Nortura-styret vedtar framtidsrettet omstilling for å styrke konkurransekraft og øke bondeinntekten

(19.10.21) Konsernstyret vedtok mandag å investere nærmere en halv milliard i en oppgradering og utvidelse av anlegget for skjæring av gris i Tønsberg. Det oppgraderte anlegget legger til rette for en mer bærekraftig industristruktur og vil bedre lønnsomheten årlig med 125 millioner kroner.  

Nortura Tønsberg

Fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023. Skjæreaktiviteten i Steinkjer og på Forus vil gradvis trappes ned fra høsten 2023. 

Slakterivirksomheten ved de to anleggene blir ikke berørt. 

Vedtaket fra konsernstyret er dermed i tråd med innstillingen fra konsernsjefen som ble lagt frem for to uker siden. 

– Nortura er bondens eget selskap og vår viktigste oppgave er å gjøre det mulig for bønder i hele Norge å leve av egg- og kjøttproduksjon. Resultatet vil komme bonden til gode i form av økte inntekter og mer konkurransedyktige produkter basert på norsk råvare. Tiltaket er en oppfølging fra årsmøtevedtak og viktig i arbeidet med å bygge et nytt, bærekraftig og fremtidsrettet egg- og kjøttsamvirke, sier styreleder Trine Hasvang Vaag. 

Lang omstillingsperiode 

Moderniseringen og utbyggingen innebærer at Nortura vil samle det meste av skjæreaktiviteten for gris til Tønsberg. Nortura ønsker med vedtaket å bygge en av verdens mest avanserte produksjonsanlegg for svinekjøtt der ny teknologi skal øke effektiviteten, råvareutnyttelsen og senke produksjonskostnaden. Teknologien vil øke råvareutnyttelsen og redusere matsvinn i verdikjeden.  

Dette innebærer omstilling for ansatte ved anleggene på Forus og i Steinkjer. Samlet vil 147 årsverk bli berørt ved de to fabrikkene. Nortura i Tønsberg vil øke bemanningen ved anlegget med rundt 70 årsverk. 

– Vi forstår at dette er krevende for de som blir berørt, men de politiske og kommersielle rammevilkårene gir oss ingen andre alternativer. Ansatte får en omstillingstid på nesten to år, og vi har god tro på å finne gode løsninger slik at flest mulig skal finne seg nytt arbeid i eller utenfor Nortura, sier Hasvang Vaag. 

Erfaringer fra tidligere omstillinger i konsernet viser at ni av ti medarbeidere finner seg nytt arbeid i løpet av omstillingsperioden.  

Ønsker å minimere belastning og konsekvenser for ansatte 

Nortura arbeider nært med ansatte og fagforeningsrepresentanter for at omstillingsprosessen skal være så god som mulig. I omstillingsprosesser i Nortura legges det vekt på å minimere belastningen og konsekvensene for den enkelte ansatte i omstillingsperioden. Et eget omstillingsteam arbeider blant annet med å finne nytt arbeid for de som blir berørt av nedbemanning.  

Ansatte ved anleggene på Forus og Steinkjer vil bli prioritert når fabrikken i Tønsberg skal øke bemanningen med rundt 70 ansatte. De som ønsker å takke ja til en stilling i Tønsberg vil få bistand til å finne ny bolig i området. 

Reduserer CO2-utslipp fra veitransporten – ingen slakterier berøres 

Vedtaket vil også redusere behovet for lastebiltransporter mellom slakterier og foredlingsanlegg betydelig. Tiltaket betyr færre mellomtransporter mellom våre anlegg, og reduserer lastebiltrafikken med 660 000 kilometer per år. Dette tilsvarer 690 tonn redusert Co2-utslipp i året. 

– Når vi samler skjæring og videreforedling til samme fabrikk reduseres transporter mellom våre fabrikker med over en halv millioner kilometer per år. Det gir både en økonomisk og klimamessig gevinst, sier Hasvang Vaag. 

Vedtaket får ingen konsekvenser for anleggene som slakter gris. Nortura vil dermed slakte gris i ved anleggene på Forus, Steinkjer, Tønsberg, Målselv, Bjerka, Førde og Sandeid. Skjæring av gris vil fra 2023 og utover foregå i Tønsberg, Målselv og ved NorPri på Jæren. 

Endrede rammevilkår 

Omfattende endringer i politiske og markedsmessige rammevilkår gjennom flere år er grunnen til at Nortura gjennomfører en stor omlegging av industristrukturen for rødt kjøtt. Svekkelse av virkemidlene for markedsregulator, økt konkurranse fra import, endringer i etterspørselen, færre kunder og kraftig EMV-vekst tvinger frem behovet for å samle griseskjæringen. 

– Akkorden i markedet har blitt dramatisk mye hardere de siste årene, først og fremst for eierne våre, men også for Nortura. Vi er glade for at den nye Regjeringen anerkjenner dette i Hurdalsplattformen, men den negative utviklingen i våre rammevilkår har pågått for lenge.  Vi må gjøre noe med virkemidlene vi har råderett over for å sikre et konkurransedyktig Nortura som tjener bonden og norsk jordbruk på en framtidsrettet måte, sier Hasvang Vaag.

Vedtaket er et delprosjekt i Norturas nye og helhetlige industristruktur, et restruktureringsprogram som ble etablert i 2020 etter at årsmøtet ba styret om snu alle steiner for å bedre selskapets resultat.

Se mer informasjon: www.nortura.no/om/nortura-bygger-framtidens-samvirke