Bondevennen nr 3/2022

 

Midlertidige løsninger etter dataangrepet

Midlertidige løsninger sørger for at innmelding, planlegging og slakting skjer tilnærmet normalt i Nortura. – Hos oss på Råvare og Medlem er vi er fortsatt et godt stykke unna normalsituasjon, sier visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen.

Som kjent ble Nortura utsatt for et dataangrep like før jul. For å minimere skader på systemer og operasjoner ble IT-systemer stengt og all internettilgang på lokasjonene kuttet, og slakting av firbeinte ble utsatt.

Selv om Nortura-hjulene ruller igjen, er det ingen normalsituasjon for Råvare og Medlem. Bondens selvbetjeningsløsning Min Side er tatt ned og det har oppstått behov for å lage nye og alternative løsninger for innmelding av slakt og livdyr. Det betyr mye ekstra manuelle operasjoner i datasystemer som tidligere har gått automatisk.

Det er lansert en ny heldigital innmeldingsløsning for gris, som utviklingsteamet har jobbet fram i løpet av jula. For storfe, småfe og livdyr vil innmelding foreløpig skje manuelt via nettskjema, eller på telefon til Medlemssenteret.

Einar Risnes

– Vi vet ikke om eller når Min Side kommer opp igjen, sier leder for digitalisering i Nortura, Einar Risnes.

 


 

Ringorm i Rogaland – reviderte tiltak i næringa pr. januar 2022

Konsekvensene av å få ringorm inn i egen besetning er svært stor for den enkelte bonde som da må gjennomføre omfattende og kostbar sanering. Næringa vurdere fortløpende smitterisikoen i regionen, og innfører og justerer tiltak for å redusere risiko for spredning av smitte.

Smitterisikoen er ikke lik i hele regionen, og derfor er det innført soner som rangeres etter risiko. Tiltakene vil stå i forhold til vurdert risikonivå i de forskjellige sonene.

Næringa, i tett samarbeid med Mattilsynet og Veterinærinstituttet, justerer tiltakene fortløpende i tråd med nåværende risikovurdering. Forskjeller i smitte- og sykdomsbilde mellom melkefe og kjøttfe gjør soneinndeling og tiltak er tilpasset storfetype. Næringa sine krav til tiltak kommer i tillegg til det som er gjeldende i dyrehelseforskriften.

Soner

Det dukker fortsatt opp nye tilfeller, og majoriteten av ringormtilfellene er fortsatt samlet i tre geografiske klynger. Områdene rundt klyngene er definert som høyrisikosoner (røde soner på kartet). Det er en observasjonssone (gul) hvor vi anser risikoen for uavklart. 

Kart over soner

Kart med soneinndeling per januar 2022. Se mer informasjon om tiltakene og detaljert beskrevet soner i egen sak på medlem.nortura.no/storfe.

 


 

– Norturafamilien på sitt beste

Da Nortura ble angrepet av datakriminelle ringte bøndene for å hjelpe.

Dataangrepet på Nortura har gjort det enda tydeligere at eiere og ansatte jobber mot et felles mål. Dette fikk rådgivere og andre ansatte erfare i de hektiske dagene i desember. Karin Marie Røhne, som er leder for tilførsler og rådgiving i Nortura, forteller at hun og kollegaene har mottatt flere telefoner fra bønder som har ønsket å hjelpe samvirkeselskapet.

– Da dataangrepet ble gjort kjent blant eierne, var det flere bønder som tok kontakt og tilbød seg å flytte på slaktetidspunktet på innmeldte dyr, for å redusere presset ved oppstart. God dialog og fleksible eiere har gjort at oppstarten har gått langt bedre enn vi kunne forvente, forteller Røhne.

Da det ble stopp i slakting i romjula, oppsto det behov for mer plass i noen få besetninger. For å ivareta dyrevelferd og oppfylle arealkrav på griser som vokste seg for store for bingene, ble dyr flyttet til ledige husdyrrom hos andre Norturabønder.

– Begge disse eksemplene viser en enorm samarbeidsevne og velvilje fra eierne våre, sier Røhne.

Hun roser bøndene for at de har vært tålmodige og forståelsesfulle i den utfordrende situasjonen som bondens selskap står i.

– Det er i slike situasjoner man virkelig ser Norturafamilien fra sin beste side, sier Røhne.

 


 

Innmelding fra lammeringene

Min side er tatt ned og det blir jobbet med å lage en ny første versjon av innmeldingsløsning for småfe. Inntil denne er klar, ønsker Nortura likevel felles innmelding fra lammeringene samordna av lammeringlederen. Det gjør det enklere å planlegge rasjonell inntransport.  

For at lammeringlederne skal slippe å fylle inn det manuelle innmeldingsskjemaet på medlem.nortura.no for alle medlemmene i lammeringen, så har vi kommet fram til at det enkleste er at lammeringlederne ringer Medlemssenteret på tlf. 955 18 400 og melder inn på telefon, inntil ny løsning er på plass.

 


 

Plan for småfeslakting 1. halvår

Vi går nå inn i en periode med liten småfeslakting. For å få mest mulig fulle slaktedager, forsøker vi å samle slaktinga på enkelte uker. Vi informerer også om dette slik at det blir enklere å planlegge for småfebonden.

Planen er ikke endelig, ved liten innmelding kan slakting bli avlyst. Da vil produsenten få beskjed. Er innmeldingene store, så slakter vi selv om det i utgangspunktet ikke var planlagt.

For plan for slakteuker for alle helårs småfeslakteri i Nortura i 2022 fra uke 1 til 27, se medlem.nortura.no/smaafe.