Endringer i tilleggsytelser og avregningspriser

(18.01.18) Som informert om i Eierbrevet torsdag 18. januar så har styret for å komme forsvarlig i mål med budsjettet for 2018 gjort noen justeringer og nedtrekk i tilleggsytelsene og avregningsprisene. Belastningen på de ulike dyreslagene er fordelt så rettferdig som mulig, basert på dyreslagenes omsetning.

Styret har også besluttet å ta ned tilleggsytelsene på noen spesialvarestrømmer for å sikre at markedet i større grad selvfinansierer disse produktene.

De nye betingelsene blir gjeldende fra 1. februar.

Gris
For Norturas griseprodusenter vil nedtrekket hovedsaklig "finansieres" gjennom at avlskostnaden for Norturas produsenter fra i år reduseres etter at KLF har "kjøpt seg inn" i durocen.

Resten tas gjennom de vedtatte endringene i kjøttprosent på Edelgris samt justeringene i trinnene for kvantumstilleggene pluss at Noroctrekket økes med 3 øre/kg i nettonoteringen noe som betyr 3 øre ned i avregningsprisen.  

Fagutvalg gris har behandlet saken og gav i møtet sin tilslutning til endringene, men presiserte samtidig at man har en klar forventning om at Nortura klarer å ta ut en merpris til kunde på den produksjonen som går inn i det planlagte Griseløftet.

Storfe
På storfe tas hoveddelen av nedtrekket gjennom en reduksjon i avregningsprisen på 15 øre. Det er også en målsetting om å redusere bruken av ekstra avtaletillegg en del slik at det blir en innsparing der. I tillegg reduseres tilleggsytelsene noe på Norsk Kjøttfe. Se avsnittet om spesialvarestrømmer nederst i artikkelen.

Det kan også i løpet av året komme mindre justeringer knyttet til noen av de andre tilleggsytelsene.        

Småfe
På småfe finansieres nedtrekket i all hovedsak ved at kvantumstillegget på ull fjernes.

Fagutvalg småfe har drøftet ulike alternativer for nedtrekk av tilleggsytelser, og landet på dette alternativet.

Fjørfekjøtt
For slaktekylling- og kalkunprodusenter blir det et nedtrekk på kvantumstillegget på 14 øre per kg. For oppalere blir det en reduksjon i prisen på 34 øre per unghøne og for rugeggprodusenter reduseres prisen med 2 øre per egg.  

Fagutvalget har behandlet saken, de støtter tiltaket, forutsatt at det også settes inn kostnadsreduserende tiltak i resten av verdikjeden, og økt salg.

Egg
For egg blir det et likt nedtrekk i avregningspris for alle produksjonsformer på 12 øre/kg.

Fagutvalget har behandlet saken og støtter de foreslåtte tiltakene.

Spesialvarestrømmer
I tillegg blir tilleggsytelsene tatt ned noe på spesialproduksjoner for å sikre at markedet i større grad selvfinansierer disse varegruppene. Målsettingen er at det skal bli langt større sammenheng mellom det vi betaler som ekstrapris til bonden og det vi klarer å ta ut av faktisk merpris i markedet.  

Administrasjonen jobber nå med en analyse for å få oppdatert oversikt over balansen i de ulike spesialvarestrømmene. Kjøttfetillegget er allerede besluttet å justeres ned noe. Andre endringer vil bli gjennomført så snart analysen er klar.