Fugleinfluensa – fortsatt aktuelt!

(Sist endret 08.05.17) Siden oktober i fjor er det meldt om over 1000 (!) utbrudd av høypatogen fugleinfluensa H5N8 i Europa. 25. mars meldte svenske myndigheter om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i en verpehønsbesetning.

Av: Ingrid Melkild, fagsjef mattrygghet Nortura og Bruce David, fagsjef fjørfe Nortura

HøneI Norge har det aldri blitt påvist høypatogen fugleinfluensavirus, men i lys av situasjonen i Europa har Veterinærinstituttet varslet om at årets vårtrekk kan gi økt risiko for at smitten kommer til Norge.

Allerede i november i fjor innførte Mattilsynet den såkalte «portforbudforskriften». Forskriften definerer områder med høyere risiko for introduksjon av høypatogen fugleinfluensa med villfugl. Alle fylker sør for Nordland er i forskriften definert som "høyrisiko områder" og er omfattet av portforbudet.

Portforbud pålegger tiltak for å redusere fugleinfluensa risiko
Portforbud innebærer at det i utgangspunktet er forbudt å holde fjørfe utendørs, portforbudet for fjørfe oppheves 1. juni.

Les mer på Matilsynet sine nettsider.

Drikkevann fra overflatevannkilde
Ubehandlet drikkevann kan inneholde en rekke smittestoffer (virus, bakterier og parasitter) som følge av forurensing eller tilførsel av avføring fra husdyr og viltlevende dyr. Selv om det finnes få vitenskapelige risikovurderinger om bruk av ubehandlet overflatedrikkevann med hensyn til fugleinfluensavirus, blir slike drikkevannskilder ofte antydet som en mulig smittevei for fjørfe.

Dersom fjørfeholdet ditt har drikkevann fra overflatevannkilde, er kombinasjon av partikkelfilter og UV-aggregat vist seg å være mest anvendelig i praksis for å desinfisere vannet mot for eksempel fugleinfluensavirus.

UV-desinfisering
UV-behandling krever forutgående partikkelfiltrering. UV-anlegget må dessuten være dimensjonert riktig i forhold til vannmengdene som skal gjennom systemet. Drikkevannsbehandlingssystem må også vedlikeholdes. Det særdeles viktig at en rutinemessig rengjør og desinfiserer drikkevanns-systemet, herunder skifter partikkelfiltre og rengjør UV-enhet, samt skifter ut UV-lampen.

Det anbefales:

 • Utskifting av partikkelfiltre etter behov (visuell inspeksjon).
 • Skifte av UV-lampe minst en gang i året.
 • Rengjøre UV-aggregatet, kvartsglass og sensorøye etter behov, minimum 2 ganger i året.
 • Skift ut kvartsglasset umiddelbart om det er riper på det.
 • Skru av UV-lampen mellom innsett.

Gode rutiner og årvåkenhet
Nortura understreker viktigheten av god kontroll med egne smittevernrutiner og at man er årvåken overfor unormale endringer i besetningen. Smitte av fugleinfluensa til en fjørfebesetning innebærer omfattende tiltak og får store konsekvenser med opprettelse av soner der det legges begrensninger på aktiviteten i husdyrhold. Smittede besetninger vil bli avlivet og destruert.
 

Noen råd

Meld fra til din veterinær dersom du opplever en av følgende:

 • Nedgang i eggproduksjon
 • Nedgang i fôr-/vannopptak
 • Unormal dødelighet
 • Anstrengt respirasjon

Tiltak hos den enkelte produsent
Ta en gjennomgang av smittebeskyttelsen og rutinene rundt denne!

Vi minner om kontroll med de daglige rutinene:

 • Smittesluser: blir disse brukt rett og av alle som skal inn i dyrerommet?
 • Håndvask og desinfeksjon
 • Skifte av klær og sko

Hobbyfjørfe og villfugl:

 • Ingen kontakt med hobbyfjørfe eller villfugl
 • Ingen som skal inn i dyrerommet skal ha hatt kontakt med hobbyfjørfe eller villfugl

Etter utenlandsreiser:

 • Det skal gå 48 timer før man går inn i fjørfehuset dersom man har vært i kontakt med husdyrhold utenlands

Spørsmål?
 Ta kontakt med din Nortura fjørfe-veterinær:

 • Torill Kjensmo, kontorsted Nortura Elverum, mob. 917 71 246
 • Bruce David, kontorsted Nortura Hærland, mob. 95 27 74 07
 • Skjalg Arne Hanssen, kontorsted Nortura Hærland, mob. 90 67 45 13
 • Aslak Fitjar Oltedal, kontorsted Nortura Hå, mob. 480 72 365
 • Pia Mathilde Køteles, kontorsted Nortura Malvik, mob. 911 23 558