Bondevennen nr 18/2022

 

Sørg for at dyra du slepp på utmarksbeite er beitedyktige

Nortura har eit eige temahefte om utmarksbeite til sau. Frå dette temaheftet står det nokre råd om korleis ein kan vurdere om søyer og lam er klare for livet i utmarka utan dagleg tilsyn, altså om dei er beitedyktige.

Frodige lam klare for livet på utmarksbeite. Foto: Kari Mørkve Jordalen
Frodige lam klare for livet på utmarksbeite. Foto: Kari Mørkve Jordalen

Beitedyktige søyer er friske dyr i normalt godt hald. Lamma må vera livskraftige og i god stand til å fylgje mora på utmarksbeite. Søya skal også gje nok mjølk til at lamma får ein tilfredsstillande tilvekst.

Søyer og lam som skal sleppast på utmark, bør få nokre dagar ute på eit uteareal for å venja seg på utelivet. Aller helst bør dei gå på eit vårbeite der ein kan gå tilsynsrundar og vurdere korleis søyer og lam fylgjer kvarandre. Ha eit spesielt auge på unge søyer med mange lam og søyer med adoptivlam. Lam bør vera minimum 14 dagar, runde og fine når dei blir sleppte i utmarka. Haldet på søyene og vårtilveksten til lamma er gode indikatorar på om søyer og lam er klare for livet i utmarka.

Ein del dyr skal av ulike årsaker ikkje sleppast på utmarksbeite:

  • Dyr som haltar eller har andre skavankar som til dømes brokk (vommiskinn).
  • Søyer med mastitt og speneskader. Sjekk jur og spenar!
  • Søyer og lam med munnskurv. Munnskurvsmitte kan spreiast, og risikoen for mastitt er stor.
  • Dyr med symptom på sjukdom (heng etter flokken, feber, diarè m.m.) Dersom dyra blir heilt friske, så kan dei sleppast i utmarka etter kvart.

Lykke til med årets beitesesong på inn- og utmark!

 


 

Forenkla ROS-analyse for 2021 endeleg klar!

Det blir jobba for fullt med utvikling av nødløysingar for innmelding av slakt i Nortura etter dataangrepet før jul og Min Side måtte takast ned. ResultatOversiktSlaktedata (ROS-analysen) låg også på Min side.

Forenkla ROS der du fyller ut sjølv

– ROS er ei viktig attendemelding til Nortura-medlemmene på slaktekvaliteten på lamma som vart levert i 2021. Alle som har levert 15 lam eller meir til Nortura får berekna ROS-resultat. Her får ein samanlikna resultata sine med medel i Nortura og dei 25 % beste, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem. 

– Det har difor vore jobba med ei førebels løysing også for ROS-analysen. På grunn av stort tidspress og mange andre oppgåver som også må prioriterast, blir ROS-analysen for 2021 svært forenkla. Det betyr at resultata for 2021 blir presentert i ein tabell utan diagram. For den som vil ha diagram, har vi laga eit ROS-skjema du kan skrive ut. Overfør data frå tabellen til skjemaet og lag ROS slik du gjorde før vi laga den elektroniske utgåva.

Sjå meir, og logg inn frå medlem.nortura.no/smaafe.

 


 

Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura.

Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett. Det omfatter bl.a. inntransport og slakting av dyr og sortering av egg. Det er derfor endringen i avregningsprisen ofte blir annerledes enn endringen i engrospris. 

Både bonden og Nortura opplever nå voldsomme kostnadsøkninger på viktige innsatsfaktorer. I tillegg til kostnadsutviklingen som bonden og Nortura opplever, har bl.a. styrken i importvernet, salgsutviklingen og markedsbalansen betydning for nivået på PGE. Dette er sentralt i vurderingene når konsernstyret vedtar nye priser for 2. halvår 2022.

I slakteri-/pakkerileddet i Nortura er det energiprisene både på inntransport og slakting/sortering som har hatt kraftigst økning siden i fjor høst. I tillegg forventes det et lønnsoppgjør som vil påvirke kostnadsbildet. Dette er kostnader som må dekkes inn gjennom nettonoteringen og som er hensyntatt når styret fastsatte PGE for 2. halvår den 23. mai. Dette vil påvirke hvor mye avregningsprisene til bonden vil øke fra 4. juli i forhold til økningen i PGE.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris er gjennomsnittsprisen for et halvt år. Den ukentlige prisen (prisløypa) kan variere mye gjennom halvåret på enkelte dyreslag. Hensikten med prisløypa er å bidra til at vi har mest mulig slakt å tilby når etterspørselen er størst. Klarer vi det, vil vi redusere behovet for innfrysing og omsetningsavgifta blir lavere.

Fra engrospris til avregningspris

Engrosprisen er utgangspunktet for beregningen av avregningsprisen. Dette gjelder for alle dyreslag og egg, også for kylling og kalkun som er tatt helt ut av markedsordningene.

Avregningspris til bonde er forskjellen mellom engrosprisen på slakt eller egg, og kostnadene som Nortura har for å få slakta dyra eller sortere egga. I tillegg er endringer i verdien av biprodukter, hud og skinn, Norturas egne tillegg/trekk og offentlige avgifter med på å avgjøre den endelige avregningsprisen.

Se en tabell på våre nettsider som viser elementene fra engrospris til avregningspris, også kalt nettonoteringen.

 


 

Midlertidig løsning av egg- og fjørfekjøttkontrollen

Et av våre utviklingsteam har utviklet en midlertidig løsning av egg- og fjørfekjøttkontrollen, dette er en av de nye funksjonene som er utviklet etter dataangrepet før jul.

Kontrollene som ble lansert i uke 19 er løsninger som egg- og fjørfekjøttprodusentene har savnet stort i perioden, og er til stor nytte for produksjonen. Informasjon om løsningene er sendt ut til produsentene, og finnes på medlem.nortura.no.