrevelferdsprogram slaktekylling åpnes det for at du kan ha opptil 36 kg/m2.

Hva må du så ha på plass for å være med i Dyrevelferdsprogram slaktekylling?

Dette kan deles inn i fire punkter:

 1. Helseovervåking
 2. KSL
 3. Produksjonskontroll og dokumentasjon
 4. Tråputeregistrering

1. Helseovervåking
Du må ha på plass en skriftlig helseovervåkingsavtale med en veterinær. Helsetjenesten for fjørfe har en egen mal som kan brukes – se www.animalia.no/helseovervakingsavtale. Avtalen skal omfatte at det skal tas kontakt med veterinæren ved tegn på sjukdom, klare produksjonsavvik, atferdsproblemer eller økt dødelighet. Du plikter å følge opp eventuelle anbefalinger fra veterinæren. Veterinæren skal utføre besetningsbesøk hos deg minst en gang hver 12. måned.

For at du skal kunne være med i Dyrevelferdsprogram slaktekylling fra 1. juli må du ha et helseovervåkingsbesøk av din veterinær i løpet av 2013 (frist 31. desember).

2. Kvalitetssystem i Landbruket (KSL)
For å kunne produsere ved høyere tetthet, må du produsere i henhold til offentlig regelverk og KSL-standard for fjørfeproduksjon. Dette dokumenterer du gjennom egenrevisjon og gjennom ekstern KSL-revisjon. Det må være mindre enn 12 måneder siden du sist gjorde egenrevisjon.

Egenrevisjonen skal gjennomføres elektronisk, og du logger deg inn her: landbruk.prodreg.no

Det må i tillegg være mindre enn 3 år siden siste eksterne KSL-revisjon på garden (besøk av KSL-revisor). Siden en ikke har kapasitet til å gjennomføre KSL-revisjon hos alle samtidig, startet dette arbeidet opp høsten 2012, og har næringa fått frist fram til 1.7.2015 med å gjennomføre denne KSL-revisjonen hos alle som skal delta i Dyrevelferdsprogram slaktekylling. Avvik avdekket under egenrevisjon eller KSL-revisjon må lukkes innen fristen.

3. Produksjonskontroll og dokumentasjon
Det kreves at du er medlem i og registrerer produksjonsdata i en produksjonskontroll levert av eller godkjent av Nortura eller (slakterivirksomhet tilknyttet) KLF. Om ikke alle de nødvendige produksjonsdataene inngår i produksjonskontrollene, skal de allikevel registreres. Forskriften krever eksplisitt at du skal registrere antall innsatte dyr, bruksareal, hybrid, samt antall døde med angivelse av dødsårsak dersom det er mulig, eller avlivningsgrunn. Disse dataene skal oppbevares i minimum 3 år og være tilgjengelig ved inspeksjoner eller andre forespørsler fra Mattilsynet.

Ved tettheter av kylling over 33 kg/m2 kreves det i tillegg at:

 • Du sender melding til Mattilsynet senest 15 dager før første innsett og angir tetthet og antall dyr. Vi kommer tilbake med opplysninger om hvordan Mattilsynet vil ha denne meldingen.
 • Du til enhver tid har for hånden en oppdatert dokumentasjon som beskriver hus og utstyr i detalj: Husplan med størrelsen på tilgjengelig areal for dyra, type strø, ventilasjonsplan med styringsverdier og tekniske opplysninger, fôrings- og vanningsanlegg, alarm- og backupsystemer. Teknisk inspeksjon av ventilasjons- og alarmanlegg skal dokumenteres.
 • Du skal forsikre deg om at
  • konsentrasjonen av hhv ammoniakk (NH3) og karbondioksid (CO2) ikke overstiger hhv 20 ppm og 3000 ppm målt i kyllingens hodehøyde,
  • romtemperaturen ikke overstiger utetemperaturen med mer enn 3°C når utetemperatur i skyggen er mer enn 30°C og at
  • gjennomsnittlig luftfuktighet målt inne i husdyrrommet gjennom 48 timer ikke overstiger 70 % når utetemperaturen er under 10°C.

4. Tråputeregistrering
Med punktene 1-3 på plass vil det være oppnådde tråputepoeng i de foregående innsettene som avgjør hvilket maksimumsbelegg du kan ha i ditt kyllinghus. Dårlige tråputeresultater gir trekk i tillatt tetthet, mens gode resultater gir anledning til å øke tettheten. Mer informasjon om dette kommer.

Inkludering i dyrevelferdsprogrammet – varemottakers ansvar
På bakgrunn av dokumentasjon av punktene over er det varemottaker som inkluderer driftsenheten din i Dyrevelferdsprogram slaktekylling og dermed kvalifiserer denne til å produsere med forøket tetthet. Hvis det er påvist avvik med hensyn til KSL-egenrevisjon, ekstern KSL-revisjon eller veterinærbesøk, skal disse være lukket innen lukkefristen før inkludering i Dyrevelferdsprogram slaktekylling kan finne sted. Dersom varemottaker likevel påviser vesentlige avvik fra offentlig regelverk, KSL-krav eller bransjeretningslinjen, skal varemottaker anse driftsenheten for å stå utenfor Dyrevelferdsprogram slaktekylling.

I tillegg kan det være verdt å merke seg følgende krav i den nye forskriften, som trer i kraft 1.7.2013, og gjelder uansett hvilken tetthet du skal produsere under:

 • Krav om dokumentert kompetanse. Dyreholder skal ha gjennomgått kurs godkjent av Mattilsynet. Godkjente kurs er Norturas Fjørfeskole og Kjøtt- og fjørfebransjens Kompetanseskole.
 • Fôr og vann skal ikke fjernes fra slaktekyllingene før tidligst 12 timer før forventet slakting starter.

Vi minner også om at endringene i Forskrift om hold av høns og kalkun nå sier at fjørfe til kjøttproduksjon skal ha minst 20 lux lys på 80 % av tilgjengelig dyreareal, og at lysdemping ut over dette bare kan skje etter tilråding fra veterinær.