Prognosen 2016 – Overskudd av lam og egg

(21.01.16) Prognosen viser et overskudd av lam i 2016 som gir en utfordrende markedssituasjon. Det samme gjelder for egg, hvor den svært krevende markedssituasjonen fortsetter i 2016. For gris er viser også prognosen overskudd, men på et nivå som er håndterbart innenfor de tilgjengelige virkemidlene markedsregulator har. Storfe preges fortsatt av et stort underskudd av norsk vare.

Prognosen 2016 – per januar 2016

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 81 300 103 7 570 103 100 100 - 14 200
Sau/lam 24 800 99 1 006 25 250 99 600
Gris 135 200 101 1 650 135 500 100 1 300
Egg 61 900 102 290 61 100 101 1 100

 

Storfe
Underskuddet av storfe i 2016 er beregnet å bli om lag 14 200 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Det er litt mer enn sist prognosert. Endringen skyldes økt salg. Det prognoseres fortsatt 0-vekst i salget, men på grunn av at salget på slutten i året i fjor ble større enn sist prognosert, innebærer dette likevel en økning i mengde i forhold til forrige prognose.

 

Produksjonen er prognosert å øke med 3 prosent sammenlignet med 2015. Det skyldes i hovedsak at det ventes større slakting av ku og okse, mens det forventes kun en mindre økning i slaktevektene. Det er lagt til grunn en økning i ammekubestanden på 3 500 dyr. Melkekubestanden prognoseres ned med 6 000 dyr i løpet av året, og dermed reduseres kubestanden ytterligere i 2016.
 
Gris
På gris er det bare marginale endringer fra forrige prognose og det er beregnet et moderat overskudd i 2016. Produksjonen estimeres opp en prosent, mens engrossalget forventes å bli uendret sammenlignet med fjoråret. Det er lagt til grunn en reduksjon i antall bedekninger på 2 prosent, men effektiviteten forventes å øke litt over to prosent. Det gir en økning i antall gris til slakt med vel en prosent sammenlignet med 2015, mens slaktevektene forventes å gå litt ned. Dette summeres opp i et overskudd på 1 300 tonn, inkludert forventet inntak av importkvotene.

– Dette er et overskudd som er på et nivå som er håndterbart innenfor de virkemidlene markedsregulator har til rådighet, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Samtidig er det viktig å understreke at handlingsrommet vårt er begrenset etter at WTO før jul vedtok redusert kvote for reguleringseksport. Det betyr at vi heretter må være enda tidligere ute med korrigerende tiltak for å styre markedsbalansen for gris, understreker Simonhjell.
 
Sau/lam
Det er i prognosen beregnet en reduksjon - både i produksjonen og engrossalget av sau og lam - på en prosent sammenlignet med 2015. Bestanden av sau og lam er estimert til å bli ca. 1 prosent høyere ved beiteslipp i 2016 enn i 2015. Det er lagt til grunn slaktevekter på gjennomsnittet for de siste tre årene. Summen av dette gir en prognose for 2016 med et overskudd på 600 tonn.

– Isolert sett er ikke dette overskuddet veldig stort, men når vi legger til reguleringslageret fra 2015-sesongen på om lag 1 500 tonn så begynner dette å bli bekymringsfullt, sier Jakob Simonhjell.

Med denne prognosen blir 2016 det tredje året på rad uten vekst i markedet. Samtidig viser prognosen en økning i produksjonspotensialet med en økning i antall mordyr på nesten 2 prosent i løpet av året. – Det er derfor nå grunn til å mane til forsiktighet når det gjelder utvidelser eller etablering i sauenæringen, sier Simonhjell.
 
Egg
Prognosen for egg viser et overskudd på ca. 1 100 tonn i 2016. Det innebærer en økning i produksjonen på 2 prosent, men korrigert for gjennomført eller avtalt førtidsslakting, er produksjonen om lag stabil. Engrossalget estimeres å øke med en prosent.

– Prognosen viser at den krevende situasjonen i eggmarkedet fortsetter. Selv om det nå ser ut til at det prognoserte overskuddet kan håndteres med de tilgjengelige virkemidlene, er det likevel helt avgjørende at det ikke kommer nyetableringer nå. Til det er den eksisterende kapasiteten i næringen altfor stor, sier Jakob Simonhjell.

 

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg