Nortura og KLF enige om ny ordning for markedsbalansering

Pressemelding fra Nortura:

(25.08.16, oppdatert 10.10.16) Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er enige om å samarbeide om et felles forslag for ny ordning for markedsbalansering av kjøtt og egg. Konkurransetilsynet sier nei til Nortura og KLF (lenke i bunn av saken).

Avtalen signeres: F.v. Sveinung Svebestad, styreleder Nortura, Ståle Gausen, styreleder KLF, bak f.v. Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef Nortura og Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør KLF
Avtalen signeres: F.v. Sveinung Svebestad, styreleder Nortura, Ståle Gausen, styreleder KLF, bak f.v. Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef Nortura og Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør KLF

– Vi trenger en felles finansiert ordning for markedsbalansering av kjøtt og egg i Norge sier Sveinung Svebestad og Ståle Gausen som er styreledere i hhv Nortura og KLF.

Forslaget innebærer blant annet at Nortura fortsatt er markedsregulator, men at det opprettes et Råd for Markedsbalansering for kjøtt og egg der både KLF og Nortura er representert.

Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i mandatet til Markedsbalanseringsutvalget og den tverrpolitiske målsettingen om landbruk og matproduksjon i hele landet. Forslaget bygger også på merknaden i Innst. 412S (2015-2016) fra FrP, H, V og KrF til Jordbruksoppgjøret i år om velfungerende verdikjeder og behovet for en konkurransenøytral markedsregulering finansiert av produsentene selv.

Forslaget er fremforhandlet i sommer, etter at Markedsbalanseringsutvalget la frem en tredelt innstilling til landbruksministeren. Målsettingen til KLF og Nortura har vært å få hele norsk egg- og kjøttbransje til å samle seg rundt ett felles innspill til den nye Landbruksmeldingen.

Det har vært vektlagt å få frem en velfungerende ordning som forenkler og skaper grunnlag for en mer fleksibel regulering av råvaremarkedene for egg og kjøtt.

– Det har vært viktig for både Nortura og KLF å selv ta ansvar for å foreslå en effektiv, konkurransenøytral, forutsigbar og rettferdig markedsordning til beste for bøndene og forbrukere i hele landet, sier de to styrelederne.

Hovedpunktene i avtalen mellom Nortura og KLF bygger på enighet om at

  • Nortura skal fortsatt være markedsregulator
  • Det opprettes et «Råd for markedsbalansering av kjøtt og egg» som skal innstille tiltak overfor Landbruksdirektoratet/Omsetningsrådet.  KLF og Nortura har lik representasjon. Dette vil effektivisere markedsreguleringen ved at alle parter kan fremme sine syn før innstillingen oversendes Omsetningsrådet.
  • Arbeidet med å sikre økt oppslutning om frivillig produksjonsregulering skal styrkes.
  • KLF og Nortura er enige om at det innføres en ekstern revisjonsordning som skal styrke kontrollen med utøvelsen av markedsregulatorrollen. Videre skal informasjonsrutinene gjennomgås og revideres for å sikre likebehandling av alle aktørene i bransjen.
  • For å bedre forbrukertilbudet av norsk rødt kjøtt, foreslås det at reguleringen også skal gjelde for skåret kjøtt (og ikke bare hele dyr) slik at forbrukertilbudet styrkes.
  • Nortura skal skilles organisatorisk fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) og Animalia, og det skal utredes om de to organisasjonene skal slås sammen eller fortsette som to separate virksomheter.

Opprettelsen av Råd for Markedsbalansering er en bransjesamordning av markedsbalanseringen, og krever stor bevissthet rundt alle konkurransemessige sider. Forslaget krever at Regjeringen gjennomfører forskriftsmessige endringer i unntaket fra Konkurranselovens §10, slik at KLF får en rolle som skaper konkurransenøytralitet.

– Det er en merkedag når KLF og Nortura har kommet til enighet om markedsbalansering. Nå vil vi sammen arbeide for gjennomslag både i regjeringen og stortinget, sier Svebestad og Gausen.

Logoer


For ytterligere informasjon:

  • KLF: Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, tlf. 913 59 382, bojh@kjottbransjen.no
  • Kjell S. Rakkenes, konserndirektør kommunikasjon, samfunnsansvar og Trygg Mat i Nortura, tlf. 905 52 956, kjell.rakkenes@nortura.no


Vedlegg: Avtale KLF og Nortura

 

16.09.16
Regjeringen har i dag bedt Konkurransetilsynet om å vurdere Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) og Norturas felles forslag til markedsbalanseringsordning for egg- og kjøttsektoren. Les mer

10.10.16
Konkurransetilsynet sier nei til Nortura og KLF, les saken i Bondebladet.