Lav forekomst av antibiotikaresistens i husdyr og mat i Norge

(15.09.16) Veterinærinstituttet har overlevert statusrapporten for antibiotikabruk og -resistens i Norge til Mattilsynet. NORM-VET 2015-rapporten dokumenterer en gunstig situasjon både når det gjelder antibiotikabruk til matproduserende dyr og antibiotikaresistente bakterier i dyr og mat i Norge, skriver Animalia på sin nettside.

StorfeRapporten dokumenterer at det er lav forekomst av resistente bakterier blant norske matproduserende husdyr både sett i et nasjonalt og i et internasjonalt perspektiv.

I 2015 er det svin og storfe som er undersøkt og resultatene bekrefter det generelle bildet av den gunstige situasjonen i norsk husdyrhold, jamfør tidligere NORM-VET-rapporter.

Svært lavt forbruk av antibiotika er hovedårsaken til den gunstige situasjonen når det gjelder resistens. Det igjen skyldes lav forekomst av sjukdommer.

Fokus på smittebeskyttelse og forebyggende tiltak mot vanlige sjukdommer er viktige faktorer for god dyrehelse. I tillegg har myndigheter og husdyrnæring gjennom mange tiår bekjempet og utryddet alvorlig smittsomme sykdommer som er vanlig i mange land i Europa.

Artikkelen er hentet fra Animalia.