Omsetningsvekst og styrket resultat for Nortura i første tertial

(17.06.21) Resultatene for 1. tertial 2021 viser en omsetning på åtte milliarder kroner, en økning på 7,7 % sammenlignet mot samme periode i fjor, mens driftsresultatet økte med 47 millioner kroner.

Fortsatt høy etterspørsel i dagligvaremarkedet og økt aktivitet i datterselskapene bidrar til den positive utviklingen. Knapphet på norske råvarer begrenser veksten for Gilde-produkter, men bidrar samtidig til færre overskuddsvarer og et sunnere industrisalg.

Første tertial er på grunn av sesongmessige svingninger normalt årets svakeste.

Nortura begynner også nå å se positive effekter fra gjennomførte strukturtiltak til tross for merkostnader knyttet til strenge smittevernstiltak.

– En sterk topp- og bunnlinjevekst viser at vi fortsetter den positive utviklingen fra 2020 og at vi er i rute med både konsernstrategien og omleggingen av industristrukturen for rødt kjøtt i Sør-Norge. Vi trenger gode resultater for å kunne fortsette investeringene framover og for å ha konkurranseevne både i tilførselsmarkedet og sluttmarkedet, sier Anne Marit Panengstuen.

Fortsatt preget av covid-19

Stengte grenser og reiserestriksjoner bidrar fortsatt til betydelig økt etterspørsel etter våre produkter i dagligvaremarkedet. Nortura har spesielt god salgsutvikling i kategoriene pølser, kylling og egg. I takt med lettelser i tiltaksnivået har salget vridd seg mot HoReCa segmentet, mens akkumulert salg gjennom denne kanalen fortsatt er bak det det var på tilsvarende tidspunkt i fjor.  

Det er fortsatt høy innenlandsk etterspørsel av norsk egg- og kjøttråvare. Nedbygde lagernivåer har bidratt til et sunnere salg med færre overskuddsvarer.

Samtidig har vi mottatt færre storfe til slakting, som i kombinasjon med økt etterspørsel etter helt slakt fra øvrig kjøttindustri, har begrenset Norturas egen tilgang på norsk råvare. Dette har igjen medført lavere skjærevolumer og mangel på råvarer inn til Gilde-produktene.

For kylling har det derimot vært bedre råvaretilgang og en sterk salgsutvikling, noe som har bidratt til effektiv produksjon og bedret lønnsomhet. Positive effekter fra gjennomførte strukturtiltak bidrar til en stabil kostnadsutvikling, til tross for merkostnader som følge av strenge smitteverntiltak i forbindelse med pandemien. Flere avdelinger har også vært stengt som følge av smitte i løpet av perioden. 

Datterselskapene bidrar positivt til resultatutviklingen

Datterselskapene bidrar til den positive resultatutviklingen i konsernet – de har en samlet vekst på hele 15,3% i perioden. Markedene for ull, huder og skinn har løftet seg betydelig de siste månedene og gitt god resultatvekst for Curtis Wool og Norilia. I tillegg er det fortsatt høy produksjon til dagligvaremarkedet i Norfersk, det er økt produksjon av Fjordland-produkter i Fjordkjøkken, og økt aktivitet i Noridane Foods bidrar også positivt.

Mindre plast

En av de store initiativene til Nortura denne perioden var produksjonsstart av Gilde kjøttdeig i pose med redusert plastinnhold. Dette er en helt ny emballasje for kjøttdeig hvor plastandelen er redusert med 75 prosent. Den nye pakningen gjør det enklere for forbrukeren å velge bærekraftig, samtidig som vi gjør det lettere å velge sunnere ved at forbrukeren kan velge mellom produkter med hhv. 14, 10, eller fem prosent fett. En av pakkene er også nøkkelhullsmerket.

– Mindre plast i emballasjen kommer både forbrukerne og miljøet til gode, sier Panengstuen

Mer Gilde hos NorgesGruppen

NorgesGruppen satser på Gilde og har fra uke åtte økt andelen Gilde ferskt kjøtt i sine butikker. Avtalen gjelder kjøttdeig, karbonadedeig og biffer – dette gjør at Gilde øker sin totale markedsandel fra ca. 24 prosent til 28 prosent i Norge.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått i stand en avtale med NorgesGruppen om økt tilstedeværelse av Gilde-produkter i deres butikker. Dette viser at Gilde er en sterk merkevare som tiltrekker seg forbrukere, sier Panengstuen.

Kvalitetsmat blir mer tilgjengelig

I mars begynte Nortura å teste ut salg av kvalitetsmat i fem Felleskjøpet-butikker på Østlandet. Dette er utvalgte matvarer fra Norturas restaurant-sortiment som vil følge sesongene, med for eksempel grillmat i sommerhalvåret.

– Salg av bondens egne matprodukter kan gi nye muligheter både for produsentene og kundene. Vi er så langt fornøyde med salget og det blir spennende å se om dette er noe vi kan introdusere på Felleskjøpets butikker i hele landet, sier Panengstuen.

Netto finansresultat viser en bedring på 12 millioner kroner mot fjorår. Utviklingen skyldes styrket resultatandel fra tilknyttede selskaper, lavere markedsrenter og redusert gjeldsnivå. 

Resultat før skatt viser et underskudd på 67,4 millioner kroner, noe som er 59 millioner kroner bedre enn fjorår. Første tertial er normalt det svakeste i Nortura som følge av sesongmessig lav kapasitetsutnyttelse. 

Egenkapitalandelen var 34% ved utgangen av første tertial, opp 1,6%-poeng fra samme tidspunkt i fjor. Netto rentebærende gjeld (NIBD) dividert på EBITDA endte på 2,6. NIBD dividert på EBITDA, justert for engangsposter og 50 % egenkapitalkvalitet for Norturas hybridobligasjonslån, ble 2,3. Dette er innenfor Norturas finansielle målsettinger. 

Se rapport

Relatert informasjon (ekstern)