Søk:

Meny

Verktøylinje

Prognose 2018 – per januar

Prognosen 2018 – Overskudd av sau/lam og gris

(17.01.18) Den nye prognosen for 2018 viser bare mindre endringer fra prognosen i november, med unntak av gris hvor overskuddet er redusert som følge av lavere vekter. Prognosen viser at sau og lam fortsatt står overfor en svært krevende markedssituasjon. Det prognoseres fortsatt et overskudd av gris, men på et nivå som kan håndteres med tilgjengelig balanseringsvirkemiddel. Prognosen viser også et overskudd av egg i 2018. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet med de foregående årene.

Prognose 2018 – per januar 2018

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 85 300 101 7 570 101 400 99 - 8 600
Sau/lam 25 800 96 1 006 25 600 93 1 200
Gris 137 400 100 1 500 137 200 101 1 700
Egg 64 300 102 290 64 000 100 600

 
Storfe
Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt i 2018 på om lag 8 600 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er om lag som forrige prognose. Det ventes en ytterligere økning i produksjonen på 1 % sammenlignet med 2017. Bak tallene ligger en økning i okseslaktingen på 2 prosent, mens det forventes en reduksjon i kuslaktingen på 4 prosent. Slaktevektene på okse ventes å øke med nærmere 5 kg.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på om lag 1 prosent sammenlignet med 2017.

Mordyrtallet er på veg opp. Nedgangen i antall melkekyr ved inngangen til 2018 mer enn oppveies av økningen i antall ammekyr. Det forventes en ytterligere vekst i ammekutallet i løpet av 2018.

Den prognoserte økningen i storfekjøttproduksjonen i 2018 kommer i tillegg til en økning på 4 prosent i 2017. Det er gledelig at produksjon av storfekjøtt er økende og at underskuddet av norsk vare dermed reduseres, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg. Samtidig understreker han viktigheten av at veksten skjer på en kontrollert måte, slik at en har mulighet for å bremse opp i tide når det nærmer seg bedre markedsbalanse.       
 
Gris
For gris viser prognosen for 2018 et overskudd på 1 700 tonn, som er 800 tonn lavere enn i siste prognose. Endringen skyldes først og fremst lavere tilførsler. En forventning om lavere slaktevekter, knyttet til justering av topp-pris, sammen med færre solgte sæddoser på slutten av 2017 gir om lag 1 900 tonn lavere tilførsler enn sist prognosert. Engrossalget er imidlertid også nedjustert med vel 1 000 tonn. I forhold til 2017 er det lagt inn en økning i engrossalget på 0,6 prosent.  

– Med en prognose som viser et overskudd på 1 700 tonn har vi på kort sikt en situasjon som kan håndteres innenfor gjeldende eksportkvote, sier Leif Sørensen. Sørensen understreker at dette forutsetter en reduksjon i slaktevektene og oppfordrer derfor produsentene til å følge opp de prissignalene som gis. Samtidig minner han om at den største utfordringen ligger foran oss, knyttet til at reguleringseksporten fases ut om få år. Vi kommer ikke utenom at purketallet må ned framover, understreker Sørensen.
 
Sau/lam
Prognosen for sau og lam viser et overskudd på 1 200 tonn i 2018, etter at importkvotene er tatt inn. Det er uendret fra forrige prognose. Det forventes en reduksjon i produksjonen på om lag 4 prosent. Det må sees i sammenheng med at tilførslene av sau i 2017 var ekstraordinært høye som følge av flytting av telledato fra 1. januar til 1. mars.

Engrossalget i 2018 prognoseres å bli på nivå med 2014 og 2015-sesongene. Det innebærer en reduksjon på 7 prosent i forhold til 2017, men en må huske at salget i 2017 var kraftig stimulert ved bruk av frysefradrag og prisreduksjon.

Bestanden av sau og lam er forventet å være 1 prosent lavere ved beiteslipp i 2018 sammenlignet med 2017.

– Prognosen viser tydelig at markedssituasjon for sau og lam fortsatt er svært krevende, sier Leif Sørensen og viser til at det i tillegg til det prognoserte overskuddet for året på 1 200 tonn var nesten 2 900 tonn på reguleringslager ved inngangen av året. Han peker på at den prognoserte reduksjonen i bestanden av sau og lam er et godt tegn, men advarer mot å tro at utfordringene for sauenæringen er løst. Det ser ut til at sauetallet fortsatt må ned samtidig som trykket på produktutvikling og salg må opprettholdes, sier Sørensen.
 
Egg
For egg viser prognosen et overskudd på 600 tonn i 2018. Det er prognosert en økning i tilførelsene på 2 prosent sammenlignet med 2017. Korrigert for utført førtidsslakting i 2017 er økningen på om lag 1 prosent. Engrossalget forventes å øke med 0,4 prosent.

– Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting tilsvarende 1 000 tonn egg i 2018, så et overskudd på dette nivået skal være mulig å håndtere, sier Leif Sørensen. Han understreker samtidig at det er en skjør balanse i eggmarkedet og at det er viktig for næringen at vi unngår overetablering som truer markedsbalansen framover.

 

Flere detaljer i prognosen for 2018, inkludert en oppdatert 2017-prognose kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg