Nortura sine innspill til Jordbruksforhandlingene

(16.03.17) Tirsdag denne uka presenterte Nortura sitt innspill til det kommende jordbruksoppgjøret for Rådet for Jordbruksavtalespørsmål. Norturas innspill har i år en klar distriktsprofil, der det blant annet foreslås en styrking at virkemidler som bidrar til landbruksproduksjon over hele landet.


Logo
 

Det politiske bakteppet foran Jordbruksoppgjøret 2017 preges av den nylig foreslåtte Jordbruksmeldingen. Jordbruksoppgjøret må derfor ses i sammenheng med utfallet av Stortingets behandling av Jordbruksmeldingen den 28. mars. Det samme må også Norturas innspill til oppgjøret.

I innspillene til jordbruksoppgjøret tar Nortura derfor utgangspunkt i de tradisjonelle og fastlagte målene for jordbrukspolitikken i Norge. Du kan laste ned hele Norturas innspill, men her er hovedpunktene i våre anbefalinger til avtalepartene:

Målprisforslag

 • Målprisen på gris videreføres på 32,43 kr per kg.

Tilskudd

 • Styrke Driftstilskuddet med 1500 kroner per ammeku i arealsone 5, 6 og 7 for å stimulere sterkere til produksjon i distriktene med naturlige forutsetninger for grovfôrbeite. Utrede tilskudd for kalv født av melke- og ammeku med en særskilt vurdering av distriktsdifferensiering av tilskuddene.
 • Avvikling av kvalitetstilskudd for storfe i fettgruppe fire og oppover, halv sats for 4-.
 • Styrking av investeringsrammen for utbedring og etablering av driftsbygg
 • Etablere finansieringsstøtte gjennom Innovasjon Norge for kjøp av livdyr
 • Innretningen på beitetilskuddet beholdes slik det er i dag, men at rammen styrkes
 • Rammen for innfraktordningen for firbente slaktedyr økes med ni millioner kroner
 • Prisen på kraftfôr holdes på dagens nivå
 • Styrking av velferdstilskudd ved sykdom og fødsel slik at full kompensasjon ved innleie av avløsere oppnås.
 • Utmåling av husdyrtilskuddet og avløsertilskuddet etter volum produserte rugeegg per år, og ikke telledato.
 • Arbeidet med forenkling av tilskuddsforvaltningen (telledato) må gjenopptas. Med dette som utgangspunkt ønsker Nortura at datoene for telling av stor- og småfe opprettholdes som i dag.

Klima

 • Mål for klimagassutslipp for landbruket settes etter at EUs klimapolitikk for ikke-kvotepliktig sektor er satt

Norturas innspill har i år en klar distriktsprofil. Vi foreslår at virkemidler som bidrar til landbruksproduksjon i hele landet styrkes. Blant annet ses dette gjennom styrkingen av driftstilskuddet for ammeku i arealsonene 5 og oppover og forslaget om utredning av et kalvetilskudd med en distriktsdifferensiering.

Vi ser at veksten i ammeku er i tråd med målsettingene konsernstyret satt. Framover nå blir det viktig å sikre at veksten i produksjonen kommer rett sted i landet og at vi stimulerer til produksjon av dyr med rett kvalitet. Nortura ser at innføringen av kvalitetstillegget, og styrkingen i fjor, har ført til tyngre og fetere dyr. Selv om kvalitetstillegget er en ordning som bidrar til å stryke storfeproduksjonen, må det rettes opp i skjevhetene slik at incentivene bidrar til storfekjøtt med rett kvalitet. Derfor foreslår Nortura en endring i kvalitetstillegget, slik at vi kan produsere mer av det kjøttet som myndighetene anbefaler og markedet ønsker.

Den eneste av våre produksjoner som fortsatt har målpris er gris. Tilførslene av gris vil ligge omlag på samme nivå i 2017 som for 2016. Sammen med en import på 1500 tonn, forventer Totalmarked at overskuddet i år vil lande på rundt 1100 tonn. I prognoseperioden er det forutsatt et prisuttak som ligger 50 øre under målpris per kilo. Ved inngangen av året lå det i overkant av 800 tonn gris på reguleringslager. Et overskudd på dette nivået er krevende å håndtere med de virkemidlene vi har til rådighet som markedsregulator, særlig etter at eksportkvoten ble halvert fra 2016.

På bakgrunn av dette har Totalmarked vurdert handlingsrommet for prisutviklingen framover, og foreslår å videreføre nåværende målpris på 32,43 kr/kg.

Telledato har vært og er omdiskutert. Nortura mener at tilskuddsforvaltning basert på telledatoer er gammeldags og tungvint, samtidig som det bidrar til å gjøre både bonde og industrien mindre effektiv. Derfor er Norturas primære standpunkt at Husdyrregisteret bør danne grunnlaget for en forenklet tilskuddsforvaltning. Vi synes det er overraskende at utfordringene med å koble dyr og produksjonsform ikke er løst, og vi forventer at erfaringene fra pilotprosjektet og kunnskapen fra utredningen til SLF/Mattilsynet bringer forenklinger nærmere.

Men staten avviste senest i 2014 en slik omlegging. Det er dessverre for optimistisk å håpe på at vi skal få gjennomslag for vårt syn i nå i år. Vi må derfor være realistiske i våre forventninger i år, men mener da at dagens datoer må videreføres i påvente av at det arbeides videre med forenklede løsninger.


Norturas innspill til Jordbruksoppgjøret 2017.pdf 1271 kb