Livdyrnytt fra Nortura – juni 2022

(20.06.22) Snart er det St.hans og sommer i det meste av landet. Hele landet er inne i en kostnadseksplosjon som svært få har opplevd før. Alle dere Norturaeiere kjenner på dette daglig, og vi som er i «støtteapparatet» opplever også dette i dialog med dere, og som privathusholdninger.

Storfe og gris

Av: Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura

Vårt firbeinte levebrød som purker, kyr og sauer har nok ikke fått med seg alt dette. Årets produksjon av melk, fôringsdyr, grisunger og lam går som i fjor, og åra før det.

For at det ikke skal oppstå over/underskudd på lang eller kort sikt er næringen avhengig av stabilitet både hos smågris-, kalveprodusent og hos sluttfôrer slaktegris-, og storfe kjøttprodusent. Totalt for kjøtt er status rimelig ok, omsetningsavgiften pr dyreslag gjenspeiler en bra balanse.

Storfe

Fôringsdyrmarkedet vil ha behov for stor mottakskapasitet hos sluttfôrer september- oktober 2022. Fôringsdyr fra melkebesetninger er fordelt rimelig ok i årets 12 mnd. I det siste oppleves det nok en dreining mot mer vinter/vår-kalving også fra disse besetningene. Den lille økningen kommer på toppen av fôringsdyra fra ammekua. Det legges nå opp til en pristopp på storfeslakt i august.

Å utnytte denne pristoppen i august er lurt på alle vis:

  • Strålande norskprodusert storfekjøtt kjem på markedet når det trengs!
  • For mye slakting november/desember vil føre til innfrysing, og kostander for felleskapet
  • Vi formidlere klarer å avvikle høstsesongens fôringsdyr-formidling på en god måte for alle parter
  • Hele næringen er tjent med at høstens «høgtid» kan starte i september

Fôringsdyr

For tiden har Nortura et svakt økende nasjonalt underskudd, men unntaksvis vi har også områder med en svært god markeds dekning også nå i juni.

Avlsdyr melk

Ca balanse for kalv og ungkviger.

Økende overskudd av drektige melkedyr med kalving fra august/september.

Mange ønsker å øke produksjon av sommermelk derfor et underskudd av lakterende i det meste av landet.

Avlsdyr kjøttfe

Det kan være underskudd av noen rasekategorier men det klare inntrykket er gode innmeldinger av ungkviger, drektige og okser i det meste av landet.

Gris

Smågris

Smågris er for oss formidlere «ferskvare» over alt annet. Det er et klart mål for Nortura å ha en høy andel smågris på faste avtaler som formidles direkte. Smågris på faste avtaler utgjør stabilt 75-85 % av smågrisen som omsettes gjennom Nortura.

Direkteavtaler er mest formålstjenelig for både produsentene og for Nortura. Den delen av omsettingen vi bruker klart mest tid på er grisen som går på spotmarkedet. Det er ikke dårlig kvalitet på smågrisen som medfører økt tidsbruk ved omsetting av denne grisen, men at det er store variasjoner i antall gris som meldes inn fra uke til uke.

På et vis blir disse grisene «utjevningspotten» og det krever tålmodighet fra alle parter (selger/kjøper og formidler) for å få kabalen til å gå opp. Sommerperioden blir ofte unødvendig vanskelig pga at mange velger å ikke sette inn gris og i stedet utfører vedlikehold, oppjusteringer, og tilpasninger, samt ferierer nå i juni og juli.  

Vi må unngå at vi kommer i en «trøblete» situasjon nå, for vil trenge kjøttet etter denne smågrisen til høsten.

Tenk på dette når dere sier «nei takk» til formidler/selger.

Fra 4. juli økes trekket for korthale, brokk og byller til kr 240.-

Avlsdyr gris

Den genetiske mixen er avgjørende for å oppnå god lønnsomhet i hele produksjonen. Nortura anbefaler derfor at flest mulig inngår avtale om innkjøpsrekruttering for å dra nytte av avlsframgangen.  Våre avlsbesetninger har kapasitet til å inngå avtale også med deg.

Generelt

Fra uke 25 vil livdyrformidling ha redusert bemanning pga sommer og ferieavvikling. Ferieavvikling hos våre gode sjåfører vil også påvirke den delen som også vil være noe redusert. På tross av det skal vi være parat i hele landet gjennom sommeren. Vi ønsker innmeldinger/bestillinger i god tid, og er det noe akutt skal vi hjelpe etter beste evne.

Med godt «bondevett» som basis ønsker vi å komme oss gjennom en god sommer sammen med dere.

Vi som formidlere ønsker alle en riktig god sommer!