Søk:

Verktøylinje

Regionutvalgsmøte i Øst

Dato:
13.03.18 - 13.03.18
Varighet:
1 dag
Arrangør:
Nortura SA
Sted:
Quality Hotel, Kongsberg

Oversikt over regionutvalgene i Nortura.


Fra Vedtektene Kap.6 § 20
Regionutvalget er nivået mellom kretsen og årsmøtet i Nortura SA.

Antall regionutvalg og grenser for disse fastsettes av årsmøtet etter at de berørte regionutvalg har uttalt seg.

Regionutvalget sammensettes av valgte representanter for de medlemskretser som
tilhører regionutvalgsområdet, samt medlemmer av arbeidsutvalget som ikke er valgt fra kretsene.

I regionmøtet har hver representant en stemme.

I tillegg kan følgende møte med tale- og forslagsrett:

 • Konsernstyremedlem/mer
 • Årsmøteutsendinger fra området, når disse ikke er valgte representanter i regionutvalget

Representanter for administrativ ledelse skal delta på møtene.

Det ordinære møtet i regionutvalget holdes innen utgangen av mars. I tillegg avholdes minst ett fast møte til i året. Møtene ledes av leder i regionutvalget.

Skriftlig innkalling til regionutvalgsmøtene foretas av leder i regionutvalget, og sendes representantene med minst sju dagers varsel.

Sammen med innkalling til ordinært møte i mars, skal i tillegg til saksliste følge årsmelding og regnskap samt valgkomiteens innstilling for regionutvalgsmøtet.

Møtet i mars sine oppgaver:

 • Drøfte årsmelding og regnskap for Nortura SA samt foreta en oppsummering av kretsmøtenes behandling av disse
 • Drøfte Nortura SA sine utfordringer knyttet til økonomi, marked og strategi
 • Velge leder og nestleder i regionutvalget
 • Velge fem medlemmer med personlige varamedlemmer til arbeidsutvalget i regionutvalget
 • Velge utsendinger til årsmøtet i Nortura SA i samsvar med § 16 samt varautsendinger i nummerorden
 • Velge valgkomite for regionutvalget, herunder leder og nestleder
 • Avgi rapport over aktiviteten i regionutvalget og i kretsene gjennom året
 • Oppsummere medlemsprosesser
 • Fastsette inndeling av medlemskretser
 • Drøfte andre saker som konsernstyret, regionutvalget eller medlemmene fremmer for møtet, herunder faglige spørsmål

Valg foregår etter innstilling fra valgkomiteen i regionutvalget.