Søk:

Meny

Verktøylinje

Prognosen 2016 – per mai 2016

Prognosen 2016 – Økende overskudd av lam og gris

(04.05.16) Prognosen for 2016 viser at overskuddet av lam og gris fortsetter å øke, og for begge produksjonene er markedssituasjonen nå utfordrende. Det er fortsatt noe overskudd av egg, men der går utviklingen i riktig retning. For storfe er situasjonen uendret med fortsatt stort underskudd av norsk vare.

Produksjon     Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter 
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 81 200 102 7 570 103 400 100 - 14 600
Sau/lam 25 400 102 1 006 24 700 97 1 800
Gris 137 900 103 1 550 136 400 100 3 000
Egg 61 600 102 290 61 400 102 450


Storfe
Underdekningen av storfe er beregnet å bli om lag 14 600 tonn i 2016. Det er i praksis likt med forrige prognose. Bak tallene prognoseres det en økning i produksjonen på ca. 2 prosent. I hovedsak forklares det med økt slakting av ku og okse i tillegg til en forventet økning i gjennomsnittlig slaktevekt for okse på ca. 4 kg sammenlignet med 2015.

Prognosen viser en netto nedgang i mordyrtallet på 2 000 kyr i løpet av 2016. Ammekutallet har imidlertid en positiv utvikling med en estimert økning på 4 000 kyr, men det er likevel ikke tilstrekkelig til å utligne nedgangen i melkekubestanden.

Engrossalget av storfe prognoseres på samme nivå som fjoråret.
 
Gris
Ny prognose på gris viser at vi kan forvente et overskudd på 3 000 tonn i 2016. Det er 1 300 tonn mer enn marsprognosen viste. Avviket skyldes større effektivitetsøkning enn tidligere prognosert. I tillegg har slaktevektene vært høyere enn forventet. Semintallene har gått ned, men innføringen av nytt dyremateriale pluss en generell effektivitetsforbedring, gjør at svinenæringa opplever en kraftig effektivitetsøkning om dagen som bidrar til å bygge overskudd.

Med de nye forutsetningene til grunn blir produksjonsøkningen i år på nesten 3 prosent sammenlignet med 2015, mens salget forventes å bli uendret.

– Det prognoserte overskuddet av gris er nå krevende. Begrensningene i reguleringseksporten, fra 3 791 tonn til 1 897 tonn, som ble vedtatt i WTO før jul har gitt oss et innsnevret handlingsrom, Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Nortura Totalmarked regner med å utnytte hele eksportkvoten i år. Samtidig er pris det aller viktigste virkemiddelet for å skape balanse i markedet.

– Etter at eksportkvoten er halvert må prisen brukes enda mer aktivt. Vi har allerede varslet at vi ikke tar ut målpris i inneværende avtaleår, og må fortløpende vurdere nye justeringer framover, sier Simonhjell.

Simonhjell signaliserer samtidig at alt tyder på at det blir nok norsk ribbe til jul - og oppfordrer allerede nå industrien og handelen til å ta de nødvendige grepene framover for å sikre tilstrekkelige forsyninger av ribbe basert på norske råvarer.
 
Sau/lam
På sau/lam viser det nye prognosen et overskudd på ca. 1 800 tonn. Dette er 400 tonn mer enn i prognosen fra mars og skyldes er en kombinasjon av økt produksjon og redusert salg. Det er slaktet færre sau hittil i år enn tidligere forutsatt, noe som gir flere lam til slakt til høsten. Estimatet viser nemlig at bestanden av sau og lam vil bli ca. 4 prosent høyere ved beiteslipp denne våren sammenlignet med 2015. Forutsatt slaktevekter som gjennomsnittet av de siste tre årene, innebærer det en økning i produksjonen på 2 prosent.

Samtidig er salget hittil i år lavere enn tidligere prognosert, og salgsprognosen for året sett under ett er justert ned med 3 prosent sammenlignet med 2015.

I tillegg til det estimerte overskuddet på 1 800 tonn inneværende år, drar vi med oss et reguleringslager på 1 400 tonn sau/lam fra fjoråret. Alt tyder derfor på at vi går inn i ny lammesesong med sau/lam på reguleringslager.

– Dette viser med all tydelighet at situasjonen for sauenæringen nå er alvorlig. Det er avgjørende at alle leddene, fra bonde til industri og handel, tar tak i situasjonen og bidrar til å balansere markedet, sier Simonhjell.

Samtidig understreker Simonhjell at det denne høsten blir ekstra viktig å få fram tilstrekkelig med lam tidlig nok til å møte behovet når markedet er på topp. Det blir også viktig å unngå at lammene blir for feite i forhold til det forbrukeren foretrekker.

– For å stimulere til dette vil prisløypa bli utforma slik at det skal være lønnsomt å levere lammene litt tidligere i år, sier Jakob Simonhjell.  

Simonhjell oppfordrer ellers alle aktørene i bransjen og handelen til å være med å løfte fram lammet, både gjennom å utnytte sesongene bedre, men også gjennom å utvikle lam som et helårsprodukt.

– Her er det fortsatt et stort potensiale, og utgangspunktet burde være det aller beste. Norske lam er helt i verdenstoppen og er en fantastisk råvare som vi vet at forbrukeren setter pris på, sier Simonhjell.
 
Egg
Den nye prognosen for egg viser et forventet overskudd på ca. 450 tonn i 2016 - etter at 740 tonn er tatt ut gjennom førtidsslakting. Det innebærer en økning i produksjonen på 1,5 prosent samtidig som engrossalget forventes å øke med knapt 2 prosent sammenlignet med 2015.

– Prognosen viser nå at vi nærmer oss markedsbalanse for egg for innværende år, men vi må ikke glemme at det er etter å ha gjennomført kraftfulle reguleringstiltak for komme dit, påpeker Jakob Simonhjell.

 

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg