Prognosen 2015 – vedvarende overskudd av egg

(12.03.15) Oppdatert markedsprognose for 2015 viser at situasjonen med overskudd av egg vedvarer. Prognosen viser balanse for gris, mens storfe og lam fortsatt preges av underdekning av norsk produksjon.

Dette er hovedinntrykket i den reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2015 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognose 2015 – per mars 2015

Produksjon

Tonn

Indeks

Anslag
import

Salg

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

79 500

101

7 570

95 600

102

- 8 500

Sau/lam

23 500

100

1 336

25 750

100

- 900

Gris

131 300

102

2 000

133 200

101

100

Egg

61 300

101

 

60 600

100

700

 

Storfe

Underskuddet av storfe i år ser ut til å bli på om lag 8 500 tonn, etter at SACU, WTO, EU og GSP-kvotene er tatt inn. Det er et litt større underskudd enn i siste prognose og skyldes at salgsprognosen er oppjustert. Produksjonen forventes å øke med 1,4 prosent sammenlignet med 2014. Det skyldes i hovedsak forventet økning i slaktevektene og noe økt kuslakting.

Engrossalget av storfekjøtt forventes å øke med 2 prosent sammenlignet med 2014. Det er derfor grunn til å forvente at det også i 2015 vil bli administrert tollnedsettelse på storfe gjennom store deler av året. Slaktingen så langt i år har vært lavere enn forventet, noe som trolig skyldes utsatt slakting pga. god grovfôrsituasjon.

Gris

Det har vært lave tilførsler av gris i starten av året. Det er som forventet da det var lave semintall i april 2014, dvs. den perioden som gir slaktemoden gris i starten i 2015. I tillegg har utsatt slakting knyttet til vektøkning bidratt til å redusere tilførslene ytterligere.

Prognosen viser nå balanse for 2015. Produksjonen er prognosert å øke med 2 prosent sammenlignet med 2014, mens det forventes en nedgang i antall gris til slakt på ca. 1 prosent. Det skyldes at reduksjonen av bedekningene som gir gris til slakt i 2015 er større enn effektivitetsøkningen. I tillegg er tatt høyde for effekten av slakting av purker som følge av funn av MRSA-smitte i Trøndelag. Når det likevel er lagt inn en økning i produksjonen, skyldes det at slaktevektene forventes å øke med nærmere 3 kg i snitt. Det har sammenheng med at det i år ikke er nødvendig å regulere produksjonen gjennom å kompensere for reduserte slaktevekter som i fjor. Samtidig forventes det generelt høyere slaktevekter gjennom året. Engrossalget prognoseres å øke med 1 prosent neste år.

– Endelig kan vi konstatere at det går mot markedsbalanse på gris for året. Men prognosen forutsetter en relativt stor vektøkning, og for å gjøre det lønnsomt å levere tyngre gris vil Nortura justere øvre prisgrense til 95 kg fra 2. påskedag, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Sau og lam

På sau og lam er det estimert et underskudd på 900 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Det er litt mindre underskudd enn tidligere prognosert. Prognosen viser en reduksjonen i produksjonen på 0,5 prosent. På grunn av lavere slakting i høst/vinter og høyere forventet lammetall ut fra fostertellinger, forventes imidlertid en økning i bestanden på 1,8 prosent ved beiteslipp i 2015 sammenlignet med fjoråret. Når prognosen til tross for høyere bestand viser nedgang i produksjonen, skyldes det at det er lagt inn noe lavere slaktevekter enn i rekordåret 2014.

Salget er forventet å bli om lag uendret fra 2014. Selv med 280 tonn lam på reguleringslager ved inngangen til 2015, er det ved påsketider behov for import via administrerte tollnedsettelser.

Egg

Eggprognosen for 2015 viser et overskudd på ca. 700 tonn etter at det er tatt ut 830 tonn gjennom førtidsslakting. Da er det lagt til grunn en økning i tilførslene på 1,4 prosent sammenlignet med året før. Men korrigert for førtidsslakning som er gjennomført i 2014 og avtalt så langt i 2015, er den reelle økningen på 0,9 prosent. I tillegg var det 450 tonn skallegg på reguleringslager ved inngangen til året. Engrossalget forventes å bli på nivå med 2014.

– Markedssituasjonen for egg har vært krevende over en lenger periode, og vi ser heller ikke tegn til bedring i løpet av 2015, sier Jakob Simonhjell.

Han varsler at Nortura, på bakgrunn av prognosen, finner det nødvendig å be Omsetningsrådet om utvidet kvote for førtidsslakting av verpehøner.

– Vi må i tillegg vurdere å bruke prisvirkemiddelet for å sikre den langsiktige markedsbalansen og dermed økonomien hos eggprodusentene. Derfor er det spesielt viktig å unngå nyetableringer i eggnæringen nå, understreker Jakob Simonhjell.

 

Se Totalmarked kjøtt og egg for mer detaljer.