Prognosen 2017 – Stort overskudd av lam og gris

(24.11.16) Den nye prognosen viser en svært krevende markedssituasjon for sau og lam. Det er også overskudd av gris. Storfe preges fortsatt av underskudd, mens det nå er bedre markedsbalanse for egg.

Dette er hovedinntrykket i den reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2017 fra Totalmarked kjøtt og egg.

Prognose 2017 – per november 2016

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

83 300

102

7 570

103 300

100

- 12 400

Sau/lam

26 200

104

1 006

25 500

104

1 700

Gris

137 300

100

1 550

136 900

101

2 000

Egg

62 400

102

290

62 700

101

0


Storfe
Underskuddet av storfe i 2017 er beregnet å bli om lag 12 400 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Det er 800 tonn mindre enn i siste prognose og differansen skyldes i hovedsak økt kuslakting som følge av reduserte melkekvoter.

Produksjonen er prognosert å øke med ca. 2 prosent i 2017 sammenlignet med 2016. Økningen skyldes at det ventes større slakting av okse og samtidig økte slaktevekter. Engrossalget forventes å bli på nivå med 2016.

Det prognoseres en liten økning i storfebestanden i løpet av 2017. Antallet ammekyr prognoseres å øke med ca. 5 000 dyr, men om lag tilsvarende reduksjon for melkekyr gjør at mordyrtallet holder seg ganske stabilt.

Gris
Det prognoseres nå et overskudd av gris neste år på ca. 2 000 tonn. Det er om lag som siste prognose. Tilførslene beregnes å bli om lag uendret fra 2016, mens det forventes en økning i engrossalget på 0,5 prosent. Til grunn for tilførselsprognosen ligger en reduksjon i antall bedekninger på vel 1 prosent, mens effektiviteten i form av antall avvente grisunger per kull forventes å øke med 2 %. Samtidig forutsettes det at slaktevektene vil gå litt ned.

– Markedssituasjonen for gris er utfordrende, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. – Vi ligger nå akkurat på grensen av hva som mulig å håndtere med de virkemidlene vi rår over og derfor følger vi situasjonen svært nøye. Simonhjell tror ikke vi kommer utenom å redusere antall mordyr ytterligere hvis vi skal oppnå balanse i markedet framover.

Sau/lam
Prognosen viser at overskuddet av sau og lam blir på om lag 1 800 tonn i 2016. Den viktigste årsaken til det er en nedgang i engrossalget på 4 prosent sammenlignet med 2015 samtidig som produksjonen har økt med 1 prosent. Ser en isolert på lammesesongen er salget av helt slakt omlag uendret fra 2015. Det er det svake salget på starten av året som trekker ned årsresultatet.

Basert på enkelte oppslag i media om godt salg av sau og lam, kan det nok for mange framstå som overraskende at totalmarkedstallene viser en salgsnedgang i 2016. Forklaringen på det er at prognosene baserer seg på engrosmarkedet for hele slakt. Det er summen av alle aktører, men fanger ikke opp endringer i industrilager hos de ulike aktørene. Det betyr at salget i sluttmarkedet kan øke samtidig som engrossalget av helt slakt går ned, fordi aktørenes mersalg er basert på nedbygging av egne industrilagre. Uansett, resultatet ser vi i form av et reguleringslager som nå har passert 3 000 tonn.

For 2017 viser prognosen et overskudd på ca. 1 700 tonn. Det er 200 tonn lavere enn i oktoberprognosen og det skyldes at neste års produksjon er justert litt ned pga. høyere slakting av sau i høst. Det er prognosert at både tilførsler og engrossalg vil øke med ca. 4 prosent sammenlignet med inneværende år. Det forutsettes at bestanden av sau og lam vil være ca. 1 prosent høyere ved beiteslipp i 2017 enn på samme tidspunkt i år, og slaktevekter som snittet av de fire siste årene.

– Markedssituasjonen for sau og lam er minst like krevende som det bildet vi har sett tidligere, sier Jakob Simonhjell. I tillegg til et betydelig prognosert overskudd i 2017 vil vi ha med oss et reguleringslager inn i året på over 3 000 tonn. Prisreduksjonen på til sammen nesten 6 kr per kg det siste året er tøff medisin, men vi anser at det er nødvendig dersom vi skal klare å bringe markedet tilbake i balanse, sier Simonhjell.

– Det som likevel er positivt er at sauebonden har bidratt godt til årets salg gjennom å levere lammene tidligere og med lavere vekt. Uten denne responsen hadde markedssituasjonen vært enda mere utfordrende, understreker Simonhjell.

Egg
For egg prognoseres det tilnærmet markedsbalanse i 2017. Tilførslene prognoseres å øke med 1,6 prosent sammenlignet med 2016, mens salget forventes å øke med ca. 1 prosent.

– Det er positivt at eggmarkedet nå tegner til å komme i balanse i 2017, sier Jakob Simonhjell. Det er mye takket være økningen i salget på 3 prosent innværende år, og i tillegg 1 prosent oppå det igjen neste år. Han understreker samtidig at det er viktig for næringen at de etableringene vi får nå blir på et nivå som ikke truer markedsbalansen framover.


Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg