Fugleinfluensa: Veien videre

(Oppdatert 13.01.21) Mattilsynet gikk ut med melding den 8. januar om at høyrisikoområdet for fugleinfluensa i hele Sør-Norge fra og med Trøndelag og sørover opprettholdes.

Bakgrunnen er at det fremdeles er risiko for spredning av fugleinfluensa i Norge. Fjørfe må fremdeles holdes inne, og det er forbudt å jakte enkelte fugler i alle fylker sør for Nordland.

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet Statusrapport for høypatogen aviær influensa (HPAI) i Norge med anbefalinger per 7.1.2021.

Her kan du lese noen viktige punkter i Veterinærinstituttet sin rapport sjå nederst

Rapporten fra Veterinærinstituttet er klar på at det nå er størst risiko for smitte i Rogaland. Men også på at det er stor usikkerhet rundt utbredelsen av smitte på Innlandet og i Trøndelag.

Situasjonen med smitte i villfuglbestanden må vi regne med å leve med framover og vi må finne gode måter å løse hverdagen på til tross for dette. 

 • Korrekt etterlevelse av smitteverntiltak i fjørfehold er det viktigste tiltaket for å unngå smitte inn i kommersielle flokker. Se punkter nedenfor. 
 • I tillegg er det viktig at man fortsatt begrenser besøk av utenforstående i fjørfeholdet. Men det åpnes nå for at nødvendige besøk gjennomføres:  
  • Veterinær og rådgivningsbesøk, både ved produksjonsavvik og helseovervåkingsbesøk 
  • KSL-revisjon 
  • Reparasjoner av teknisk utstyr som får følge for dyrevelferd og/eller dyrehelse
  • Mattilsynets tilsyn

I Rogaland gjelder i tillegg følgende begrensninger i hvertfall ut februar:

 • Besøkende (veterinær, rådgiver, KSL-revisor, teknisk personell, Mattilsynets inspektører) skal ikke besøke mer enn 1 fjørfehold pr dag.
 • Besøket skal legges først på dagen og den som kommer skal være nydusjet og ha rene klær. 

For resten av landet gjelder korrekt etterlevelse av smitteverntiltak ved besøk med åpning for besøk i flere fjørfehold pr dag. 

Korrekt etterlevelse av smitteverntiltak er fortsatt det viktigste for å unngå smitte til ditt fjørfehold . Vi ber deg særlig merke deg: 

 • Du er smittevernsjef på egen gård. De daglige rutinene avgjør om du har godt smittevern på gården din. Rutinene må beskrives i en skriftlig smittevernplan, dette er et forskriftskrav. Sørg for at smittevernplanen din er oppdatert i forhold til smittesituasjonen og driftsforholdene dine. Tenk nøye gjennom punktene nedenfor og ta alle som er relevante inn i din smittevernplan. Gå gjennom de beskrevne rutinene med alle som arbeider i dyreholdet ditt. 
 • Hold det rent og ryddig inni og utenfor driftsbygninger. Sørg for at ville fugler ikke blir tiltrukket av kraftfôr, eggsøl, og kadaver / døde fugler i nærheten av fjørfeholdet ditt. 
 • Unngå kontakt med ville fugler. Har du likevel vært i kontakt med ville fugler; ta en dusj med hårvask og skift klær før du er i kontakt med egne fjørfe.
 • Pass på at luftinntak og luftutløp i bygningene dine er sikret slik at ville fugler ikke kan komme inn. 
 • Dersom du har privat vannkilde, må du gjøre tiltak for å sikre at vannet er rent og uten smitte fra fugleinfluensa ved å kontrollere at forbehandling (filter) og desinfeksjon (f.eks. UV) er i orden.
 • Sørg for en velfungerende smittesluse ved inngang til dyrerommet. 
  • Alle skal praktisere skoskifte inn til kontordel/eggpakkerom i tillegg til bruk av sluse inn i dyrerommet
  • Skift av klær og skotøy, håndvask og desinfeksjon hver gang slusa passeres, både inn og ut av dyrerommet. 
 • Ha spesielt rettet oppmerksomhet mot tilrettelegging og gjennomføring av gode smitteverntiltak ved plukking av fjørfe til slakt eller avliving samt ved all flytting av livdyr: oppal til rugeegg og innsett av unghøner i eggproduksjon. 
 • Legg til rette for at plukkelagene kan sluse seg riktig inn og ut av produksjonen. Dette er et viktig tiltak for å hindre å ta med smitte inn i huset, eller over til andre produksjonsenheter. 
  • Utesko tas av rett innenfor døra
  • Skifte av klær og skotøy samt grundig vask og desinfeksjon av hender i smitteslusa
  • Plukkerne skal ikke gå ut gjennom åpne porter
   • NB! Ved avliving av høner ved bruk av container plasseres containeren utenfor huset og plukkerne må gå ut til containeren
   • Rampen som blir brukt til dette skal desinfiseres før oppstart, så sant værforholdene tillater det.
  • Plukkerne skal etter endt plukking sluse seg ut på samme måte som de gikk inn
  • NB! Vask og desinfeksjon av støvler brukt under plukking. Det må legges til rette for dette på en god måte. Støvlene må være rene og desinfisert før plukkerne forlater gården.
  • Dyretransportører eller plukkere skal ha rent og ved behov desinfisert fottøy og overtrekkstøy. Hvis besetningens fottøy og overtrekkstøy benyttes, må dette vaskes og ved behov desinfiseres etter bruk. 
 • Begrens antall besøkende og annen trafikk ut og inn av fjørfeanlegget til kun det nødvendige.
  • Veterinær og rådgivningsbesøk, både ved produksjonsavvik og helseovervåkingsbesøk 
  • KSL-revisjon 
  • Reparasjoner av teknisk utstyr som får følge for dyrevelferd og/eller dyrehelse
  • Mattilsynets tilsyn
 • Salg av egg skal ikke foregå verken fra pakkerom eller kjølerom, og helst ikke i umiddelbar nærhet til hønsehuset.
 • Forsikre deg om at alt utstyr og materiell som skal inn i ditt dyrerom er vasket og desinfisert før det tas inn.
 • Levering av egg
  • Eggrom: Unngå kryssende trafikk mellom ren og uren sone så langt det er mulig. 
  • Det skal være egen dør for eggleveranser. Eggbilsjåføren skal ha direkte tilgang til eggkjøla utenfra.
  • Desinfeksjon av rampe i forkant av egghenting bør gjennomføres så sant værforholdene tillater det. 
  • Desinfeksjon av kjøleromsgulv etter egghenting i hele risikoområdet.
 • Ved levering av daggamle kyllinger eller unghøner skal transportbil etterleve gode rutiner for vask og desinfeksjon
 • Husk å fortløpende oppdatere helseopplysninger for dyreholdet ditt (daglister/verpelister). Dette kan gi viktig informasjon om eventuell smittsom sykdom. 
 • Du har varslingsplikt i fugleinfluensaforskriften, § 3. Varslingsplikten oppfyller du ved å ha lav terskel for å melde fra til din veterinær om avvik i produksjonen, økt dødelighet, nedgang i fôr og vannopptak, nedgang i eggproduksjon etc.

Se her for å lese nærmere info fra Mattilsynet

Det er fortsatt krav om «portforbud» for fjørfe i hele Sør-Norge. Alt fjørfe skal holdes innendørs eller under tett tak og vegger som hindrer kontakt med villfugl. Fôr og vann skal plasseres under tak og slik at villfugl ikke kommer i kontakt med dette. Se mer om «portforbud» hos Mattilsynet

Her er Mattilsynets samleside om fugleinfluensa høsten 2020


Viktig info fra Veterinærinstituttet sin statusrapport for høypatogen fugleinfluensa (HAPI) datert den 7. januar:

 • Fra påvisningene av HPAI i Norge gjennom prøver fra døde og syke fugler, men også fra tilsynelatende friske fugler fra jakt vet vi at smitten finnes i villfuglpopulasjonen i Sør-Vest-Norge. 
 • Antall prøver fra andre deler av landet som Østlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag er for lite til å kunne utelukke at det også er smitte der.
 • trekk av måker og gjess nordover over Skagerak og Nordsjøen kan skje i løpet av hele vintersesongen, og således kan smitte av HPAI fortsatt introduseres til Norge. 
 • På bakgrunn av den store andelen fjørfe på Østlandet og i Trøndelag, samt for lite prøvegrunnlag derfra for å si noe om smittestatus, mener vi det er fornuftig å opprettholde høyrisikosonens geografiske utbredelse inntil videre
 • Økt fokus på smittevern og lavere terskel for å undersøke for fugleinfluensa ved økt dødelighet og nedsatt produksjon og fôr- og vannopptak i fjørfebesetninger.
 • Erfaringer fra fugleinfluensautbrudd nå og tidligere viser at påvisning av fugleinfluensa hos ville fugler ofte etterfølges av tilsvarende påvisninger i kommersielt fjørfe
 • Den kalde årstiden gjør dessuten at influensaviruset overlever lengre i miljøet.
 • Direkte kontakt med smittede fugler, eller kontakt med avføring fra disse, er ansett som den viktigste smitteveien for influensa
 • Det er viktig å følge ekstra godt med på dødelighet, produksjon og vann- og fôrforbruk i fjørfebesetninger, spesielt i Rogaland, den nærmeste tiden
   

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes