Åpner for import i 3 uker for å bedre markedsdekning på ferskt storfekjøtt

(22.03.19) En markedsdekning på mellom 50 og 60 % over tid på ferskt storfekjøtt gjør at Nortura Totalmarked åpner opp for import av ferskt storfekjøtt i uke 13, 14 og 15. Det forutsettes at uttaket fra fryselager fortsetter slik at importen kun skal gå til å dekke nødvendig ferskvareandel.

Vurderingene rundt prisløype blir gjort i november/desember. En tørr sommer og en ekstraordinær slakting hadde ført til at det da var 2,7 millioner kg på reguleringslager. Ved inngangen til 2018 var reguleringslageret på 0,7 millioner kg. I 2018 ble lageret tømt i løpet av 7 -8 uker og det ble åpnet for import med reduserte tollsatser. Med unntak av noen uker i begynnelsen av mai var det import av storfe frem til den ekstraordinære slaktingen i forbindelse med tørken i slutten juni. 

Prisløypen for 1.halvår av 2019 ble satt med bakgrunn i at en hadde et ekstraordinært stort lager og erfaringene fra 1. halvår 2018. Ambisjonen var at en skulle få tømt reguleringslageret i løpet av 1 halvår.  Med bakgrunn i fôrsituasjonen forventet en at slaktevektene ville holde seg stabile og at slaktemønsteret ville holde seg på om lag samme nivå som i tilsvarende periode i 2018. Prisløypen 1. halvår 2019 ble derfor satt med samme profil som i 2018 (se figur). Prisen til produsent er noe lavere i hele perioden i 2019, noe som i hovedsak skyldes økte kostnader med stort volum på reguleringslager og dermed økt omsetningsavgift. 

Målsettingen med prisløypen er å bidra til å styre tilførslene i takt med markedsbehovet. Telledato er et forstyrrende element i dette, og som derfor påvirker prisløypen. Påsken med mange helligdager er et annet element. Dette er bakgrunnen for at prisen er lavest i perioden fra telledato 1. mars til over påske. Etterspørselen er størst i mai og juni og det er i denne perioden en vil ha den høyeste prisen.  I år er det sen påske, noe som gjør at det er kort tid fra påske til 1. mai. Det førte til at en får en unormal kort periode for prisøkning. 

Grafer

Vi fikk noe større slakting av ku i januar og februar enn forventet. Dette var en tilpasning til reduserte melkekvoter som vi forventet at i større grad skulle komme i forbindelse med telledato 1. mars. Slaktingen i mars har noe blitt lavere enn forventet.  I tillegg har salget økt i denne perioden. De første ukene i 2019 hadde vi en dekningsgrad av ferskt norsk storfekjøtt på rundt 90%. I løpet av februar ble dekningsgraden raskt redusert og i de siste ukene har den ligget på mellom 50% og 60%. Det har ført til at volumet på reguleringslageret nå er halvert til 1,3 millioner kg!

En stor andel av storfekjøttet som selges om dagen har vært frossent. Frossent og ferskt storfeslakt har innenfor enkelte produktområder en ulik anvendelse. Dersom andelen med fryst vare blir for høy kan det være utfordrende for aktørene å oppfylle leveringsavtaler på enkelte produkter. Med denne bakgrunn ble det vedtatt å åpne for import i en periode på tre uker, fra uke 13. Forutsetningen er at aktørene har forpliktet seg til å ta ut av reguleringslager samtidig. Om uttaket fra reguleringslageret stopper opp vil importen stoppes umiddelbart!  

Over påske starter Nortura sin prisopptrapping. Vi forventer da økte innmeldinger og målsettingen er da at en vil dekke markedet med ferskt storfekjøtt supplert med uttak fra reguleringslageret. Det forventes at reguleringslageret vil være tomt i løpet av sommeren. 

For de som vurder slaktidspunktet vil vi minne om at det for tiden er god tilgang på kalv. Vi forventer at det vil bli underskudd av livkalv i løpet mai. I 2018 innførte Nortura en "prisløype" som i større grad skal gjenspeile markedsituasjonen for kalv/fôringsdyr. Det betyr at noteringsprisen på kalv vil øke i løpet av mai. I 2018 ble prisen hevet med kr 600. Vi anbefaler derfor at de som kjøper inn kalv tar hensyn til både prisløypen på slakt og prisløype/tilgang på kalv/fôringsdyr når de gjør sine vurderinger.