Norturas innspill til Jordbruksmeldinga

(25.02.16) Jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat i et omfang som dekker etterspørselen etter norskproduserte matvarer. Produksjon av fellesgoder som kulturlandskap, bosetting, verdiskaping og sysselsetting vil være verdifulle tilleggsfunksjoner som følger av selve matproduksjonen. Forutsetningen for at jordbruket skal kunne løse disse oppgavene, er at næringen sikres økonomisk og sosial bærekraft.

Av: Gunnar Dalen, direktør Nærings- & Handelspolitikk

Produksjonsprosessene og forvaltningen av landets vann- og arealressurser må skje på en bærekraftig måte. Virkemidlene må målrettes for å sikre produksjon over hele landet og en variert bruksstruktur. For å produsere nok og trygg mat er en avhengig av en velfungerende matvarekjede fra jord til bord. Dette forutsetter velfungerende ordninger for markedsbalansering og en matpolitikk som ivaretar det særnorske nivået for mattrygghet og dyrehelse. Det norske markedet har et høyt prisnivå og er forholdsvis lukket. I tillegg preges varehandelen av meget få aktører. Nortura er overbevist om at det også i framtida vil være behov for produsentorganisering, felleseid industri og markedsordninger for de mest sentrale jordbruks-varene, bl.a. for kjøtt og egg. Nortura ønsker fortsatt å ivareta rollen som markedsregulator i markeds-balanseringsordningene. I arbeidet med å forenkle markedsbalanseringen, tilrår Nortura at en legger Forenklingsalternativet til grunn.

Produksjonsverdien av kjøtt- og eggproduksjonen er nå på om lag 11,5 mrd. kr, og denne sektoren er sammen med mjølkeproduksjonen helt avgjørende for arealbruken i Norge og særlig i distriktene. Nøkkelen til en vellykket landbrukspolitikk ligger i fôrpolitikken, siden om lag 90 % av arealet brukes til dyrking av fôr. For å sikre økonomisk bærekraft i husdyrproduksjonene, blir det avgjørende å øke grovfôrproduksjonen – både per arealenhet og totalarealet, og innrette fôrkornproduksjonen slik at den bidrar til økonomisk bærekraftige husdyrproduksjoner. Økt storfekjøttproduksjon står for det største potensialet for økt verdiskaping i norsk jordbruk, og en økning av produksjonen med 10 000 t vil øke verdiskapinga i verdikjeden med 750 mill. kr årlig. For å lykkes med dette, må lønnsomheten bedres, og virkemidlene må utvikles og tilpasses til nye modeller for arbeidsdeling. Nortura har beregnet at det er nødvendig med en statlig investeringsstøtte på om lag 1,8 mrd. kr over 10 år for å etablere nødvendig produksjonskapasitet i storfekjøttproduksjonen. Vi mener at et investeringsprogram for storfekjøtt bør samordnes med tilsvarende tiltak i mjølkeproduksjonen.

Les hele innspillet her, pdf. 1433 kb