Styret endrer leveringsvilkårene

(16.12.15) Endringene består i hovedsak av tre forhold. Leveringsvilkårene for storfe er forenklet, mens på gris er pristilleggene redusert og i stedet overført til løpende pris. I tillegg er det for alle dyreslagene foretatt en reduksjon i tilleggene med det formål å øke etterbetalingen tilsvarende.

For storfe består forenklingen i å slå sammen noen tillegg til ett tillegg. Det er puljetillegget, avtaletillegget, innmeldingstilleggene og ku/kalv-avtalen som er slått sammen til et nytt tillegg kalt innmeldingstillegg. Videre er kvantumstillegget tatt bort og alle satsene i klassetillegget er redusert med kr 1,-. I tillegg er det noen andre og mindre justeringer. Dette har gjort det mulig å øke den løpende avregningsprisen.

For gris består endringen at vi har redusert kvantumstilleggene, samt forenklet skalaen noe. Edelgristillegget er også redusert. Tilleggene som er tatt ned tas igjen ved at løpende pris er økt.

Ovennevnte endringer på storfe og gris betyr altså ingen endringer i de totale ytelsene. Det er også beregnet at utslagene mellom de forskjellige produksjoner – både store og små – er helt marginale. Det har vært et mål i seg selv at omleggingen ikke skulle forrykke dette forholdet.

I tillegg til disse endringene har styret vedtatt å holde igjen noe av de totale ytelser på alle dyreslag. Til sammen og fordelt på alle produksjoner utgjør det 100 millioner kroner. Målsettingen til styret er at dette er penger som skal etterbetales i samme størrelsesorden og med samme fordelingsnøkkel som det er trekt inn.

Ved å gjøre dette til en årsmøtedisponering styrker en driftsresultatet og det økonomiske handlingsrommet i selskapet. I tillegg setter Nortura nå i gang et tungt effektiviseringsprogram for industrivirksomheten, og administrasjonskostnader samt stab- og støttefunksjoner skal reduseres betydelig.   

Både tilbakeholdelsen av tilleggsytelser og effektiviserings- og spareprogrammet vil være nødvendige bidrag slik at Nortura kan få gjennomført viktige fornyelser for å bli et slagkraftig og framtidsrettet selskap.
 

Detaljer i endringer for storfe

Slår sammen puljetillegg, avtaletillegg, innmeldingstillegg og ku/kalvavtale til ett tillegg, kalt innmeldingstillegg. Tillegget utbetales i kr per kg.

  Innmeldingstillegg Innmeldingstillegg
med ku/kalvavtale
Hasteslakt 0 0
Direkte u/avtale 0,50 2,50
1 – 4 dyr  2,00 4,00
5 – 7 dyr   3,00 5,00
8 – 10 dyr 3,20 5,20
11 – 12 dyr 3,60 5,60
Fra 13 dyr 4,00 6,00


Alle dyr teller med i grunnlaget for innmeldingstillegget men satsen på 2 kroner ekstra for ku/kalvavtale utbetales som før for kategorien ung ku og ku.

Andre endringer for storfe:

  • Det gis ikke tillegg for slakt under 175 kg – heller ikke kalv
  • Puljetillegg på kalv fjernes, tillegg for gourmetkalv beholdes
  • Øvre vekt- og fettgrense for økologiske storfeslakt fjernes
  • Det innføres et trekk på 500 kr/stk for håndtering og salting av huder som tas i retur
  • RFID innføres på storfe, ekstrakostnadene som betales av slakteriene legges som et trekk på 8 øre/kg i nettonoteringa
  • Kvantumstillegget fjernes
  • Alle satser i klassetilleggene reduseres med kr 1,-

Endringene øker løpende avregningspris med kr 0,42 per kg, samt at det settes av andel til etterbetaling.


Detaljer i endringer for gris

Puljetilleggene for slakt legges om fra sats pr stk til sats pr kg. Øverste sats på puljetillegg for slaktegris tilpasset kapasitet på dyrebilene, dvs at trinnet på 90 gris reduseres til 80 gris.

Puljetilleggene blir som følger:

Antall  Kr per kg
15 – 25 0,15
26 – 40  0,30
41 – 55 0,50
56 – 69 0,65
70 – 79 0,75
Fra 80  0,90


Edelgristillegget reduseres fra kr 1,30 til kr 0,70 per kg. Kompensasjonen til avlsbesetninger reduseres tilsvarende. Den løpende avregningsprisen økes tilsvarende reduksjonen med kr 0,60 per kg.

Kvantumstilleggene for slaktegris og smågris reduseres og det lages en ny skala slik:

Antall  Pris per stk
500 – 999 5 kr
1000 – 1499  10 kr
1500 – 1999 20 kr
2000 – 2499 30 kr
2500 – 2999 40 kr
Fra 3000 50 kr


Reduksjon i kvantumstilleggene kompenseres ved økt pris på slaktegris og smågris. Smågrisprisen økes med 40 kr og kombitillegget reduseres med 20 kr. Denne endringer medfører relativ styrking av økonomien i kombinertproduksjonen.

Endringene øker løpende avregningspris med kr 1,17 per kg (inkl. endring vedrørende edelgristillegg), samt at det settes av andel til etterbetaling.
 

Detaljer i endringer for småfe

For småfe er det ingen større endringer, men satser reduseres for å dekke inn andelen til etterbetaling. Satser i sesongtillegget blir redusert med kr 1 per kg (unntatt uke 39 og 40 med reduksjon kr 0,50).

Lavere sesongtillegg blir sannsynlig kompensert med høyere avregningspris slik at den totale prisnedtrappinga blir minst like stor som nå. Det er viktig for å styrke stimulansen til tidlig slakting.

Gourmetlamtillegget innføres også for uke 32 og 33, mot fra uke 34 i 2015.

Øverste trinnet for puljetillegg på 220 småfe er tilpasset bil og henger. Vi fjerner det øverste trinnet og går tilbake til 130 småfe som høyeste trinn med en sats på 50 kr/stk.

Satsene i kvantumstillegget reduseres til følgende satser i kr per kg

  Ny sats 2016 Nåværende sats
1000 – 1999 kg  0,40 0,50
2000 – 2999 kg 0,80 1,00
3000 – 4999 kg   1,20 1,50
Fra 5000 kg   1,70 2,00

 

Endring for kylling/kalkun

Kvantumstillegget fjernes. 27 øre/kg av tillegget holdes igjen til formål om etterbetaling. De resterende 22 øre/kg av kvantumstillegget utbetales som eget pristillegg. Videre trekkes det 40 øre/kg til et Kyllingfond.
 

Endring for egg

På egg legges det inn et pristrekk på 19 øre/kg til formål om etterbetaling. Pristrekket på 30 øre/kg vi har hatt i høst til finansiering av eksport, fjernes fra nyttår.