Bondevennen nr 15/2021

 

Godt salg i årets kjekampanje

Nortura har i mange år hatt kampanje på sal av Stjernekje i samarbeid med Norgesgruppen. Dette året har også Coop Mega for alvor satsa på denne delikatessa.

– Det er svært positivt for salet, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

– Utgangspunktet for ei vellykka kampanje er Nortura-geitebonden som leverer kje med god slaktekvalitet. I dei to fyrste kampanjevekene låg medel slaktevekt rundt 6,5 kg og klassen mellom O og O+.

Ny kampanjeveke 3. - 9. mai (veke 18)

1 700 kje er meldt inn til denne kampanjeveka. Her marknadsfører vi kje som grillmat. Dette ser ut til å slå godt an. Når vi summerer førehandssalet til veke 18 og faktisk sal i dei to fyrste kampanjevekene, ser vi ut til å hamne på eit sal rundt 14 tonn Stjernekje. Dette er ein vekst på heile 56 % i forhold til 2020.

– I tillegg frys vi inn Stjernekje som blir til overs, slik at daglegvare- og storhushaldningskundar kan kjøpe kje også utanom kampanjevekene, forteller Avdem.

Gilde Stjernekje i Coop Mega Molde
Gilde Stjernekje i Coop Mega Molde. Foto Coop Mega

 


 

Nortura ferdigstiller omfattende IT-implementering

Nortura har sluttført en omfattende innføring av styringssystemet SAP. Nytt system moderniserer driften i industrikonsernet. Nortura Forus, Sogndal og Prima Slakt er av de siste anleggene SAP er innført.

– Dette er en solid teknisk grunnmur som legger grunnlaget for våre videre satsinger, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Systemet legger grunnlaget for løpende optimaliseringer og er viktig for beslutningsprosesser og kontinuerlig utvikling av Nortura. Bedre kvalitet på data muliggjør blant annet en mer optimalisert vareflyt på tvers av Norturas mange anlegg og allerede nå ser man en betydelig nedgang i antall kjørte kilometer. Dette gir reduserte klimagassutslipp og en mer effektiv inntransport av slaktedyr, mellomtransport av livdyr og distribusjon ut til grossist.

Nortura driftssatte vinteren 2021 SAP på de fem siste anleggene etter et seks år langt implementeringsløp. Løsningen er innført på i alt 28 industri-anlegg over hele landet.

Nortura har siden 2015 skiftet ut et titalls IT-løsninger til fordel for SAP, flere av systemene var selvbygde og modne for utskifting. Utrullingen har i siste fase gått uten vesentlige forsinkelser. Det til tross for at det skjer under en pandemi med strenge koronatiltak.

Administrerende direktør i NTT DATA Business Solution Norge, Morten Arnesen, gir Norturas ansatte gode skussmål i forbindelse med innføringene. NTT Data har i flere år bistått Nortura med innføringen av SAP i hele organisasjonen, anleggene på Forus, Sogndal, Tynset og Prima Slakt var de siste anleggene som gikk på SAP.

Prosjektet fullføres våren 2021, og skal frem mot sommeren implementere SAP i flere av Norturas datterselskaper som Norilia, Norsk Dyremat, Biosirk og Fjordkjøkken.

Se egen sak på nortura.no

 


 

Vi har tatt Plastløftet

Nortura har tatt Plastløftet til Grønt Punkt. Det betyr at vi forplikter oss til å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe mer av vår emballasje for gjenvinning.

Plastløftet er etablert av Grønt Punkt Norge og skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi, der målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030.

Nortura har som mål at vår emballasje skal være 100 prosent bærekraftig innen 2030.

Se mer om Plastløftet på nortura.no

 


 

Slepp søyer og lam ut når fjøset fylles

Etter som lamminga går sin gang, blir mange sauefjøs fylt til randen. – Mange dyr pr kvadratmeter i eit sauefjøs som kanskje i tillegg er varmt og dårleg ventilert, fører til stort smittepress på søyer og lam, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

For å lette på «trykket», er det mange gode erfaringar med å sleppe ein del av flokken ut på eit avgrensa vårbeite og gje full fôring med grovfôr og kraftfôr i tillegg.

– Ole B. Årdal frå Skei i Jølster fortalte oss eit år at dei slepper ut dei 25 søyene som har lammar fyrst, på eit område på ca 20 dekar fulldyrka mark og 14 dekar udyrka beite, seier Avdem.

Dette er ein av artiklane du kan lese meir om på medlemsweben under medlem.nortura.no/smaafe/lamming.

 


 

Medlemsbutikker åpnet

Medlemsbutikken på Sandeid er åpnet igjen fra 20. april, medlemsbutikken på Voss er også åpnet igjen.

Se oversikt på åpningstider og lenke til facebooksider på våre nettsider medlem.nortura.no/organisasjon/kontaktinfo/medlemsbutikk.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes