Søk:

Verktøylinje

Norturastyret støtter plan for å øke ammekubestanden

(20.10.15) Storfeproduksjonen må opp, og konsernstyret i Nortura støtter ambisjonsnivået om en årlig vekst i ammekubestanden på 4 500 ammekyr. Styret ber videre administrasjonen sammen med fagutvalg storfe utarbeide en plan for hvordan ambisjonen kan nås.

Styreleder i Nortura Sveinung Svebestad t.h. og leder i fagutvalg storfe i Nortura Jan Erik Fløtre.
Styreleder i Nortura Sveinung Svebestad t.h. og leder i fagutvalg storfe i Nortura Jan Erik Fløtre.

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe i Nortura

Markedssituasjonen for storfekjøtt bekymrer, og prognosen for 2016 viser et underskudd på 13 000 tonn. Hovedbudskapet er at det er behov for flere ammekyr, men målet, og takten på økningen uklar for mange. Fagutvalg storfe ønsker i første omgang å få konkretisert ambisjonsnivået, og ønsker at Nortura setter konkrete mål for vekst i ammekuproduksjonen pr. år fram mot 2030. Målet er 4 500 flere ammekyr pr år.

Ved søknaden om produksjonstilskudd 1. januar 2015 var det 71 300 ammekyr i Norge. Skal produksjonsmålet nås må antall ammekyr økes med 4 500 pr år de neste 15 årene. Fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015 økte antall ammekyr med 2 600, mens økningen de foregående årene har ligget på rundt 1 500 pr år. Selv om det ser ut til at de tiltakene som er iverksatt de siste årene virker, er det behov for et betydelig taktskifte.

Utredning
Det er gjennomført mange analyser og utredinger for å belyse utviklingen. Konklusjonene er entydige; melkeytelsen øker, antall melkekyr reduseres og økningen i antall ammekyr skjer ikke raskt nok til å kompensere for dette. Dette er en felles utfordring for næringen.

I den siste utredningen som er gjennomført, "Både mjølk og kjøtt - Optimal bruk av norske ressurser", er det utarbeider ulike scenarioer fram til 2030. Prosjektet ble gjennomført som et samarbeid mellom Norske Felleskjøp, Nortura, TINE og Geno i samarbeid med forskningsinstitusjonene IHA/NMBU og NILF og FFL/JA- midler som en del av finansieringen (KPN-prosjekt). Det vil være naturlig å legge dette arbeidet til grunn for konkretisering av mål og tiltak.

I rapporten konkluderes det med at forbruket av storfekjøtt i dag er 18,6 kg pr person. Det forventes en befolkningsvekst på 20 % frem til 2030 (1,1 % pr år). Forbrukertrender tyder på at andelen av rødt kjøtt vil gå noe ned, og en legger derfor til grunn en forbruksvekst av storfekjøtt på 0,7 % pr år. Forbruket av storfekjøtt er 99,7 millioner kg i 2015 (prognose) og vil med disse forutsetningene øke til 110 millioner kg i 2030.

I dag har vi en kvoteimport på 7,5 millioner kg. Prognosen for 2016 viser at det vil være behov for en import av ytterligere 13 millioner kg for å dekke etterspørselen. Ambisjonen er at Norge skal bli mest mulig selvforsynt med storfekjøtt, og at behovet for import skal reduseres til totalt 10 millioner kg i 2030.

I rapporten konkluderes det med at en effektivitetsforbedring på 10 % for melkekyr og 15 % for ammekyr frem til 2030 bør være realistisk. Dette tilsvarer ca. 45 000 dyr. Som en konsekvens av konklusjonene vil behovet i 2030 være 140 000 ammekyr.

Styret har tro på å være offensive og synkroniserte gjennom fagutvalget, og politisk skape grunnlag for enighet om dette. Et fortsatt godt samarbeid med Tyr, Geno og Tine er nødvendig i prosessen. Det må jobbes videre med fôrspørsmålet, problematikk rundt bruksendring av kornområder til gressbeite for ammekyr, og bruk av gjengrodde områder til beiteområder.