Lavere resultat, men bedret kostnadseffektivitet for Nortura i 2.tertial

Pressemelding fra Nortura:

(06.10.15) Resultat før skatt viser et overskudd på 80 millioner kroner i 2.tertial for Nortura SA. Krevende markedsforhold, særlig for fjørfe, har gitt reduserte marginer. Kostnadsbesparende tiltak kompenserer delvis, men resultatet er likevel 30 millioner kroner svakere målt mot samme periode i 2014.

Hittil i år viser resultatet før skatt et underskudd på 35 millioner kroner, 54 millioner kroner svakere enn på samme tidspunkt i fjor. EBITDA-marginen (uten engangseffekter) i tertialet er 4,3 prosent, 0,3 prosentenheter lavere enn samme periode i 2014. Tolv måneders rullerende EBITDA-margin er på 4,2 prosent. Konsernets inntekter vokser med 3,1 prosent i tertialet og 2,2 prosent hittil i år. Veksten forklares hovedsakelig ved utviklingen i datterselskapet Prima Slakt.

Den utfordrende situasjonen som har vært på fjørfe, samt ugunstig utvikling i produksjons- og salgsvolumer medvirker til at bruttomarginen faller med 1,6 prosentenheter i tertialet. Kostnadsbesparelser, særlig som følge av produktivitetsforbedringer, reduserte energikostnader og lavere reklamebruk, gjør at den negative effekten på driftsresultatet dempes. Sammenslåingen av Coop/ICA har ført til tapte markedsandeler i ICA, og nedgang i produksjons- og salgskvantum både for tertialet og hittil i år, særlig for hvitt kjøtt. Innfasing av ordinær drift ved det nye fjørfeanlegget på Hærland medførte høye kostnader i 1. tertial, men driften viser klar bedring i 2.tertial. Fjørfe har vært mest utfordrende gjennom hele året, med betydelige kostnader knyttet til å gå fra planlagt volumvekst til betydelig nedgang.

Totalt salgskvantum av merkevarer til dagligvaremarkedet for hele året faller med fem prosent. Inkludert EMV-salg, salg til storkjøkken-/ KBS-markedet og Nortura-varer gjennom datterselskapet Norfersk, er salgskvantumet redusert med tre prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak et svakt totalmarked for grillprodukter i 2.tertial. Produktkategoriene innen kjøtt i dagligvaremarkedet (ut av butikk) har en verdivekst 2,1 prosent hittil i år (kilde: AC Nielsen).

– Det er fortsatt en krevende markedssituasjon og resultatet er svakere enn det vi har satt oss som mål. Jeg er likevel tilfreds med at vi har lykkes med å få ned kostnadene. Vi er inne i en ny konsernstrategiperiode med fokus på økt vekst, innenfor kategoriene merkevare, varesalg og plussprodukter, slik at vi kan sikre bedre lønnsomhet i konsernet. Dette er nødvendig for å få til vekst og bedret kostnadseffektivitet, og for å ha mulighet til å gjennomføre nødvendige investeringer i tiden framover, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Tabell