Engros- og avregningspriser for 2. halvår 2015

(28.05.15, endret 30.10.15) Konsernstyret i Nortura har vedtatt planlagt gjennomsnittlig engrospris for andre halvår 2015 for storfe, lam og egg, som alle nå ligger i volummodellen. Samtidig er det gjort vurderinger av prisuttaket for gris og vedtak om prisendringer for kylling og kalkun. Det er nå satt inn endret prisløype for storfe ut året.

Det er vedtatt en økning i planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe på 30 øre per kg for 2. halvår 2014.Engrosprisen er den prisen slaktet og egg blir solgt for til industrikunder og til egen skjæring i Nortura. Avregningsprisen til kjøtt- og eggprodusentene bygger på engrosprisen, men blir justert for endring i inntransport- og slaktekostnader, hud-, biprodukt- og skinnverdi, offentlig avgifter og endringer i omsetningsavgifta.

Det er derfor forklaringen på at du ikke alltid finner igjen hele engrosprisøkningen på din egen slakteavregning. Det mest vanlige er at økningen i avregningsprisen (i kroner og øre) er litt lavere enn økningen i engrosprisen.

Omsetningsavgifta vedtas av Omsetningsrådet, men det er også styret i Nortura som innstiller på maksimalsatser og hvilket nivå avgifta til enhver tid bør ligge på. Vi gjør oppmerksom på at endringene i omsetningsavgifta som beskrives videre i denne artikkelen ennå ikke er formelt vedtatt av Omsetningsrådet.

Storfe

På storfe ønsker vi i størst mulig grad å legge prisøkningene i første halvår. Dette er logisk i og med at dette er perioden det normalt er størst underdekning. Det er vedtatt en økning i planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe på 50 øre per kg for 2. halvår 2015. Ser en imidlertid året under ett vil den totale prisøkningen fra 2014 til 2015 bli på to kroner etter at prisene ble økt med 1,50 kroner i 1. halvår.

Det betyr at for storfeleverandørene at prisøkningen allerede er gjennomført gjennom økt ekstra avtaletillegg, samt at vi går ut av inneværende halvår med en pris som ligger ca en krone høyere enn planlagt gjennomsnittlig engrospris. Prisene på storfe inkl. avtaletillegget vil tilnærmet være uendret fram til 6. juli. Da reduseres ekstra avtaletillegg med kroner 0,80 per kg. 3. august trappes engrosprisen ned med kroner 0,40 per kg, omsetningsavgiften økes med kroner 0,60 per kg og ekstra avtaletillegg fjernes.

Videre reduseres engrosprisen med kroner 0,50 per kg fra 21. september. Prisene er dermed på sitt laveste fram til 2. november. Da økes igjen engrosprisen med kroner 0,30 i tillegg til at omsetningsavgiften reduseres med 40 øre. Siste prisøkning før årsskiftet er planlagt 23. november og er på kroner 0,40 per kg.

Prisløype storfe:  
Mandag 3. august (uke 32):  Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 21. september (uke 39): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 2. november (uke 45): Engrospris opp 0,30 kr/kg*
Mandag 23. november (uke 48):  Engrospris opp 0,40 kr/kg*


*På grunn av økte vekter og bedre klassifisering enn forventet høsten 2015 må prisløypa justeres noe ut i fra det som tidligere er lagt fram for at gjennomsnittspris for halvåret ikke skal bli høyere enn forutsatt. I opprinnelig prisløype var det planlagt å øke engrosprisen for storfe med 50 øre i to omganger henholdsvis den 2. og 23. november. 
 

Lam

Engrosprisen for lam er vedtatt videreført fra første til andre halvår 2015. Men også her må prisbildet sees i sammenheng med økningen i 1. halvår. Det betyr at økningen fra lammesesongen 2014 til lammesesongen 2015 er på kroner 1,80 per kg.

Vi viser også til sesongheftet for lam, som sendes til alle Norturas saueprodusenter, for en sammenstilling av alle priselementer som engrospris, sesongtillegg, omsetningsavgift og grunntilskudd. Summen av endringer innebærer at priskurven følger tidligere år. Det innebærer at det lønner seg å slakte lammene så tidlig som mulig, gitt at de er slaktemodne.

Prisløype lam:  
Mandag 29. juni (uke 27):  Engrospris ned 2,00 kr/kg
Mandag 3. august (uke 32): Engrospris ned 1,60 kr/kg
Mandag 31. august (uke 36): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 7. september (uke 37): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 14. september (uke 38): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 21. september (uke 39): Engrospris ned 1,00 kr/kg

 

Sau

Priskurven for sau vil følge mønsteret fra tidligere år, med laveste pris i den travleste lammesesongen. Engrospris reduseres med kr 1,50 i uke 37 og heves tilsvarende i uke 42. Les mer om effektivitetstillegg, grunntilskudd mv i sesongheftet.

Prisløype sau:  
Mandag 7. september (uke 37):  Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 12. oktober (uke 42): Engrospris opp 1,50 kr/kg

 

Egg

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg er fastsatt til kr 18,40 per kg for andre halvår. Det er en økning på 10 øre sammenlignet med gjeldende engrospris. Økningen er i realiteten allerede tatt ut gjennom at andelen av egg fra frittgående besetninger (som har en høyere pris) har økt siste halvåret. Prisøkningen får derfor ingen virkning på de faktiske prisene fra 1. juli, som dermed videreføres på dagens nivå.

Fortsatt en betydelig overdekning i eggnæringa gjør at reguleringstiltakene må ytterligere forsterkes ut året. For å finansiere disse tiltakene heves omsetningsavgifta på egg med 20 øre fra kr 0,80 til kr 1,00 fra 29. juni.

Prisløype egg:
Engrosprisene for egg endres ikke.

 

Gris

Grisen er nå den eneste av Norturas produksjoner som har målpris, og den settes som kjent for ett år av gangen fra 1. juli. I jordbruksoppgjøret er det vedtatt en målprisøkning på kroner 0,70 per kg. Markedssituasjonen på gris er for tiden bra, og det betyr at prisprognosene siktes mot fullt målprisuttak kommende målprisår. Ved utgangen av inneværende målprisår ligger prisuttaket ca kroner 0,50 over gjeldende målpris.

Med en normal prisøkning før jul, er det dermed ikke rom for en ytterligere prisøkning. Dagens engros prisnivå videreføres. Omsetningsavgiften reduseres med kroner 0,30 per kg fra 29. juni.

Ny prisprognose for gris:  
Mandag 5. oktober (uke 41):  Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 19. oktober (uke 43): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 14. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 21. desember (uke 52): Engrospris ned 0,40 kr/kg

 

Kylling og kalkun

Situasjonen i kyllingmarkedet er for tiden krevende og styret i Nortura viderefører engrosprisen for kylling på dagens nivå.

På kalkun er situasjonen enklere med bra balanse og godt salg og styret foreslår derfor å øke engrosprisen på kalkun med kroner 0,70 per kg.

Engrospris kylling og kalkun:  
Engrospris kylling videreføres på dagens nivå  
Engrospris kalkun økes med 70 øre per kg.