Nortura styrker bondens økonomi

(02.02.22) Som følge av kraftig økning i bondens kostnader besluttet Norturas konsernstyre 1. februar å øke planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) ekstraordinært med virkning fra 28. februar.

Styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag

Beslutningen kom etter mange uker med systematisk og målrettet arbeid fra våre tillitsvalgte og ansatte for å få aksept for en ekstra-ordinær økning utenom de ordinære tidspunktene for endring, som er 1. januar og 1. juli.

Det var i midten av oktober at styret i Nortura vedtok de opprinnelige prisøkningene for 1. halvår 2022. Vi hadde allerede da lagt til grunn en kostnadsutvikling de nærmeste månedene godt over normalen. Men den historisk høye prisveksten vi har fått i ettertid, var det vanskelig å forutse på det tidspunktet.

Sett fra Norturas ståsted ville det vært helt urimelig om bonden aleine skulle bære byrden for de kraftige økningene vi ser på betydelige kostnadselementer i husdyrproduksjon. Først og fremst den voldsomme økningen på råvarer inn i kraftfôrproduksjon og som har medført en vesentlig høyere kraftfôrpris enn forutsatt. Dernest økningene i energi, som dels treffer bonden direkte i eget driftsapparat, men som også indirekte treffer bonden igjennom økte kostnader i Norturas verdikjede og i kraftfôrproduksjon.

Det er derfor viktig å understreke at dette kun er en ren kostnadsdekning, først og fremst knyttet til økningen i kraftforprisene og den den delen av strømutgiftene som ikke er tatt inn i strømpakken fra staten. Resten må tas i Jordbruksforhandlingene på ordinær måte.

Endringene som ble vedtatt i går kveld med virkning fra 28.2 er som følger:

  Ekstra økning    Ny PGE
Egg: 1,00 kr/kg 22,20 kr/kg
Gris 2,00 kr/kg 38,50 kr/kg
Storfe:      2,00 kr/kg 70,80 kr/kg
Lam 1,50 kr/kg 73,50 kr/kg

Konsekvenser for smågrispris

Som følge av en økning i PGE på 2 kr pr kg fra 28.2.2022 så økes smågrisprisen med 100 kr/stk fra mandag 7.2.2022.

Fra samme dato justeres vekttillegget opp med 3 kr i intervallet fra 25 - 35 kg, ny sats 15 kr/kg, trekket justeres tilsvarende i intervallet fra 25 - 20 kg, der blir ny sats også satt til 15 kr/kg.

Nortura er avhengig av forutsigbarhet i tilførsler i sin produksjon

Endringer i PGE har 4 ukers varslingsplikt før iverksettelse.

Fra 28.2 vil avregningspris til bonde øke med henholdsvis 2,00 kr/kg for gris, 2,00 kr/pr kg for storfe og 1,50 kr/kg for lam.
 
Nortura har derfor besluttet å innføre følgende tillegg for sine medlemmer for å sikre jamne og forutsigbare tilførsler:

  • For storfe innføres ekstra avtaletillegg på kr 2,00 pr kg i ukene 6, 7 og 8.
  • For gris løftes avregningspris med 0,50 kr/kg i uke 6, ytterligere 50 øre til 1,00 kr/kg i uke 7 og ytterligere 50 øre til 1,50 kr/kg i uke 8.  

Vi jobber hver dag for å styrke din økonomi!

Det er vår fremste oppgave- og her drar vi alle i lag, eiere, tillitsvalgte og ansatte. Siden juli 2020 har vi oppnådd følgende i forhold til PGE.

Dyreslag

Endring PGE 1.7.2020 – 1.7.2021 (Målprisendring gris 1.7.2020)

Endring PGE 1.7.2021

Endring PGE 1.1.2022

Endring PGE 28.2.2022

SUM

Lam

+ 0,80 kr/kg

+ 2,50 kr/kg

+2,60 kr/kg

+1,50 kr/kg

+7,40 kr/kg

Storfe

+ 3,10 kr/kg

+ 2,00 kr/kg

+2,50 kr/kg

+2,00 kr/kg

+9,60 kr/kg

Gris

+1,46 kr/kg

+ 1,61 kr/kg

+1,00 kr/kg

+2,00 kr/kg

+6,07 kr/kg

Vi vil fortsette å jobbe for økte priser for deg som bonde. Med de endringene vi nå har fått til på PGE så er det viktig å være klar over at vi har vi utnyttet det mulighetsrommet som tollvernet gir oss på storfe og vi nærmer oss også grensa på andre dyreslag. Det vil derfor være viktig at vi som næring får gjennomslag for at tollvernet må styrkes.     
    
I tillegg til utvikling i pris jobber Nortura kontinuerlig med å øke tilførsler-  effektivisere og modernisere industri, transport, og arbeidsprosesser- og med å skape god rasjonalitet i den daglige samhandlingen med deg som leverer dyr til slakt og omsetter livdyr via Nortura. De siste 2 årene kan vi vise til økt oppslutning og betydelige kostnadsreduksjoner i hele verdikjeden vår.

Som følge av de tiltakene vi har jobbet med, og jobber med, så har vi siden sommeren 2020 økt tilleggsytelsene til våre medlemmer med ca. 75 millioner på årsbasis.  

Jobben vår med å øke tilførsler, effektivisere og rasjonalisere for å øke konkurransekraften både i tilførselsmarkedet og sluttmarkedet fortsetter i tiden fremover.

Denne jobben gjør vi sammen, et sterkt Nortura er den viktigste garantisten for å bidra til et levende landbruk over hele landet.
 
Med vennlig hilsen
Nortura SA
 
Finn Avdem, Fagsjef Småfe
Asgeir Svendsen, Fagsjef Storfe             
Odd Magne Karlsen, Fagsjef Gris       
Karin Marie Røhne, Leder for tilførsel og rådgivning