Leveringsvilkår Nortura

(Sist endret 27.04.20) Gjeldende leveringsvilkår 2020 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser. Siste endring er omsetningskostnader smågris.


» Gå direkte til - Gris
» Gå direkte til - Storfe
» Gå direkte til - Småfe
» Gå direkte til - Felles alle dyreslag
» Gå direkte til - Satser for livdyromsetning

» Leveringsvilkår for egg og fjørfe er oppført i liste på avregningspriser

Produksjonene av fjørfekjøtt ligger ikke til markedsordningen, og det finnes ingen mottaksplikt. All produksjon av kylling og kalkun samt foreldredyr-generasjoner blir regulert gjennom egne inngåtte leveringsavtaler (kontrakter) mellom produsent og Nortura.

Nortura skal ha adgang til bygg og areal der husdyr holdes hos våre leverandører. Dette for å ha mulighet til inspeksjon/revisjon av vår verdikjede – og da spesielt forhold knyttet til dyrevelferdskrav.  

Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av NorturaGRIS

Tillegg

Sats

Info

Puljetillegg

Utbetales på all gris til slakt

15-25 stk: kr 0,25
26-40 stk: kr 0,40
41-55 stk: kr 0,60
56-69 stk: kr 0,75
70-79 stk: kr 0,85
fra 80 stk: kr 1,00

Puljetillegg beregnes etter antall leverte dyr (eller per innmelding dersom vi splitter leveransen). Sats er i kr per kg.

Kvantumstillegg

Kvantumstillegget utbetales på grunnlag av antall leverte dyr per år

500-999 stk: kr 5,-
1000-1199 stk: kr 10,-
1200-1399 stk: kr 14,-
1400-1599 stk: kr 18,-
1600-1799 stk: kr 22,-
1800-1999 stk: kr 26,-
2000-2199 stk: kr 30,-
2200-2499 stk: kr 35,-
2500-2999 stk: kr 40,-
fra 3000 stk: kr 50,-

Ved beregning av kvantumstillegg for slaktegrisleveranse fra kombinertbesetninger, ganges antallet med 2 når en fastsetter stykksatsen. Kvantumstillegget gjelder ikke ved kassert. Sats er per stk.

Kombitillegg slaktegris

kr 80,- pr stk

Tillegget utbetales på slaktegris fra besetninger som er registrert som kombinerte besetninger (produserer egen smågris)

Skyvetillegg

Det er ikke mulig å melde inn på denne ordningen

 kr 70,- pr stk
(uka før*)

kr 100,- pr stk
(uka etter*)

+ prisgaranti

Hvis slakteriet har behov for å endre slaktetidspunktet på gris for å tilpasse slaktekapasiteten, kan det inngås avtale med leverandør i hvert enkelt tilfelle. *Grisene kan da flyttes til uka før eller til uka etter ønsket slakteuke. Som kompensasjon for flytting utbetales et tillegg pr gris. Prisen i ønsket slakteuke er garantert dersom prisen er lavere i slakteuka. Prisnedgang som følge av passering av vektgrenser kompenseres ikke.

Avtale om produksjon av slaktegris til griseløftet

 kr 0,40 pr kg

Forutsetter kjøttprosent 56 eller bedre. 

 

Trekk
Sats
Info
Umerket gris
kr 50,- pr stk
Gjelder bare hvis grisen er helt umerket og ikke hvis merket er utydelig.
Ullgris kr 14,- pr kg For ullgris (Magaliciagris) som ikke tas i retur/nisje, se info.
 
 

SMÅGRIS

Tillegg

Sats

Info

Puljetillegg

0-24 stk: - kr 20,-
25-49 stk: kr 0,-
50-74 stk: kr 20,-
75-99 stk: kr 30,-
100-124 stk: kr 45,-
125-149 stk: kr 55,-
150-174 stk: kr 65,-
175-199 stk: kr 70,-
fra 200 stk: kr 75,-

Puljetillegg inntil kr 45,- blir viderefakturert til kjøper.

Sats er per stk.

Kvantumstillegg

Kvantumstillegget utbetales på grunnlag av antall leverte dyr per år

500-999 stk: kr 5,-
1000-1199 stk: kr 10,-
1200-1399 stk: kr 14,-
1400-1599 stk: kr 18,-
1600-1799 stk: kr 22,-
1800-1999 stk: kr 26,-
2000-2199 stk: kr 30,-
2200-2499 stk: kr 35,-
2500-2999 stk: kr 40,-
fra 3000 stk: kr 50,-

Kvantumstillegget utbetales på grunnlag av antall leverte dyr per år (satsen gjelder årskvantum og livdyr inngår som grunnlag for beregning). Sats er per stk.

Generelt-tillegg

kr 7,50 pr stk

Tillegget kommer i tillegg til noteringspris, tillegget betales av kjøper

Avtale om produksjon av smågris til griseløftet

kr 7,50 pr stk

Kommer i tillegg til noteringspris, tillegget betales av kjøper

SPF-tillegg

kr 35,- pr stk

Utbetales til selger, betales av kjøper

 

STORFE 

Tillegg Sats Info

Tillegg Avtaleinnmelding storfe

 

kr 2,50 per kg

Innmeldingsfrist er fredag kl 16.00, 4 uker før ønsket slakteuke (basisuke). Web-innmelding søndag kl 23.59. Slakteriet disponerer dyra og bestemmer når slakting skal skje innenfor en 5 ukers periode, som består av ønsket slakteuke, 2 uker før og 2 uker etter. Prisen i basisuke er garantert dersom prisen er lavere i slakteuken. Prisnedgang som følge av passering av vektgrenser kompenseres ikke. Gjelder slaktedyr fra 175,1 kg og over. (se mer).

Ekstra avtaletillegg

Benyttes i perioder med stor underdekning i markedet

Uke 12
kr 0,65 per kg

Uke 16
kr 0,30 per kg

Uke 17
kr 0,70 per kg

Uke 18-21
kr 1,90 per kg

uke 22-25
kr 1,40 per kg

Kommer i tillegg til leveringsavtale (se over). Da dette er et virkemiddel som må tilpasses den aktuelle markedssituasjon, kan vi ikke alltid på forhånd si nøyaktig når ordningen vil bli benyttet.

Puljetillegg

Gjelder kun innmelding på avtale 

5-7 stk: kr 1,00
8-10 stk: kr 1,20
11-12 stk: kr 1,60
fra 13 stk: kr 2,00

Puljetillegg beregnes etter antall leverte dyr innmeldt på avtale (eller per innmelding dersom vi splitter leveransen). Sats er i kr per kg. Gjelder slaktedyr fra 175,1 kg og over.

 

Skyvetillegg

Det er ikke mulig å melde inn på denne ordningen

kr 0,50 pr kg/uke

Skyvetillegget utbetales der det er inngått avtale om skyving ut over avtaleperioden. Skyvetillegget omfatter også dyr på ordinær innmelding som skyves etter avtale med leverandør. Maksimal skyving er 2 uker.

Tillegg ku/kalv-avtale

kr 2,00 per kg

Tillegget utbetales alle satser for kategorien ung ku og ku for medlemmer med ku/kalvavtale. Gjelder slaktedyr fra 175,1 kg og over.

Kvalitetstilskudd

kr 2,50 pr kg
klasse O

kr 7,50 pr kg
klasse O+ og bedre

Kvalitetstilskuddet gjelder for alle storfeslakt med kvalitet klasse O og bedre og fettgruppe 4- og lavere, med unntak av kategorien ku og okse.

 

 

Trekk
Sats
Info
Trekk for uren hud
(Skitne slaktedyr)
Kategori 1: kr 400,-
Kategori 2: kr 900,-
Trekk foretas bare der det med sikkerhet kan fastslås at forurensningen har blitt påført ute hos produsenten.
Kategori 1: Tydelig forurenset på kritiske steder.
Kategori 2: Sterkt forurenset på kritiske steder.
Dette er en bransjeordning som gjelder alle slakterier, både Nortura og KLF.
Trekk for hud i retur kr 1000,- Trekket er for verdi av hud, samt salting og håndtering av huder som tas i retur.

Trekk for storfe med store/lange horn

kr 1000,-

Trekket er grunnet økte kostnader i form av redusert kapasitet på dyrebilene, samt krav om spesiell håndtering ved våre anlegg. Kriteriet for å gi trekket er at hornene er videre enn dyrets kroppsbredde, uavhengig av rase (se mer).

Gjelder fra 3.2.2020


» Nødslakt

» Økologisk storfe

» Nybrukerpakke
 

SMÅFE

Tillegg

Sats

Info

Puljetillegg

Gjelder sau/lam og geit/kje

15-29 stk: kr 10,-
30-49 stk: kr 15,-
50-74 stk: kr 20,-
75-99 stk: kr 30,-
100-129 stk: kr 40,-
 fra 130 stk: kr 50,-

Puljetillegg beregnes etter antall leverte dyr (eller per innmelding dersom vi splitter leveransen). Ved samlasting beregnes puljetillegg for samlet antall. Sats er i kr per stk.

Kvantumstillegg

Gjelder sau/lam

1000-1999 kg: kr 0,40
2000-2999 kg: kr 0,80
3000-4999 kg: kr 1,20
over 5000 kg: kr 1,70

Satsen gjelder årskvantum slakt av sau og lam, og utbetales som kr per kg. Kvantumstillegget gjelder ikke ved kassert.

Sesongtillegg lam

uke 32-36: kr 2,00
uke 37: kr 1,50
uke 38: kr 1,00
uke 39: kr 0,50

Gjelder per kg lam levert i perioden i sesongen.

Tillegg stjernelam

kr 2,50 pr kg

Gjelder lam etter følgende kriterier:
Slaktevekt fra 15,1 kg
Klasse O+ eller bedre
Fettgruppe 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3

Tillegg Gourmetlam

uke 32-45: kr 2,00

Gjelder lam etter følgende kriterier:
Slaktevekt fra 15,1 kg
Klasse R- eller bedre
Fettgruppe 1+, 2-, 2, 2+ og 3-
Gjelder ikke lam som går inn i nisjevarestrømmer.

Effektivitetstillegg sau

 

Tillegget utbetales som kr per kg, og benyttes for å styre slakting av sau til ønskede uker.

Lammeringstillegg

kr 15,- pr stk

Gjelder lam, ung sau, sau og vær levert fra besetninger organisert i lammering. Medlemmer i lammering får ikke skyvetillegg, men prisen i ønsket uke er garantert dersom prisen er lavere i slakteuken, gjelder også endringer i grunntilskuddet.

Skyvetillegg i sesong
Det er ikke mulig å melde inn på ordningen

kr 0,50 pr kg/uke
Fra og med uke 27
til og med uke 48
 

Når innmeldingen i toppsesongen om høsten er større enn slaktekapasiteten, må vi ofte måtte "skyve" dyr ut over ønsket slakteuke. Dette kompenseres med et pristillegg. Skyvetillegg gjelder ikke for medlemmer i lammering. Prisen i ønsket uke er garantert dersom prisen er lavere i slakteuken, gjelder også endringer i grunntilskuddet. 

Tillegg RFID-merking

kr 12,00 pr stk

Gjelder lam, ung sau, sau og vær som blir levert med elektroniske øremerker.

Pristillegg pelsskinn
 

Pelssauskinn: kr 272,-

Farga spælsauskinn og andre ullne skinn: kr 222,-

Villsau
(Gammelnorsk sau): kr 142,-

Statstilskudd:
kr 70,-

Dyr det skal tas ullne skinn fra, bør være slakta før midten av oktober.

Det kan være aktuelt å ta pelssauskinn etter denne datoen dersom behovet ikke er dekt.

Det er behov for svært avgrensa mengder med skinn fra farga spælsau og villsau. Det ønskes kun grå og gråmelerte skinn av begge raser. Når behovet er dekket, slutter en å ta ut ullne skinn. Tillegget utbetales bare for skinn som blir plukka ut.

Kvalitetstilskudd lam

kr 450,- pr stk
klasse O+ og bedre

Kvalitetstilskuddet gjelder for lam med kvalitet klasse O+ og bedre. Tilskuddet utbetales ikke for lam som er født foregående år og som slaktes fra og med 1. mars.

Kvalitetstilskudd kje

kr 300,- pr stk
vekt > 3,5 kg

Kvalitetstilskuddet gjelder kje over 3,5 kg

 

Trekk

Sats

Info
Hygienetrekk

kr 120,-

Alle dyr som slaktes med ulla på vil få trekk. Dyr som er så møkkete at de ikke kan klippes rene vil få trekk. Hjemmeklipte dyr som er forurenset etter klipping vil også få trekk. Dersom forurensingen har skjedd under inntransport eller oppstalling på slakteri vil ikke produsenten trekkes.
Hvordan unngå hygienetrekk?
 
 

 

Felles alle dyreslag*
 

Tillegg
Sats
Info
Helgetillegg* Helgetillegg gjelder ikke småfe
kr 500,-
pr levering
Ved henting på helligdag.
Utbetales ikke ved egentransport

 

Trekk
Sats
Info
Stoppsats
kr 150,- pr uke
Hvis leveransen er delt på flere hentinger pga lasstørrelse eller flere dyreslag, trekkes det for en stoppsats pr uke. Hvis produsenten selv ønsker å dele sin leveranse på 2 dager skal det trekkes for stoppsats ved hver henting. Ved samlasting fra 2 eller flere bortfaller stoppsatsen.
Det trekkes en stoppsats pr. uke avhengig av Type*. Leverer samme leverandør både slaktedyr* og livdyr* samme uke, trekkes det stoppsats i begge tilfeller.
Ved egentransport trekkes ikke stoppsats.
KSL-trekk
  Slakt 20 % prisreduksjon
Egg kr 1,- pr kg
Smågris kr 60,- pr stk
Trekkes på leveranser fra besetninger som har manglende KSL-oppfølging. (Mangler egenrevisjon og/eller har ikke lukkede avvik som er relevante for varestrømmen).

 

Trekk

Sats

Info

Nødslakt
- gjelder kun
medlemmer

kr 2200,-
pr utrykning

Reduksjon i avregningsprisen for nødslakt:
20 % på alle dyreslag unntatt purke 25 %, råne 30 % og hest 50 %. Nødslakt er en service som gjelder kun for medlemmer. Det utbetales ikke tilleggsytelser på nødslakt.

Deler av Region Agro og Aust-Agder
kr 1100,-
pr utrykning
I region Agro starter vi et pilotprosjekt på nødslaktsamarbeid med Prima. Dette gir reduserte kostnader og redusert nødslaktsats på nødslakt levert til Egersund. Aust-Agder får samme kostnad fra 2017. Vi vil vurdere nye løsninger i andre regioner for å redusere kostnader på tilsvarende måte.

 


» Tilleggspriser ut over leveringsvilkår

 
Leveringsvilkår for slakt fra økologisk produksjon har ekstra tilleggspriser:Debio
 
 


LIVDYR

Stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning.

Omsetningskostnader er oppdatert per 27. april 2020 (endret smågris)

Trekk

Sats

Info

Stoppsats
kr 150,-
Belastes kjøper og selger
 

Dyreslag

Omsetningskostnader pr stk
(Belastes kjøper og selger)

Fraktkostnader pr stk
(Belastes kjøper og selger)

Smågris, direkte levering, innmeldt Min side

2

 

Smågris, direkte levering

5

 

Smågris, ordinært omsatt, innmeldt Min side

15

24 (26)

Smågris, ordinært omsatt

20

24 (26)

Småpurker

40

105 (115)

Purker ubedekt

80

240 (260)

Purker bedekt

110

290 (320)

Avlsråner

110

290 (320)

Fôringsdyr

160

200 (220)

F.kalv/f.dyr, direkte omsatt

50

 

Livkalv

160

200 (220)

Ungkvige

220

300 (330)

Livkvige/ku

700

600 (660)

Avlsokse

1000

1500 (1650)

Avlsokse, utfrakt

 

2500 (2750)

Livsau

80

160 (175)

Livlam

80

160 (175)

Fôringslam

20

160 (175)

Kåra værlam

80

160 (175)

Livvær

80

160 (175)

Satsene for frakt og omsetningskostnader kan fravikes når spesielle forhold tilsier det.
Priser i parantes gjelder Nord-Norge.


» Tilbake til toppen