Bedret resultat for Nortura

(28.09.16) Driftsresultatet i 2.tertial øker med 89 millioner kroner målt mot fjoråret. Fortsatt kostnads- og produktivitetsfokus, samt vekst for Nortura Proff og Norfersk, bidrar positivt. Vridning i salget fra dagligvaremarkedet til industrimarkedet svekker bruttomarginen i konsernet.

Nortura

  • Driftsinntektene vokser med 2,2 prosent i tertialet og 5,6 prosent hittil i år.
  • Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 2.tertial 2016 ble 391 millioner kroner. EBITDA-marginen for tertialet ble 5,3 prosent, en prosent høyere enn i 2.tertial 2015.
  • Driftsresultatet (EBIT) i 2.tertial 2016 ble 206 millioner kroner, en bedring på 89 mill.kr. Hittil i år er driftsresultatet 175 millioner kroner høyere enn for 2015.

 

2.    Tertial

 

Hittil i år

 

Alle tall i mill.kr

V16

V15

Endring

V16

V15

Endring

Driftsinntekter

7401

7243

158

14 000

13 256

744

EBITDA

391

313

79

583

425

157

EBITDA margin

5,3 %

4,3 %

1,0 %

4,2 %

3,2 %

1,0 %

EBIT

206

117

89

208

33

175

EBIT margin

2,8 %

1,6 %

1,2 %

1,5 %

0,2 %

1,2 %

Resultat før skatt

188

80

108

148

-35

184


Konsernet fortsetter den positive resultatutviklingen fra 1.tertial og resultatet hittil i år er 184 millioner kroner bedre enn fjorår. God kostnadsstyring og besluttede kostnadsreduserende tiltak har gitt betydelige effekter både i 1.tertial og 2.tertial. Totalt er driftskostnadene 4,3 prosent lavere enn fjorår og til tross for økt produksjonsvolum er lønnskostnadene redusert i nominelle termer. Samtidig er det stort fokus på videre kontinuerlig forbedring i driften, og produktivitetsutviklingen på slakting og skjæring fortsetter den positive trenden fra 1.tertial og foregående år.

Det er fortsatt god vekst for Nortura Proff i storkjøkkenmarkedet, samt økt salg gjennom industrikanalene og Norfersk. Nedgang i dagligvaresalget fører imidlertid til at bruttomarginen svekkes med en prosentenhet målt mot fjorår. Markedet preges fortsatt av kjedenes satsning på egne merkevarer (EMV) og markedsandelen for dette segmentet utgjør hittil i år 39,2 prosent, opp 2,9 prosentenheter mot fjorår. Utviklingen bidrar til at Norturas merkevarer fortsetter å tape markedsandeler.

Fjoråret var preget av lavt salg i kyllingmarkedet som en effekt av negativt mediefokus høsten 2014, og medførte redusert volum gjennom verdikjeden og et høyt lagernivå. I 2016 er slaktevolumet for kylling redusert betydelig for å bygge ned lagernivåer, samtidig har Nortura mistet volum på flere kundeleveranser i dagligvaremarkedet gjennom både 2015 og 2016.

I midten av juni oppsto det brann i fabrikken i Tønsberg. Hendelsen har medført økte kostnader som følge av materielle skader, samt redusert salg av pølser og leverpostei som følge av produksjonsstans. Beredskapsrutinene fungerte og en var tilbake i markedet etter relativt kort tid.

Se film om resultatet på nortura.no

– Jeg er fornøyd med at vi fortsetter resultatframgangen. Planen i konsernstrategien der målet er å gjøre Nortura mer lønnsomt gir resultater. Vi øker inntektene og kutter kostnadene, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Reduserte kostnader, utviklingen i datterselskapet Norfersk, som leverer ferskt kjøtt til NorgesGruppen, har sammen med storkjøkkenmarkedet bidratt til den positive utviklingen.

Grillsesongen har også vært god. I sommer ble det blitt utviklet kjedeunike Gilde- og Priorprodukter.

Det er en klar utvikling blant dagligvarekjedene om å satse på egne merkevarer(EMV). Dette går fortsatt på bekostning av Nortura sine merkevarer. Kjedeunike merkevarekonsepter bidrar til å gjøre Gilde og Prior mer attraktive.

– Vår strategi er å spille på lag med handelen, noe grillsesongen, der vi har tilpasset våre merkevarer til hver enkelt kjede er et godt eksempel på, sier Kolberg.

Tidligere i år ble Nortura kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter. – Vi ser store muligheter i innovasjon og har en ambisjon om å ta en sterk posisjon innenfor det grønne skiftet, sier Kolberg.

– Det er fortsatt lave marginer i vårt selskap, men vi er på rett vei. Et bedret resultat gir oss mulighet til å investere i ny vekst og dermed trygge norsk matproduksjon og norske arbeidsplasser, sier Kolberg.

Les her for detaljert rapport for andre tertial