Søk:

Meny

Verktøylinje

Prognosen 2018 – Overskudd av lam, gris og egg

(07.09.17) Den første prognosen for 2018 viser at vi for sau og lam fortsatt står overfor en svært krevende markedssituasjon. Også for gris forventes et overskudd neste år, men her har vi fortsatt reguleringseksport som virkemiddel til å balansere markedet. Prognosen viser også et overskudd av egg i 2018.

Prognose 2018 – per september 2017

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

85 700

102

7 570

101 300

99

- 8 100

Sau/lam

26 300

101

1 006

25 600

95

1 700

Gris

138 700

101

1 500

138 000

101

2 200

Egg

63 900

102

290

63 400

101

750

 

Storfe
Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, selv om underskuddet nå er minkende.

Et prognosert underskudd på om lag 8 100 tonn etter at importkvotene er tatt inn, er 2 800 tonn mindre enn inneværende år. Det ventes en økning i produksjonen på ca. 2 prosent sammenlignet med 2017. Da er det lagt til grunn økt slakting av okse samt at slaktevektene på disse ventes å øke med 2-3 kg. Kuslaktingen prognoseres også å øke noe.

Prognosen forventer en reduksjon i engrossalget av storfe med 1 prosent sammenlignet med 2017.

Det ligger samtidig inne en økning på 5000 mordyr i 2018 - som i sin helhet skyldes den økte satsingen på ammekyr. Det gir på sikt økt produksjon av storfekjøtt og dermed en etterlengtet reduksjon av underskuddet av norsk vare.

Gris
For gris viser prognosen for 2018 et overskudd på 2 200 tonn. Det er da lagt til grunn en økning i tilførslene på om lag 1 prosent sammenlignet med 2017. Antall bedekninger går riktignok ned med 1 prosent. Men den nedgangen mer enn oppveies av en effektivitetsøkning på 2 prosent, og da blir resultatet likevel flere griser til slakt. Det legges til grunn samme slaktevekter som i 2017.

Prognosen viser at vi kan forvente en vekst i engrossalget på i underkant av 1 prosent.

– Markedet for gris balanserer hårfint neste år med de virkemidlene vi fortsatt har til rådighet etter at målprismodellen - og dermed også reguleringseksporten - berget gjennom årets jordbruksforhandlinger, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Han minner samtidig om den åpenbare utfordringen knyttet til at reguleringseksporten snart fases ut og den sterke effektivitetsveksten i næringen.

– Vi kommer derfor ikke utenom at purketallet må ned framover, understreker Simonhjell. For 2018 vil overskuddet og reguleringskostnadene kunne bli lavere dersom den enkelte produsent reduserte litt på seminen og vurderte slakting av noe lettere gris.  

Simonhjell peker samtidig på at det ligger et ansvar for markedsaktørene å holde trykket oppe på markeds- og produktutvikling. Han viser også til arbeidet med kampanjen "Spis orda dine" gjennom Matprat som har til hensikt å løfte omdømmet til svinekjøttet.

Når det gjelder ribbesituasjonen i innværende år, gjennomføres det nå tiltak for å tilføre bransjen mer ribbe.

Sau/lam
Prognosen for sau og lam viser at vi kan forvente et overskudd på 1 700 tonn i 2018. Da er det lagt inn en økning i produksjonen på om lag 1 prosent, mens engrossalget prognoseres ned med 5 prosent sammenlignet med 2017. Bestanden av sau og lam er beregnet å være 1 prosent høyere ved beiteslipp i 2018.

For 2017 prognoseres det balanse for året under ett. Tilførslene i år ser ut til å øke med ca. 2 prosent. Bestanden av sau og lam var beregnet i underkant av 1 prosent høyere ved beiteslipp, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor og det forventes samme slaktevekter som i 2016.

Videre prognoseres det en økning i engrossalget på 10 prosent sammenlignet med 2016. Det er det ekstraordinært høye salget i 1. og 2. tertial som trekker opp, mens salget nå i sesongen forventes å bli litt lavere sammenlignet med fjoråret.

Det kan bemerkes at Islandskvoten på 600 tonn fortsatt ligger inne i tilførselsprognosen, men mye tyder på at kvoten ikke vil bli importert i år. Hvis det skjer blir det med disse forutsetningene i realiteten en lagernedbygging i løpet av 2017.   

– Prognosen viser tydelig at markedssituasjon for sau og lam fortsatt er svært krevende. Den kraftige salgsøkningen tidligere i år kom som følge av svært kraftfulle tiltak. Vi kan ikke forvente at det blir normalen, selv om det også framover skal jobbes knallhardt med produktutvikling og salg, sier Jakob Simonhjell.

Han viser til at det forventes betydelige mengder av sau og lam inn på reguleringslager i løpet av høsten, selv om det ser ut til å bli lavere lager ved inngangen til 2018 enn tilfellet var ved starten av inneværende år.

– Når vi legger dette oppå det prognoserte overskuddet på 1 700 tonn neste år, blir det tydelig at utfordringene for sauenæringen fortsatt ikke er løst, sier Simonhjell.

Egg

På egg prognoseres det et overskudd på 750 tonn i 2018. Bak det tallet ligger det en økning i tilførslene på nærmere 2 prosent sammenlignet med 2017, mens engrossalget forventes å øke med 1 prosent neste år.

– Et overskudd på dette nivået er foreløpig ikke dramatisk. Men for å håndtere et overskudd på dette nivået må det settes inn tiltak, og det ligger derfor an til at vi vil søke Omsetningsrådet om å få gjennomføre førtidsslakting også i 2018, sier Jakob Simonhjell. Han legger til at eggmarkedet nå er slik at det ikke er rom for nyetableringer ut over den omstillingen som produsenter med miljøbur nå gjennomfører for å møte markedets krav om egg fra frittgående systemer.

 

Flere detaljer i prognosen for 2018, inkludert en oppdatert 2017-prognose kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg