Prognosen 2016 – Økende overskudd av lam og gris

(10.03.16) Prognosen for 2016 viser et tiltagende overskudd av lam og gris, og for begge produksjonene begynner markedssituasjonen nå å bli utfordrende. Også på egg er det fortsatt en krevende situasjon, selv om det der er tegn til en liten bedring. Storfe preges fortsatt av et stort underskudd av norsk vare.

Prognose 2016 – per mars 2016

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

81 000

102

7 570

103 300

100

- 14 800

Sau/lam

25 400

101

1 006

25 000

98

 1 400

Gris

136 100

101

1 600

136 000

100

1 700

Egg

61 600

102

290

61 300

101

600


Storfe
Underskuddet av storfe i 2016 er beregnet å bli om lag 14 800 tonn. Det er en økning i underdekningen på 600 tonn sammenlignet med forrige prognose. Det prognoseres fortsatt 0-vekst i salget og en netto nedgang i mordyrbestanden på ca. 2 000 dyr i løpet av 2016.

Gris
Den nye prognosen viser et overskudd på 1 700 tonn gris i 2016. Det er 400 tonn mer enn januarprognosen viste. Produksjonen er estimert å øke med 1 prosent til tross for at det forventes en reduksjon i antall bedekninger på 2 prosent. Det er imidlertid den kraftige økningen i effektiviteten, på over av 2 prosent, som bidrar til at det likevel ligger an til å bli en økning i antall slakt på ca. 1 prosent sammenlignet med fjoråret. I tillegg forventes det også en liten økning i slaktevektene.

Når da engrossalget prognoseres flatt sammenlignet med 2015 ender en opp med et overskudd på 1 700 tonn når forventet inntak av importkvotene plusses på.

– Det prognoserte overskuddet av gris begynner å bli bekymringsfullt, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Et overskudd på 1 700 tonn i tillegg til et reguleringslager på nesten 400 tonn fra i fjor er krevende å håndtere med de virkemidlene vi som markedsregulator har til rådighet. Begrensningene i reguleringseksporten som ble vedtatt i WTO før jul har gitt oss et innsnevret handlingsrom, noe som betyr at prisen nå må brukes enda mer aktivt som virkemiddel for å balansere svinemarkedet, påpeker Simonhjell.

Sau og lam
På lam viser ny prognose et overskudd av sau/lam på 1 400 tonn, noe som er hele 800 tonn mer enn i prognosen fra januar. Det er beregnet en økning i produksjonen av sau og lam på to prosent, mens det ventes en tilsvarende nedgang i salget sammenlignet med 2015. Bestanden av sau og lam er estimert til å bli ca. 3 prosent høyere ved beiteslipp denne våren sammenlignet med 2015. Det forutsettes slaktevekter som gjennomsnittet for de siste tre årene.

Situasjonen for sau/lam er tydelig forverret i løpet av relativt kort tid og reguleringslageret er nå oppe i 1 800 tonn. Bare siden nyttår har det kommet inn 400 tonn på reguleringslager, og det i en periode hvor det normalt er underskudd og uttak av lager.

– Salget hittil i år har vært dårlig, og det må nok sees i sammenheng med at det er store lagre i bransjen. Slik situasjonen er nå er det derfor en betydelig utfordring å få tømt reguleringslageret før vi går inn i ny sesong, sier Jakob Simonhjell.

Både bransjen og Opplysningskontoret setter nå inn ressurser for å øke salget, men det er også behov for å flere tiltak, sier Jakob Simonhjell.

– For å stimulere til økt salg og realisering av reguleringslageret vurderer vi å endre planlagt gjennomsnittlig engrospris og prisløypa og fram til sommeren. Konklusjonen vil være klar i løpet av få dager.

Samtidig varsler Simonhjell også at prisløypa inn mot slaktesesongen vil bli brukt aktivt for å stimulere til å levere slaktemodne lam tidlig. Det er ønskelig av flere grunner; både for å sikre nok tilgang av lam når sesongen er på topp i butikkene, for å unngå at lammene blir tyngre enn det markedet etterspør og som et ledd i å bedre markedsbalansen.

Til slutt oppfordrer Simonhjell de som vurderer utvidelser eller nyetablering om å holde litt igjen til markedssituasjonen er mer avklart.

– Selv om situasjonen er krevende akkurat nå, har jeg likevel tro på at dette skal løse seg, men det krever at vi får utløst det potensialet som ligger i økt forbruk av verdens beste lam, sier Simonhjell.

Egg
Marsprognosen for egg viser et overskudd på ca. 600 tonn i 2016. Det innebærer en økning i produksjonen på 1,5 prosent, men korrigert for førtidsslakting som er gjennomført eller avtalt, er det en reell nedgang i produksjonen med nesten 1 prosent. Engrossalget forventes å øke med vel 1 prosent dette året.

– Vi ser nå en etterlengtet bedring i eggmarkedet. Med en økning i salget om lag i takt med befolkningsveksten går det sakte men sikkert i riktig retning, og det ser ut som vi har kontroll på situasjonen med de tilgjengelige virkemidlene. Men dette betyr ikke at eggmarkedet er friskmeldt. Den underliggende kapasiteten i næringen er fortsatt for stor og nyetableringer må unngås, sier Jakob Simonhjell.

 

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg