Bondevennen nr 11/2022

 

Topplinjevekst og stabil EBITDA-utvikling – utbetaler 100 mnok til eierne i utbytte

Nortura-konsernets omsetning vokser med 1,9 milliarder kroner (7,7 prosent) og endte på 26,6 milliarder kroner i 2021. Konsernstyret foreslår å utbetale 96 millioner kroner i utbytte og renter til eierne gjennom medlemskapital-ordningen. Nortura har i tillegg økt utbetaling av tilleggsytelser til eierne med 70 millioner kroner i 2021.

EBITDA resultatet i 2021 endte på 849 millioner kroner (-8,6 mnok), noe som er på nivå med året før.

Trine Hasvang Vaagstyreleder Trine Hasvang Vaag

– Nortura er bondens eget selskap, og jeg er glad for at vi bidrar betydelig til inntekten i en vanskelig periode for bonden. På grunn av resultatet foreslår konsernstyret utbetaling av ca. 100 millioner kroner i utbytte og renter til våre eiere. Dette kommer i tillegg til ca. 70 millioner kroner mer i tilleggsytelser samt økte råvareutbetalinger til medlemmer med ca. 600 millioner kroner i form av økt pris og volum, sier .

Utbetaling av medlemskapital og renter

Det er Årsmøtet i Nortura, den 5. og 6 april, som skal behandle og vedta om de ønsker å gå for styrets forslag om å utbetale renter og medlemskapital til eierne. Utbetalingen vil i så fall komme i juni.

Se mer om resultatet på våre nettsider.

 


 

Bli kjent med Nortura

Vi arrangerer møte for nybrukarar i Nortura måndag kveld 28. mars kl. 19 – 22 i Bergen Travpark.

  • Nestleiar i konsernstyret Jan Erik Fløtre vil snakke om temaene; Organisasjonsoppbygging, Markedsregulering, Engrospris og Salg.
  • Arild Grimeland frå Nortura Førde tar ei orientering rundt; Innmelding/Inntransport, Retur/Nisje og «Kvardagssamvirket».

Påmelding

På grunn av servering ønsker vi påmelding til Reidar Kallestad, på tlf. 415 60 048, eller e-post reidar.kallestad@online.no innan 21. mars.

 


 

Ny Nortura-sauebonde samling i Bergen

19 ferske og komande sauebønder var samla på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen fredag 4. og laurdag 5. mars, fortel fagsjef småfe Finn Avdem.

Deltakere på samlingen

Nortura-rådgjevarane Per Johan Lyse og Johannes Nedrebø hadde sett saman eit allsidig program der Nortura, Felleskjøpet og Helsetjenesten for sau i Animalia hadde faginnlegg om fôring, avl, økonomi og lamming.

2. nestleiarnestleiar i Norges Bondelag Bodhild Fjelltveit orienterte om dei komande jordbruksforhandlingane og Innovasjon Norge ved Karsten Valland fortalde om finansieringsordningar for bygg til sau.

19 inspirerte nye sauebønder reiste heim litt klokare etter intensive og sosiale fagdagar. Team småfe har som mål å arrangere tilsvarande fagdagar også i andre delar av landet.

 


 

Prognosen 2022 – per mars:

God markedsbalanse på kjøtt – økende overskudd av egg

Koronarestriksjonene ble fjernet fra midten av februar. Grensehandel og reiseaktivitet antas å ta seg gradvis opp igjen. Sammenlignet med prognosen fra januar er salget av storfe og svin noe nedjustert i 1. tertial 2022. Det prognoseres noe økende overskudd av egg.

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

90 200

103

9 000

101 200

92

- 2 000

Lam

19 100

 100

 606

19 000

88

  700

Sau

4 800

96

200

4 800

92

 200

Gris

134 100

100

1 800

136 700

92

- 800

Egg  

67 300

103

   500

66 200

 100

 1 600

Se mer detaljer om siste prognose på våre nettsider, Nortura Medlem og Nortura Totalmarked.

Lam på fjellbeite
Reguleringslageret av lam etter slaktesesongen 2021 ble solgt ut før årsskiftet, men kvantumet blir ikke omsatt i sluttmarkedet før i inneværende år. Dette trekker likevel indeksen for salget av helt slakt noe ned i 2022.

 


 

Prisendringer

Grunntilskudd for lam øker med kr. 1,00 pr kg fra mandag 14. mars. Samtidig er det innført ekstra avtaletillegg på storfe med kr. 2,00 pr kg tom uke 14 på alle innmeldte avtaledyr (info sendt på SMS, og nett grunnet innmeldingsfrist sist uke). Siden forrige prisjustering på fôringsdyr har prisen på storfeslakt hatt flere økninger, videre opplever vi en bedre balanse i dette markedet. Nortura planlegger derfor en prisoppgang på fôringsdyr i månedsskiftet april/mai.