Bondevennen nr 12/2021

 

Nortura innfører ekstra avtaletillegg på storfe

Grunnet stort behov for norsk storfekjøtt i markedet innfører Nortura ekstra avtaletillegg på storfe fra mandag 22. mars. Tillegget er på kr 1,00 per kg og kommer i tillegg til leveringsavtale storfe.

På opprinnelig plan var ekstra avtaletillegg satt opp med kr 0,60 per kg fra uke 16, og ytterligere økning med kr 0,60 per kg fra uke 18, i sum kr 1,20 per kg fram til og med uke 25. Ved innføring allerede nå med kr 1,00 per kg økes satsen fra uke 18 med kr 0,50 per kg, til sum kr 1,50 per kg.

Ny prisløype storfe:

Dato

Uke 12
22.3.21

Uke 14
5.4.21

Uke 16
19.4.21

Uke 18
3.5.21

Uke 26
28.6.21

Endring i Engrospris

 

kr 0,80

kr 0,70

kr 0,70

 

Ekstra Avtaletillegg

kr 1,00

   

kr 0,50

- kr 1,50

Endring i Omsetningsavgift

 

- kr 0,70

     

Endring i utbetalingspris i alt

kr 1,00

kr 1,50

kr 0,70

kr 1,20

- kr 1,50

 


 

Øker prisen for tunge storfeslakt fra 2. påskedag

Prognosen for mars viser at underdekningen av norskprodusert storfe øker ytterligere. Nortura ønsker å stimulere til økt storfekjøttproduksjon på eksisterende dyremateriale gjennom å øke andelen av de tyngste slakta i kategorien ung okse. ­Fra mandag 5. april heves derfor vektgrensen for topp-pris med 25 kg.

To okser

Det betyr at fra klasse P- til og med klasse R- vil en da oppnå høyeste pris opp til 400 kg og fra klasse R og høyere opp til 425 kg.

Endringene fra 5. april gjelder for kategoriene ung okse, kastrat og kvige og er som følger:

  • Vektgruppe 375,1-400,0 kg får lik pris som vektgruppe 325,1-375,0 kg. Det betyr at det blir en prisøkning i denne vektgruppen for klasse R- til P-. 
  • Det legges til en ny vektgruppe 400,1-425,0 kg som får tilsvarende pris som gjeldene vektgruppe 375,1-400 kg.
  • Det legges til en ny vektgruppe over 425 kg som får tilsvarende pris som dagens vektgruppe over 400 kg.

Dette medfører ingen endring i Planlagt gjennomsnittlig engrospris eller prisløypa.

Virkningen av endringen på gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2021 er beregnet å være mindre enn 1 øre/kg.  

Nortura vil øke produksjonen med 1200 tonn

– Ved å fôre opp kviger, øke slaktevektene på ung okse og fôre frem flere kalver til fullverdige slakt, kan Norturas produsenter øke storfekjøttproduksjon på eksisterende dyremateriale med 1200 tonn. Mer om disse tiltakene finner du på medlem.nortura.no/storfe, sier fagsjef på storfe i Nortura, Asgeir Svendsen.

Svendsen minner imidlertid om at fôrforbruket pr kg kjøtt øker med økende vekt.

– Det er videre stor sammenheng mellom økende slaktevekt og fettansetning. Økte slaktevekter vil derfor kunne føre til økt fett-trekk. Hva som er optimal slaktevekt vil variere med fôrkostnadene, fôrstyrke, plass, rase, med mer. Vi anbefaler at hver enkelt gjør gode vurderinger for sin besetning, sier han.

 


 

Endring i prisløypa for gris fra 2. påskedag

For å oppnå et prisuttak for gris i avtaleåret 2020/2021 mest mulig i samsvar med målpris, gjøres følgende endring i prisløypa: 

Fra mandag 5. april (uke 14) engrospris opp 0,20 kr/kg.

 


 

Unngå ringormsmitte i beitesesongen

Vi vet at den største risikoen for ringormsmitte mellom besetninger er direkte og indirekte kontakt mellom storfe. I beitesesongen er det større sjanse for at dyr fra forskjellige besetninger kommer i kontakt med hverandre, og at nye dyr introduseres i besetningen, som for eksempel ved innkjøp av nye avlsdyr og ved bruk av fellesbeite.

Ringorm byr på en del utfordringer i forhold til smittevern:

  • Storfe kan spre smitte selv om de ikke viser tegn på ringorm
  • Vaksinerte storfe kan spre smitte
  • I smittede besetninger kan bare en andel av dyra vise klinisk sykdom, selv om hele besetningen er smittsomme
  • Inkubasjonsperioden varierer mellom individer og raser
  • Varighet av utbruddet og synlige tegn på ringorm vil variere. Hos kjøttferaser kan sykdomsperioden være kort og kun et fåtall av besetningen viser symptomer.
  • Det er uvisst hvor lenge dyr er smittsomme etter at de har vært syke
  • Indirekte smitte skjer via miljø, personer og utstyr

Det er relativt enkelt å kontrollere og redusere smitterisikoen når dyra er inne, men det vil kreve god planlegging og fokus på detaljene for å holde smitterisikoen lav i beiteperioden. Det er viktig å prioritere de tiltakene som utgjør den største smittefaren.

God smittebeskyttelse og kontroll i egen besetning kan oppnås ved å holde fokus på tre hovedelementer. Disse rådene og anbefalingene gjelder spesielt i risikosonene, men kan nyttes av alle som ønsker det.

Se mer i egne PDF. som er utarbeidet av Ringorm i Rogaland – RingiROG og som er lagt ut på vår side, medlem.nortura.no/storfe.

 


 

Innmeldingsfrister for slakt- og livdyr til Nortura

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen for slaktedyr og livdyr mandager kl. 16:00 på telefon til medlemssenteret, for webinnmelding er fristen tirsdag morgen kl. 08:00.

For en tid tilbake ble innmeldingsfrist for slakt endra fra onsdag til tirsdag. Om noen uker går alle over i ny livdyrplattform og det samme transportplanleggingsverktøyet blir tatt i bruk for livdyrtransport, det er da vesentlig at livdyr følger samme frist som innmelding av slaktedyr.

 


 

Kampanje på Prior

Prior Grillpølser vil være synlige i en rekke medier som TV, displaybannere, SoMe, og butikk fra uke 10-13, samtidig som Prior kjører en stor konkurranse på Facebook hvor man kan vinne en El-sykkel og gavekort hos Sport1. 

Hovedpremien (El sykkel) vil bli sendt ut i til vinneren uke 19, i tillegg trekkes fire vinnere av gavekort hos Sport1 på 1000,-

God påske!

Prior Facebook