Markedsbalansen for kjøtt og egg

(30.05.16) Markedet preges for tiden av overskudd av sau/lam og gris.

StorfeslaktStorfe
Situasjonen for storfe er som normalt på denne tida av året, med betydelig underdekning av helslakt. Norsk vare har i gjennomsnitt så langt i år bare dekket litt over 60 prosent av etterspørselen.

Tollen har vært redusert på hele/halve slakt sammenhengende fra oktober i fjor for å sikre at markedet kan suppleres med import.

De seneste årene har stor etterspørsel etter biff og filet på våren og forsommeren skapt ubalanse i markedet og tollen har derfor vært redusert på bakpart, eller såkalt pistol, fordi bakpart har høyere andel biff/filet enn forparten. I år har det så langt vært bedre balanse mellom deler av dyret og derfor ingen tollnedsettelse på bakpart.

Hittil i år er det importert om lag 10 000 tonn storfe. Det er litt mindre enn i samme periode i 2015, som var et rekordår.

Sammenlignet med 2015 er produksjonen økt med 2 prosent, mens salget er redusert med 2 prosent. Vektene på storfeslakta er rekordhøye og slakta blir stadig feitere. Økningen i fett er bekymringsfull med tanke på overskuddet av fett i markedet.

Illustrasjonsbilde fra Nortura SteinkjerGris
Norsk svineproduksjon har en veldig sterk effektivitetsutvikling med stadig flere avvente smågris fra hver purke. I tillegg har slaktevektene i år vært høye. Det medfører at produksjonen så langt i år har økt med hele 5 prosent.

Samtidig er, salget 1 prosent ned, og reguleringslageret er nå oppe i 2 600 tonn.

Ved marsprognosen ble det varslet at Nortura ikke tar ut målpris, og fra 16. mai ble vektgrensen for høyeste pris redusert fra 90 til 85 kg. På grunn av økte reguleringskostnader har Nortura foreslått for Omsetningsrådet å øke omsetningsavgiften med 50 øre/kg til 1,00 kr/kg i 2. halvår.

Totalmarked gjennomfører nå eksport av gris fra reguleringslager og det ligger an til at eksportkvoten på 1 897 tonn vil bli utnyttet i 2016.

God oppslutning om "Svinedugnaden" med slakting av gris på lavere vekter og redusert semin vil være et svært godt tiltak for å redusere reguleringskostnadene og opprettholde prisnivået for gris.

Lam på hengSau/lam
Prognosen viser nå et overskudd av sau og lam på 1 800 i 2016. Det er også ca. 2 000 tonn sau og lam på reguleringslager. I tillegg er vi kjent med at det er betydelige lagre hos industriaktørene.

Vi regner med å gå inn i ny lammesesong med fortsatt lam på reguleringslager.

Situasjonen for sau/lam er dermed svært alvorlig, noe som også konsernstyrets vedtak om å redusere planlagt gjennomsnittlig engrospris med 2 kr/kg for 2. halvår vitner om.

Den økte produksjonen skyldes både at bestanden øker, men vi ser også at lammene blir større. Det er en utfordring med tanke på at det øker volumet og dermed overskuddet. Samtidig ønsker ikke markedet lam som er for store fordi noen stykningsdeler blir for store. De fleste forbrukere vil synes at et lår på 3-4 kg er for stort å sette i stekeovnen. Tilsvarende ser vi at store fenalår også er krevende å omsette.

Markedet etterspør mye lam tidlig i sesongen, og normalt er det underdekning og sug tidlig i sesongen. I år vil derfor prisløypa bli utformet med tanke på at det skal være lønnsomt å levere lammene tidligere. Blir responsen i form av tidligleveranser god, vil det være et viktig bidrag til å økt totalsalg og bedre markedsdekning de viktige ukene tidlig i sesongen.

I tillegg blir lammene litt lettere, noe som i seg selv vil være et bidrag til å redusere overskuddet. 

EggEgg
Lagrene av egg og eggprodukter er nå på et lavt nivå etter et godt salg gjennom mai og førtidsslakting gjennom vinteren. Det ligger derfor godt til rette for å håndtere det forventede overskuddet gjennom sommeren.

Slik situasjonen ser ut nå med en lav produksjonskurve i starten av 2017 vil det være greit å ha en del overskuddsegg med inn i 2017.

Med bakgrunn i lagersituasjon og prognose vurderte Rådet for Frivillig Førtidsslakting i sitt møte den 11. mai at det ikke er aktuelt å iverksette ytterligere førtidsslakting nå. Med mindre en opplever et betydelig fall i markedet framover, vil det heller ikke bli behov senere i 2016. 

KyllingKylling og kalkun
Nortura er ikke markedsregulator for kylling og kalkun og vi uttaler oss derfor kun om egen produksjon og salg.

All vår kylling er nå over på narasinfritt fôr og nytt sortiment er etablert i kjedene. Alt tyder nå på at forbrukeren har fått tilbake tilliten til kyllingen og salget så langt er over nivået før narasin i fôret ble et tema.

Det er et godt aktivitetstrykk i tiden framover og det viser at kjedene ser på kylling som et satsingsområde.

Når det gjelder kalkun er det generelt en krevende markedsituasjon, men for kalkunfilet ser vi en økning i forhold til fjoråret i de de kjedene som har samme sortiment. I tillegg til kalkunfilet har vi et spennende grillsortiment som har blitt godt mottatt.  

 

Se også siste prognose.