Bondevennen nr 1/2021

 

Endrede krav til matkjedeinfo – viktig info ved innmelding av slaktedyr

Fra 1. januar 2021 har Mattilsynet innført en ny digital løsning for hvordan matkjedeinformasjon (MKI) skal rapporteres fra slakteriene. Tilsynet har også tydeliggjort kravene til hvilke opplysninger som skal rapporteres som MKI, og har også gitt oppdaterte krav til frister for rapportering. 

Disse kravene innebærer at du som husdyrprodusent vil oppleve noen endringer når du melder inn dyr til slakt.   

Ved innmelding på «Min side» 
Ved innmelding må du oppgi dersom noen av dyra har noen avvik, og hva slags form for avvik det dreier seg om, slik at dette kan tas høyde for ved planlegging av transporten. For at dette kravet oppfylles må du ved innmelding klikke på “avvik” dersom ett av dyrene har en eller flere av «avvikende tilstander».

Dersom det ikke er noen avvik ved dyret/dyrene, behøver du ikke registrere noe. 

Bytte av storfe kan ikke skje etter at MKI-frist er utløpt 
De nye kravene innebærer også en innstramming i muligheter til å bytte innmeldte individer av storfe. I praksis så innebærer dette at dersom du ønsker å sende et annet individ enn opprinnelig innmeldt, så må endringen skje senest to virkedager før dyrene blir hentet hos deg.   

Dyreholdet ditt må være registrert  
Dersom du ikke har registrert dyreholdet ditt hos Mattilsynet vil innmeldingen din bli avvist på «Min side». Dersom det er mindre enn 60 dager siden du registrerte dyreholdet hos Mattilsynet, må du fylle ut et eget skjema for utvidet MKI som du må sende inn til medlem@nortura.no før slakt kan meldes inn, kontakt så Nortura Medlemssenter for innmelding. 

Se utfyllende informasjon på medlem.nortura.no eller i nyhetsbrev som er sendt på e-post.

 


 

Husk brøyting og strøing

Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi om at alle har et ansvar for at dyrebilen- eller eggbilen kommer trygt fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.

Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer, og sørg for gode og trygge veiforhold for sjåførene og bilen så den kommer trygt fram til deg! På denne årstiden er det viktig at det er godt brøyta og strødd, og at busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.

Dyrebilene våre blir større og lengre for å kunne utføre en effektiv dyretransport, da er tilrettelegging ekstra viktig. Sjåførene våre har et stort ansvar for å ivareta dyrevelferden og holde dyrebilene skadefrie, så din hjelp er viktig!

Ofte handler det om å organisere, forberede og tilrettelegge før bilen står på garden.

Her er noen viktige tips som vil sikre hverdagen for våre inntransportører:

 • Sett opp brøytestikker/veimerking.
 • Busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk, dyrebilen er kanskje større enn sist du leverte.
 • Vei, snuplass og område foran driftsbygningen skal brøytes og evt. strøs, dersom forholdene tilsier dette. Dersom det finnes lasterampe er det viktig at denne holdes fri for snø og is.
 • Husk også å sikre mot takras på utsatte steder og hold området rundt driftsbygningen ryddig og lett framkommelig.
 • Lag gode drivganger og ta en rydderunde før levering. Unngå høye dørstokker og store høydeforskjeller/terskler. Ha strø i gangene og legg gummimatte over metallrister der dyr skal passere.
 • Levering av sau og gris: Sorter dyra før bilen kommer, og tell over flokken som skal leveres og oppgi riktig antall til sjåføren.
 • Storfe: Sett okser nærmest døra om mulig, og bingeokser bør drives løse fra binge til bil.
 • Vær til stede og hjelp til ved levering av slaktedyr.
 • Egne utlastingsrom, og lasteramper letter arbeidet ved levering. 
 • I denne tiden: Hold avstand til sjåfør (2 meter). Det skal ikke håndhilses. Om ikke 2 meter kan overholdes skal munnbind benyttes.

 


 

Endringer i satser for trekk Nødslakt

Nortura har igjennom en periode på drøye 4 år kjørt et pilotprosjekt i området Agro med en lav sats (kr 1.100,-) pr utrykning for nødslakt. Vi kan dessverre ikke ut ifra et kostnadsperspektiv videreføre denne ordningen.

Nødslakt er en ment som en serviceordning overfor våre medlemmer, men vi ser ut fra økonomiske analyser at ordningen slik den finansieres igjennom dagens trekk medfører en betydelig kostnad for Nortura. Derfor ser vi oss nødt til å endre satsene fra 1.1.2021.

De nye satsene vil være som følger:

 • Innmelding til nødslakt før kl. 11.00 på hverdager: kr 1800,- pr utrykning
 • Innmelding til nødslakt etter kl. 11.00 på hverdager, i helg og på helligdager: kr. 2200,- pr utrykning

Begrunnelsen for å differensiere på tidspunkt for innmelding er at kostnadene som påløper innenfor normal arbeidstid er lavere enn de kostnadene som påløper på kveld og helg. Vi har full forståelse for at det aldri er hyggelig å få en økning i kostnader, samtidig så føler vi oss trygge på at Norturas medlemmer også har forståelse for at man må ha ordninger som innebærer en rettferdighet mellom dyreslag og områder.

 


 

Prisendringer

For alle endringer i priser og leveringsvilkår fra årsskiftet henvises det til utsendt informasjon eller medlem.nortura.no.