Markedsbalansen for kjøtt og egg

(08.08.16) Nå på sensommeren preges markedet av overskudd av gris og sau/lam, mens det er god balanse for egg. Fortsatt er det underdekning av storfe.

Av: Hilde-Kari Skarstein, markeds- og prognosesjef Nortura Totalmarked

IllustrasjonsbildeDet er litt tidlig å konkludere om årets grillsessong, men salget har så langt ikke vært så godt som vi kunne ønsket med tanke på markedsbalansen. Selv om det har vært mye fint sommervær mange steder i landet, har det vært ganske varierende og uforutsigbart og det kan ha påvirket folks middagsplanlegging.

Storfe
Som normalt er det underdekning av storfeslakt på denne tiden av året, men det har vært høyere dekning av norsk vare gjennom sommeren enn det som har vært vanlig de senere årene. Det skyldes noe lavere etterspørsel etter storfe enn vi normalt opplever gjennom sommeren.

Så langt i år har tilførslene økt med 3 prosent, mens salget er uendret sammenlignet med samme perioden i 2015.

Til og med juni ble det importert ca. 13 400 tonn storfekjøtt. Det er om lag som i samme periode i 2015, som var et rekordår for import av storfe. På grunn av underdekning av norsk vare, har tollen på hele slakt vært satt ned i hele år - og foreløpig fram til 22. august.

Nå nærmer vi oss norsk slaktesesong og forhåpentlig markedsdekning av norsk storfe. Da forutsettes det at perioden med tollnedsettelse avsluttet, slik at importert vare ikke fortrenger det norske.

I tråd med det som tidligere er varslet, mot slaktesesongen. Hensikten er å stimulere til slakting på våren og sommeren når underdekningen er størst.

Gris
Markedet for gris er preget av overskudd. I første halvår har det vært overdekning av gris i de fleste uker og reguleringslageret er per 1. august på 2 600 tonn. Tilførslene av gris er så langt i år 4 prosent høyere enn i samme periode i 2015, mens salget er 1 prosent lavere. Prognosen viser et overskudd på 2 200 tonn for 2016. Produksjonen drives av en sterk effektivitetsvekst med stadig flere avvente smågris fra hver purke.

For å møte overskuddet av gris og sikre norsk ribbe til jul, gjennomføres et såkalt "ribbetiltak" i andre halvår. Både Nortura og KLF-bedriftene deltar aktivt i dette. Målet med tiltaket er økt uttak av norsk ribbe, bedre utnyttelse av eksportkvoten og reduserte reguleringskostnader.

Tiltaket innebærer at Totalmarked tilbyr kjøttbransjen å kjøpe hel, frossen gris fra reguleringslager med rett til å selge tilbake til Totalmarked en gitt andel av skinke, sortering eller kam. Når det er overskudd kan også fersk gris benyttes, men fryst gris skal utgjøre minst halvparten av tiltaket. Kam, skinke og sortering som aktørene leverer tilbake vil så bli eksportert, dersom det ikke er behov for kjøttet i det norske markedet. Slik det ser ut nå vil hele eksportkvoten på 1 897 tonn bli utnyttet i 2016.

For å stimulere til å levere lettere gris ble vektgrensa for å oppnå høyeste pris redusert før sommeren. For å bedre markedsbalansen og samtidig møte markedets ønske om mindre fett, er det avgjørende at produsentene følger opp de prissignalene som er gitt gjennom endrede vektgrenser.

Som tidligere år trappes prisen opp fra begynnelsen av oktober for så å trappes ned igjen de siste ukene inn mot jul. Dette er for å stimulere til å levere gris i de viktige ukene før jul slik at det blir nok fersk ribbe til alle.  

Sau/lam
Like før lammesesongen starter kan vi konstatere at sau og lam har en svært vanskelig markedssituasjon. Vi går inn i ny sesong med et betydelig reguleringslager. Per 1. august er det ca. 1 200 tonn lam på lager, og det er liten interesse hos aktørene for å kjøpe. I tillegg er det vel 500 tonn sau på lager, men det vil gå noe ut de kommende ukene.

Som vi har omtalt tidligere er det ønskelig at lammene leveres tidligere enn det som har vært normalt. Det er både for å møte etterspørselen i markedet når matvarekjedene starter sine lammekampanjer, men også for å hindre at lammene blir for tunge. Markedet ønsker av flere grunner ikke altfor tunge lam. Dels blir stykningsdelene for store, både i forhold til det forbrukeren og industrien vi ha. Samtidig har tunge lam ofte for mye fett og det heller ikke ønskelig.  Og sist men ikke minst, lettere lam gir et mindre volum og er dermed positivt for markedsbalansen.

Prisløypa for høsten er uformet med sikte på at det skal være lønnsomt å levere lammene tidligere.

Egg
I år har eggsalget vært bedre enn normalt i juli. De aller fleste år er eggsalget svært lavt på sommeren, og egglageret er vanligvis høgt mot inngangen av høsten. Sommeren startet med et lavt reguleringslager av egg, og med et godt eggsalg er reguleringslageret fortsatt lavt.

Eggmarkedet har dermed snudd noe i løpet av året. I vinter var det behov for førtidsslakting for å fjerne 740 tonn eggoverskudd, men utover høsten går det mot en viss underdekning. Salget øker jevnt og produksjonskurven er lav.

Kylling
Kyllingsalget gjennom sommeren har vært som forventet, med godt salg der hvor Nortura har markedsadgang. Det er et godt aktivitetstrykk i tiden framover og det viser at kjedene ser på kylling som et satsingsområde.

For tiden er det god balanse mellom tilførsel og salg. Det ligger an til noe justering av produksjonsvolum de to siste månedene av året.

Kalkun
Lageret av julekalkun er på nivå med som det som forventes solgt i løpet av høsten og inn mot jul og nyttår. Fremover vil derfor slakt gå inn til andre produkter som skal selges i samme tidsperiode.

Lageret av kalkunfilet er fortsatt for høyt og det er behov for noe justering av produksjonsvolumet gjennom tredje tertial.