Vi skal ha god dyrevelferd i alle slaktegrisbesetninger

(05.02.18) God dyrevelferd er viktig for dyra, for bønder og forbrukere. Når forbrukerne og resten av samfunnet får inntrykk av at dyrevelferden ikke er god nok, rammer det hele husdyrnæringa.

Gris i bingen

Bransjen setter nå i gang et dyrevelferdsprogram i slaktegrisbesetninger. Det viktigste tiltaket er at alle slaktegrisprodusenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i sin besetning.

Dette er et initiativ fra en samlet kjøttbransje.

Vi som varemottaker trenger å føle oss trygg på at våre leverandører tar dyrevelferd på største alvor. Produsenter som ikke tilfredsstiller kravene i dyrevelferdsprogrammet, og ikke lukker avvik innen oppgitte frister, vil få et trekk på slakteoppgjøret.

Nedenfor får du mer info om innholdet i dyrevelferdsprogrammet og hva som vil skje fremover.
 

Innhold i dyrevelferdsprogrammet for slaktegris

Systematisk dokumentasjon i samarbeid med veterinær og bruk av Helsegris
Grunnlaget for programmet er Helsegris. Helsegris er et digitalt system for dokumentasjon av og oppfølging av helse og velferd i svinebesetninger.

Det jobbes nå med å utvikle en modul for slaktegrisbesetninger. Når denne er ferdig utviklet skal slaktegrisbesetningene dokumentere driften i Helsegris. Besetningene skal også samarbeide med veterinær om regelmessige besøk.

Det skal være et minimum antall veterinærbesøk bestemt av størrelsen på slaktegrisbesetningen.    

Antall slaktegris levert per år Minimum antall veterinærbesøk per år
< 750 1
751-1500 2
>1500 3


Ved disse besøkene skal veterinæren og produsenten sammen gå gjennom og ved hjelp av Helsegris, dokumentere status for dyrevelferden i besetningen.

En godkjent Helsegrisstatus oppfyller kravene i KSL-svin.

Kritiske kontrollpunkter som er avgjørende for slaktegrisvelferd og som alltid skal gjennomgås og dokumenteres er:

 • Bruk av strø- og rotemateriale
 • Forekomst av halebiting på dyra i besetningen og registrert på slakteriet (USR)
 • Oppfølging av sjuke og skadde dyr, inkludert rutiner for korrekt avliving
 • Oppstalling og dyretetthet
 • Fôr- og vanntilgang

Slakteriene vil følge opp de av sine besetninger som har avvik på disse kontrollpunktene. Alvorlige avvik skal rettes umiddelbart.

Produsenten skal sørge for at den som har ansvaret for stellet i besetningen har kunnskap om de kritiske kontrollpunktene for slaktegrisvelferd. Røkterens kompetanse og evne til å se det enkelte dyret er en forutsetning for å kunne tilrettelegge for god dyrevelferd i besetningen. Nortura vil også ha krav om dokumentasjon på at alle som leverer gris til oss skal ha tilgjengelig kompetanse på avlivning av gris.

En gang i året skal veterinær og produsent ha en mer omfattende gjennomgang av besetningen som også vil innebære f.eks. smittebeskyttelse, miljø og driftsforhold i tillegg til helse og velferd.

Fjøslogg
Myndighetene krever at det skal være en plan rundt håndtering av sjuke og skadde dyr i besetningen. For å møte dette, skal det føres loggbok med hendelser som angår grisenes helse og velferd.

Loggen skal inneholde notater om:

 • Behandling og oppfølging av sjuke dyr
 • Halebiting
 • Dødelighet

Vi i Nortura har tidligere sendt dere dokumenter som kan brukes til loggføring i tråd med kravene over. Dersom du vil tilsendt de på nytt – ta kontakt med oss. Dersom du har egne rutiner som tilfredsstiller dokumentasjonskravet, så står du fritt til å benytte det.

Hva skjer når man ikke overholder kravene i dyrevelferdsprogrammet?

 • Dersom det blir notert avvik i Helsegris ved et av veterinærbesøkene, vil slakteriet være ansvarlig for bistand i form av rådgiving.
 • Du som produsenten har selv ansvar for utbedring av forholdene.
 • Dersom du ikke sørger for at kravene i dyrevelferdsprogrammet overholdes, og avvik ikke lukkes innen oppgitt frist, resulterer det i et trekk på slakteoppgjøret.

Fremdriftsplan – hva skjer når?

 • Det jobbes nå med å utvikle en Helsegrismodul for slaktegrisbesetninger. Denne forventes å være klar til bruk rett over sommeren. Vi kommer tilbake med ytterligere detaljer før sommeren om hvordan du skal registrere besetningen din og om innfasingen av programmet.
 • Allerede før påske vil du få tilsendt et veiledningshefte i dyrevelferd hos slaktegris på mail. Dette heftet vil også publiseres på nett i ulike kanaler.
 • Vi anbefaler deg å ta kontakt med din veterinær så raskt som mulig, med tanke på å tegne en avtale om besetningsoppfølging. Slik kan du være i forkant av at systemet ferdigstilles. Det gjør det enklere både for deg og for veterinær å planlegge gjennomføringen fremover.

 

Bli med i Helsegris