Prognosen 2016 – Overskudd av lam og gris

(23.06.16) Ny oppdatert prognose for 2016 viser fortsatt overskudd av lam og gris og markedssituasjonen er krevende for begge produksjonene. Selv om det fortsatt er overskudd av egg totalt for året, går utviklingen i retning av bedre markedsbalanse. For storfe er situasjonen uendret med fortsatt stort underskudd av norsk vare.

Dette er hovedinntrykket i den reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2016 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data annen hver måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognose 2016 – per juni 2016

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 81 300 102 7 570 103 350 100 - 14 500
Sau/lam 25 400 102 1 006 24 700 97 1 700
Gris 136 600 102 1 550 136 000 100 2 200
Egg 61 550 101 290 61 600 102 250


Storfe
Underdekningen av storfe er beregnet å bli om lag 14 500 tonn i 2016, og det er i praksis likt med forrige prognose. Produksjonen forventes å øke med vel 2 prosent sammenlignet med 2015, mens salget prognoseres likt med fjoråret. Økningen i produksjonen forklares med økt slakting av ku og okse i tillegg til en forventet økning i gjennomsnittlig slaktevekt for okse på ca. 5 kg sammenlignet med 2015.
 
Gris
På gris viser den nye prognosen et overskudd på 2 200 tonn i 2016. Det er 800 tonn lavere enn marsprognosen viste. Forbedringen skyldes hovedsakelig at slaktevektene resten av året ser ut til å bli lavere enn tidligere antatt. Men på grunn av den kraftige produktivitetsforbedringen i næringen ligger det likevel an til en økning i produksjonen på 1,7 prosent sammenlignet med 2015. Salget prognoseres likt med 2015.

Basert på det som er registrert de siste ukene er det lagt til grunn en reduksjon i slaktevektene resten året på ca. 2 kg sammenlignet med 2015.

– Den utviklingen vi ser på slaktevektene er veldig gledelig og virker direkte inn på markedsbalansen, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Samtidig understreker han viktigheten av at svineprodusentene fortsetter å støtte opp om Svinedugnaden.

– Med den sterke underliggende effektivitetsøkningen vi har i næringen, er det nødvendig at næringen bremser opp litt for å unngå store overskudd, sier Simonhjell.

Simonhjell peker også på at prognosen fortsatt viser at det blir nok norsk ribbe til jul. Det er derfor ikke noe som tyder på at Nortura vil komme til å anmode om tollnedsettelse på ribbe i år. Han oppfordrer samtidig industrien og handelen til å planlegge ut fra at all juleribbe i år vil være basert på norske råvarer.

Sau/lam
På sau og lam viser den nye prognosen et overskudd på 1 700 tonn, om lag på samme nivå som forrige prognose. Overskuddet skyldes en kombinasjon av forventet reduksjon i salget på 3 prosent og en økt produksjon på 2 prosent sammenlignet med 2015.

Produksjonsøkningen skyldes at dyretallet vil være 4 prosent høyere ved beiteslipp i år sammenlignet med fjoråret. Samtidig legges det i prognosen til grunn slaktevekter som gjennomsnittet av de siste tre årene.

Det er nå ca. 1 900 tonn sau og lam på reguleringslager og alt tyder på at vi går inn i ny lammesesong med en betydelig mengde på reguleringslager.

– Situasjonen for sauenæringen er krevende. Vi må bare gjenta oppfordringen til alle produsenter om å levere lammene litt tidligere i år, slik at vi kan levere nok når butikkene kjører sine lammeaktiviteter, sier Jakob Simonhjell.

Årets prisløype er lagt opp med tanke på å stimulere til tidlig slakting, noe som er helt avgjørende for å få et godt salg og begrense innfrysingen av lam i høst. Tidligere slakting gir også lettere og mindre feite lam, noe som vil bli godt mottatt i markedet, understreker Simonhjell.
 
Egg
Den nye prognosen for egg viser et forventet overskudd på ca. 240 tonn i 2016. Det er etter at produksjonen er redusert med 740 tonn gjennom førtidsslakting tidligere i år. Dette innebærer en liten bedring i markedsbalansen fra forrige prognose, og det skyldes at det nå forventes litt høyere salg. For mens produksjonen forventes å øke med 1,5 prosent, forventes engrossalget å øke med 2 prosent sammenlignet med 2015.

 

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg