Prognosen – For lite storfe og tiltagende overskudd av lam og gris

Prognosen 2016 – per november 2015

(19.11.15) Prognosen viser fortsatt stort underskudd av storfekjøtt i 2016 og dermed stort rom for økning av norsk produksjon. På de andre dyreslagene preges markedet neste år av et tiltagende overskudd.

For egg viser prognosen at den svært krevende markedssituasjonen fortsetter i 2016. Men også på lam går det neste år mot et overskudd som kan bli en gryende utfordring for næringa, mens det prognoserte overskuddet av gris ser ut til å havne på et nivå som er håndterbart innenfor markedsregulators virkemidler.

Prognose 2016 – per november 2015

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 81 200 102 7 570 102 000 100 -13 300
Sau/lam 25 000 101 1 006 25 400 100 600
Gris 134 600 101 1 650 134 500 100 1 750
Egg 62 700 103   61 000 101 1 750

 

Storfe
Underskuddet av storfe i 2016 er beregnet å bli om lag 13 300 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Produksjonen er prognosert å øke med to prosent sammenlignet med 2015. Økningen skyldes at det ventes større slakting av både ku og okse, mens det neste år forventes bare en mindre økning i slaktevektene. Det prognoseres en liten økning i storfebestanden i løpet av 2016. Engrossalget forventes å bli på nivå med 2015.

Gapet mellom forbruket av storfekjøtt og norsk produksjon vokser, konstaterer Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

– Slik markedsituasjonen er nå er storfekjøtt den eneste produksjonen hvor det er rom for økning. Dette representerer et stort potensial for norske bønder, sier Simonhjell, og viser til at Nortura sitt rådgivningsapparat står klare til å hjelpe de som vurderer oppstart eller utviding for ammeku.

Gris
På gris forventes det et moderat overskudd i 2016. Produksjonen er estimert å øke med en prosent, mens engrossalget forventes å bli uendret sammenlignet med 2015. Det er lagt til grunn en reduksjon i antall bedekninger samtidig som effektiviteten øker med to prosent. Det gir en økning i antall gris til slakt med en prosent sammenlignet med 2015, mens slaktevektene forventes å bli uendret. Prognosen viser dermed et overskudd på 1 700 tonn, inkludert forventet inntak av importkvotene.

Sau og lam
Det er i prognosen beregnet en økning i produksjonen av sau og lam på en prosent, mens det ventes uendret engrossalg sammenlignet med 2015. Bestanden av sau og lam er estimert til å bli ca. 2,5 prosent høyere ved beiteslipp i 2016 sammenlignet med 2015. Summen av dette gir en prognosen for 2016 med et overskudd på 600 tonn.

Simonhjell er derfor bekymret for markedssituasjonen for sau og lam.  

– I tillegg til det prognoserte overskuddet, vil vi ha med oss et reguleringslager på anslagsvis 1 200 tonn fra 2015-sesongen. Samtidig vet vi at eksport ikke lenger er et alternativ etter overgangen til volummodellen. Produksjonen kan ikke fortsette å øke mer enn det markedet tar unna. Derfor må de som nå vurderer å starte eller utvide produksjonen av sau tenke seg godt om, understreker Simonhjell.

Egg
Eggprognosen for 2016 viser et overskudd på 1 700 tonn. Det innebærer en økning i produksjonen på 2,9 prosent, men korrigert for førtidsslakting som er gjennomført i 2015, er produksjonen om lag stabil. Engrossalget forventes å øke med en prosent.

– Prognosen viser dessverre ingen bedring i eggmarkedet neste år og det vil være behov for en rekke tiltak for å holde markedet i balanse. For eggprodusentene blir det nok et svært krevende år. Det er overkapasiteten i næringen som er det underliggende problemet, og det kan ikke sies tydelig nok at det ikke er rom for nye eggprodusenter, sier Jakob Simonhjell.

 

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg