Prognosen: Økende overskudd av egg, ikke rom for økt produksjon

Prognose 2015 – per januar 2015

(22.01.15) Oppdatert markedsprognose for 2015 viser at situasjonen med overskudd av egg vedvarer og forverrer seg fra forrige prognose. Det gir en krevende markedssituasjon for egg framover. Prognosen viser også et overskudd av gris, men ikke mer enn det som kan håndteres med ordinære reguleringstiltak. Storfe og lam preges fortsatt av underdekning av norsk produksjon.

Prognose 2015 – per januar 2015

Produksjon

Tonn

%

Anslag
import

Salg

 %

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

79 600

101

7 570

94 800

101

- 7 600

Sau/lam

23 400

99

1 336

25 900

100

- 1 200

Gris

132 100

102

1 800

133 200

101

700

Egg

61 600

102

 

60 600

100

1 000

 

Storfe
Underskuddet av storfe neste år ser ut til å bli på om lag 7 600 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Det er på nivå med de siste årene. Produksjonen er prognosert å øke med 1,4 prosent sammenlignet med 2014, som følge av en forventet økning i slaktevektene og noe økt kuslakting. Engrossalget av storfekjøtt prognoseres også å øke 1 prosent sammenlignet med 2014. Det er derfor grunn til å forvente at det også i 2015 vil bli administrert tollnedsettelse på storfe gjennom store deler av året.

Gris
Prognosen for gris viser nå et overskudd på 700 tonn for 2015. Da er det lagt til grunn økning i produksjonen med 2,4 prosent sammenlignet med 2014 men med samme antall gris til slakt som i 2014. Det er en reduksjon i antall bedekninger i perioden som påvirker 2015, men det oppveies av en økning i effektiviteten. I tillegg forventes slaktevektene å øke med nærmere 2 kg i snitt. Det har sammenheng med at det ikke vil bli kompensasjon for reduserte slaktevekter i starten av 2015 slik som i fjor, pluss at det forventes generelt noe høyere slaktevekter gjennom året. Engrossalget prognoseres å øke med 1 prosent neste år.

– Et prognosert overskudd av gris på 700 tonn er håndterbart innenfor de virkemidlene vi har tilgjengelig. Likevel er det for tidlig å friskmelde grisemarkedet helt. Det skal lite til før situasjonen kan snu. Små endringer i forutsetningene for prognosen kan gi store utslag på balansen. Derfor er det nødvendig å ha is i magen og fortsatt holde igjen med tanke på nyetableringer innen smågrisproduksjon, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Sau og lam
På sau og lam er det estimert et underskudd av sau/lam på 1 200 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Det forventes imidlertid en økning i bestanden på 0,5 prosent ved beiteslipp i 2015 sammenlignet med fjoråret. Med det er lagt inn forutsetning om slaktevekter på gjennomsnittet av de siste tre årene, dvs. lavere enn inneværende år, dermed ender prognosen likevel på en nedgang i tilførslene på ca. 1,5 prosent. Salget er forventet å bli uendret fra 2014. Det er ca. 280 tonn lam på reguleringslager ved inngangen til 2015. Likevel kan det bli behov for import via administrerte tollnedsettelser i løpet av første halvår neste år.

Egg
Eggprognosen for 2015 viser et overskudd på 1 000 tonn etter at det er tatt ut 400 tonn gjennom førtidsslakting. Det er da lagt til grunn en økning i tilførslene på 2 prosent sammenlignet med året før. Men korrigert for førtidsslakning som er gjennomført i 2014 og avtalt så langt i 2015, er økningen på 0,8 prosent. Engrossalget forventes å bli på akkurat samme nivå som i 2014.

– Situasjonen for egg er nå svært vanskelig. I tillegg til overskuddet for året på 1 000 tonn, har vi også med oss 450 tonn skallegg som lå på reguleringslager ved inngangen til året. Produksjonskapasiteten er fortsatt for stor, og det er ikke ønskelig med nyetableringer i eggnæringen nå, sier Jakob Simonhjell.