Stabilt driftsresultat i Nortura

Pressemelding fra Nortura:

(21.06.17) Nortura oppnådde godt salg av pølser og bacon i første tertial, og markedsandelene økte for disse kategoriene. Gilde og Priors samlede andeler i dagligvarehandelen er på samme nivå som i fjor. Salget av lammekjøtt ble 30 % høyere enn i fjor. Inntektene i 1.tertial ble i overkant av 7 milliarder kroner, mens bruttomarginen endte på 29,5 %.


Nortura - bondens selskap


– Jeg er tilfreds med et opprettholdt resultatnivå i et tertial som historisk er svakt sammenlignet med øvrig del av året, sier Arne Kristian Kolberg, konsernsjef i Nortura.

  • Driftsinntektene økte med 7 prosent i tertialet, men skyldes i vesentlig grad overgang til endret lengde for regnskapsperioder (fra fast antall hele uker til ordinær kalendermåned)
  • Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 1.tertial 2017 ble 196 millioner kroner. EBITDA-marginen for tertialet ble 2,8 prosent, 0,1 prosent lavere enn i 1.tertial 2016.
  • Driftsresultatet (EBIT) i 1.tertial 2017 ble 6 millioner kroner, en økning på 4 millioner kroner.
     

 

Tertial

Endring

Alle tall i mill kr.

V17

V16

 

Driftsinntekter

7062

6599

463

EBITDA

196

191

5

EBITDA margin

2,8 %

2,9 %

-0,1 %

EBIT (Driftsresultat)

6

2

4

EBIT margin

0,1 %

0,0 %

0,1 %

Resultat før skatt

-19

-40

21


Nortura har gått over fra regnskapsavslutning på ukenivå til avslutning på kalenderdato. Dette medfører at regnskapsperioden for 1. tertial 2017 er 5 arbeidsdager lenger enn 1. tertial 2016.

Konsernet har samlet sett en stabil resultatutvikling i 1.tertial, drevet av god resultatvekst for datterselskap og økt salg av pølser og bacon. Ekstraordinære tiltak for å redusere overskuddet av lammekjøtt har gitt salgsvekst på ca. 30 % mot fjoråret. Samtidig faller salget i viktige kategorier som pålegg og ferdigmat og gir, i kombinasjon med økte kostnader i driften, en negativ resultatutvikling i morselskapet. Omsetningen i storkjøkkenmarkedet er også svakere enn fjoråret, men det er tegn til bedring fra og med april.

– Jeg opplever at vi jobber godt sammen med handelen, og er glad for økningen i viktige kategorier og ikke minst en svært god utvikling i salget av lam, sier Kolberg.

Dagligvaremarkedet preges fortsatt av kjedenes satsning på egne merkevarer (EMV), men markedsandelen for dette segmentet har, etter flere år med vekst, hatt uendret andel på 38,3 prosent fra samme periode i 2016. Nortura sine merkevarer viser en liten vekst på 0,3 %-poeng etter flere år med nedgang.

– Vi har i mange år sett en negativ utvikling for andelen til våre merkevarer. At noen viktige kategorier tar markedsandeler og totalandelen opprettholdes er gledelig, sier Kolberg.

Resultatet før skatt viser et underskudd på 19 millioner kroner i 1.tertial, 21 millioner kroner bedre enn i 2016. Høyere inntekter fra tilknyttede selskaper og engangseffekter fra endret regnskapsmessig behandling av over-/ underkurs ved emisjoner og tilbakekjøp av obligasjonslån gir positive engangseffekter på finansresultatet i perioden.

På grunn av sesongmessige variasjoner i etterspørsel og produksjon, er første tertial vanligvis betydelig svakere enn andre og tredje.
 

Se pressemelding og tertialrapport på nortura.no