Prognosen 2017 – Stort overskudd av lam

(19.01.17) Den nye prognosen viser at markedssituasjon for sau og lam blir meget krevende å håndtere i 2017. Det er også overskudd av gris, men det er mer håndterbart innenfor tilgjengelige reguleringsvirkemidler. Storfe preges fortsatt av underskudd, mens det prognoseres bare et mindre overskudd av egg.

Dette er hovedinntrykket i den reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2017 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognosen 2017 – per januar 2017

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

83 300

102

7 570

103 300

99

- 12 400

Sau/lam

26 000

102

1 006

25 700

105

1 300

Gris

137 100

100

1 500

137 000

101

1 600

Egg

62 900

102

290

62 800

101

400


Storfe
I likhet med siste prognose er underskuddet av storfe i 2017 beregnet å bli om lag 12 400 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Produksjonen er prognosert å øke med ca. 2 prosent i 2017 sammenlignet med 2016, mens det forventes en reduksjon i engrossalget på ca. 1 prosent.

Det prognoseres en liten økning i storfebestanden i løpet av 2017. Økning i mordyrtallet er prognosert til ca. 2 000 dyr. Det forventes en reduksjon i melkekutallet på ca. 4000 dyr, men økningen for ammeku er større, med ca. 6 000 dyr. Det er en betydelig etableringsvilje i næringen, både når det gjelder oppstart og utvidelser, og utviklingen går i riktig retning med tanke på å øke andelen av norsk storfe i markedet.

Gris
Det prognoseres nå et overskudd av gris neste år på ca. 1 600 tonn. Det er liten bedring fra siste prognose, men endringene er relativt små. Tilførslene beregnes å bli om lag på samme nivå som i 2016, mens det forventes en svak økning i engrossalget. Til grunn for tilførselsprognosen ligger en reduksjon i antall bedekninger på vel 1 prosent, mens effektiviteten i form av antall avvente grisunger per kull forventes å øke med 2 %. Samtidig forutsettes det at slaktevektene vil gå litt ned.

Markedssituasjonen for gris er med andre ord fortsatt vanskelig.

– Med denne prognosene er vi akkurat innenfor det som kan håndteres med de virkemidlene vi har for å regulere markedet. Men situasjonen vil bli fulgt nøye framover, for selv små endringer i produksjon eller salg kan fort forverre situasjonen, sier Jakob Simonhjell, direktør i Nortura Totalmarked.

– I et lengre perspektiv er det viktig å ha med at svinenæringa senest innen utgangen av 2020 vil miste muligheten for reguleringseksport av gris. Samtidig vet vi at det fortsatt vil være en betydelig vekst i produktiviteten og flere avvente gris per purke. I sum innebærer dette at markedet må vokse betydelig dersom en ikke reduserer purketallet framover, sier Simonhjell. 

Sau/lam
Prognosen viser nå et overskuddet av sau og lam på om lag 1 300 tonn i 2017. Det er 400 tonn lavere enn i novemberprognosen. Endringen skyldes en kombinasjon av at det nå forventes litt lavere produksjon, mens salget er litt oppjustert siden sist.

Det er prognosert at tilførslene vil øke med ca. 2 prosent mens engrossalget er forventet å øke med nesten 5 prosent sammenlignet med 2016. I denne sammenhengen må det legges til at engrossalget var 4 prosent ned i 2016.

Det forutsettes at bestanden av sau og lam vil være ca. 1 prosent høyere ved beiteslipp i 2017 enn på samme tidspunkt i fjor, og slaktevekter som snittet av de fire siste årene.

– Markedssituasjonen for sau og lam er svært alvorlig, sier Jakob Simonhjell, og minner om at vi også har med oss et reguleringslager inn i året på 3 200 tonn. Han viser til at det har vært en betydelig prisnedgang og setter nå sin lit til at industrien og handelen klarer å omsette denne i et økt salg.

Simonhjell peker på at prognosen forutsetter slaktevekter som snittet for de siste fire årene. Det innebærer en snittvekt for lam på 18,9 kg, dvs. 200 gram mer enn i 2016. Vi ser nok for oss at vi også i år skal bruke prisløypa aktivt for å stimulere til å slakte lammene tidligere og lettere, sier Simonhjell.

– På den positive siden kan en merke seg at den kraftige veksten i bestanden vi hadde i 2015 og 2016 ser ut til å avta. Det kan tyde på at signalene om at det er nødvendig å bremse veksten har nådd frem, men det er all grunn til å gjenta dette budskapet, understreker Simonhjell.

Egg
For egg prognoseres det nå et overskudd på ca. 400 tonn i 2017. Tilførslene prognoseres å øke med 2,4 prosent sammenlignet med 2016, mens salget forventes å øke med ca. 1 prosent.

Med denne prognosen er eggmarkedet om lag i balanse for året sett under ett, men hele overskuddet kommer i sommer og derfor kan det likevel bli utfordrende å håndtere.

– Ubalansen gjennom året skyldes først og fremst svingninger i tilførslene som kommer av at mange produsenter har innsett med sammenfallende verpekurve, sier Jakob Simonhjell. Han understreker samtidig at det er en skjør balanse i eggmarkedet og at det er viktig for næringen at vi unngår overetablering som truer markedsbalansen framover.

 

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg