Prognosen 2015 – Vedvarende overskudd av egg

(07.05.15) Oppdatert markedsprognose for 2015 viser mindre endringer fra siste prognose. Situasjonen med overskudd av egg vedvarer. Prognosen viser balanse for gris, mens storfe og lam fortsatt preges av underdekning av norsk produksjon.

Prognose 2015 - per mai 2015

Produksjon

Tonn

Indeks

Anslag import

Salg

Indeks

Markeds-balanse

Storfe/kalv

79 100

101

7 570

96 400

103

- 9 700

Sau/lam

23 900

101

1 050

25 850

100

- 900

Gris

132 500

103

2 000

134 300

102

200

Egg

60 900

101

80

60 450

100

500

 

Storfe

Underskuddet av storfe i år ser ut til å bli på om lag 9 700 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Det er et litt større underskudd enn i siste prognose og skyldes i hovedsak at salgsprognosen er oppjustert. Produksjonen er forventet å øke med 1 prosent sammenlignet med 2014 som følge av en forventet økning i slaktevektene og noe økt kuslakting.

Engrossalget av storfekjøtt prognoseres å øke med 3,1 prosent sammenlignet med 2014. Det betyr at vi må forvente import av storfe med administrert nedsatt toll gjennom store deler av 2015 også, og estimert produksjon av norsk storfe vil kun dekke 82 prosent av engrossalget.

Gris

Prognosen viser balanse for gris i 2015 og det er ingen store endringer siden forrige prognose i mars. Produksjonen er estimert å øke med 3 prosent sammenlignet med 2014. Det forventes ingen økning i antall gris til slakt, men det er lagt til grunn en effektivitetsøkning på 1 prosent og økning i slaktevektene på 3 kg i snitt. Engrossalget prognoseres å øke med 2 prosent.

Sau og lam

På sau og lam er det estimert et underskudd på 900 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Prognosen viser en økning i produksjonen på 1 prosent. På grunn av lavere slakting i høst/vinter og høyere forventet lammetall ut fra fostertellinger, forventes en økning i bestanden på 3,5 prosent ved beiteslipp i 2015 sammenlignet med fjoråret. Når det samlede slaktevolumet likevel ikke er satt høyere skyldes det at slaktevektene er satt lavere enn i rekordåret 2014. Salget er forventet å bli om lag uendret fra 2014. Fra midten av mars har det vært behov for import via administrerte tollnedsettelser.

Egg

For 2015 prognoseres det en vekst i produksjonen på knapt 1 prosent. Med et uendret engrossalg sammenlignet med 2014 gir dette et estimert overskudd av norskproduserte egg på ca. 450 tonn etter at førtidsslakting har redusert eggproduksjon med lag 1 600 tonn i 1 og 2. tertial. Det var også 450 tonn egg på reguleringslager ved inngangen av året. Prognosen viser at det kan bli behov for å benytte førtidsslakting også i 3. tertial.

Pris er også et virkemiddel som må og skal tas i bruk når situasjonen er som den er. Med bakgrunn i marsprognosen ble derfor engrosprisen redusert med 50 øre kg. Samtidig fant Nortura det nødvendig å søke Omsetningsrådet om utvidet kvote for førtidsslakting opp til 2000 tonn for å kunne håndtere overskuddet i 2015. Det ble også søkt om godkjenning for å omdisponere egg til fôr dersom egg på lager blir for gamle.

– Tiltakene og prognosen viser med all tydelighet at det er meget krevende overkapasitet i eggnæringen, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Han understreker samtidig at reduksjonen i pris også er ment som et klart signal til de som fortsatt vurderer å etablere eggproduksjon om at det ikke er plass for nyetableringer i næringa.

 

Flere detaljer kan du se under Totalmarked kjøtt og egg