Prognosen 2015 – Svært alvorlig for egg

(25.06.15) Oppdatert markedsprognose for 2015 viser at situasjonen i eggnæringa med betydelig overkapasitet vedvarer. Situasjonen er svært alvorlig og det er en reell fare for ytterligere prisreduksjoner for å få markedet i balanse. Prognosen viser balanse for gris. Storfe preges fortsatt av underdekning av norsk produksjon, mens vi nærmer oss balanse for lam.

Prognosen 2015 – per juni 2015

Produksjon

Tonn

Endring

Anslag import

Salg

Endring

Markeds-balanse

Storfe/kalv

79 100

+ 1 %

7 570

97 600

+ 4 %

- 10 900

Sau/lam

23 900

+ 1 %

1 050

25 350

- 1 %

- 400

Gris

131 900

+ 3 %

1 850

133 750

+ 2 %

0

Egg

60 750

0 %

121

60 300

0 %

600


Storfe

Underskuddet av storfe i år ser ut til å bli på om lag 10 900 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Det er et litt større underskudd enn i siste prognose og det skyldes at salgsprognosen er oppjustert. Produksjonen er forventet å øke med 1 prosent sammenlignet med 2014 som følge av en forventet økning i slaktevektene. Det ligger bl.a. inne en økning i slaktevektene på okse fra i fjor på 5,5 kg i snitt for året. Prognosen forutsetter også noe økt kuslakting.

Engrossalget av storfekjøtt prognoseres å øke med 4 prosent sammenlignet med 2014. Med disse forutsetningene ligger det an til fortsatt administrert tollnedsettelse på storfe.

Gris

Prognosen viser balanse for gris i 2015. Produksjonen er prognosert å øke med 3 prosent sammenlignet med 2014, til tross for at det forventes en reduksjon i antall gris til slakt på 1 prosent. Det er forventet effektivitetsøkning på 1 prosent og økning i slaktevektene på 3 kg i snitt som drar opp produksjonen. Det er tatt høyde for effekten av slakting av purker som følge av funn av MRSA-smitte i Trøndelag og Hordaland.

Engrossalget prognoseres å øke med 2 prosent.

Sau og lam

Med et prognosert underskudd på vel 400 tonn, etter at importkvotene er tatt inn, nærmer vi oss nå markedsbalanse for sau og lam. Underskuddet er 500 tonn mindre enn i forrige prognose, og forklaringen ligger hovedsakelig i at importen hittil i år har vært mindre enn prognosert. Prognosen viser en økning i produksjonen på 1 prosent.

På grunn av lavere slakting i fjor høst/vinter og høyere forventet lammetall ut fra fostertellinger, forventes en økning i bestanden på vel 3,5 prosent ved beiteslipp i 2015 sammenlignet med fjoråret. Det er forutsatt slaktevekter som snittet av de siste tre år, dvs. lavere vekter enn i rekordåret 2014.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på 1,5 prosent.

Fra midten av mars har det vært behov for import via administrerte tollnedsettelser, og det antas at det videreføres til norsk sesong starter. Selv om det prognoseres et underskudd for året kan det bli noe overskudd i slutten av norsk slaktesesong. Det vil i så fall være med på å forsyne markedet med norsk vare i perioder med underskudd neste år.

Egg

For 2015 prognoseres det om lag uendret eggproduksjonen sammenlignet med 2014, men det er etter at 1 950 tonn er tatt ut gjennom førtidsslakting. Korrigert for førtidsslakting er økningen i tilførslene fra 2014 på 2 prosent. Med uendret engrossalg sammenlignet med 2014 gir dette et prognosert overskudd av norskproduserte egg på ca. 600 tonn. Det var også 450 tonn egg på reguleringslager ved inngangen av året.

– Prognosen viser at det fortsatt er store utfordringer i eggmarkedet, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Selv etter at vi tar ut ca. 2 000 tonn gjennom førtidsslakting og 400 tonn til fôr, ligger det an til et overskudd for året. Dette er svært alvorlig for næringa, sier Simonhjell og understreker viktigheten av at vi nå unngår nyetableringer i en næringa som allerede sliter med overkapasitet. Konsekvensen kan bli at ytterligere prisreduksjoner tvinger seg fram. Det vil ramme alle produsentene hardt.


Se Totalmarked kjøtt og egg for mer detaljer.